Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

04. (25.10.04 och 05) Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 056 000 euro.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana intressebevakningstjänster som avses i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008).

Vid nettobudgeteringen har inte beaktats sådana i 8 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen.

Förklaring:Omkostnadsmomentet för allmänna intressebevakningstjänster 25.10.05 har sammanslagits med moment 25.10.04 och omkostnaderna för den allmänna intressebevakningen budgeteras enligt bruttoprincipen från och med den 1 januari 2015.

År 2013 kom det in ca 44 700 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de ärenden som kommer in är 84 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 16 % brottmål. Den största ärendekategorin utgjordes av familje- och arvsrättsliga ärenden (49 %). År 2014 beräknas det komma in ca 47 500 ärenden och år 2015 ca 47 600 ärenden. Den genomsnittliga kötiden vid rättshjälpsbyråerna i hela landet var 13,9 dagar år 2013. Målet är att den genomsnittliga kötiden i hela landet ska vara 12 dagar år 2014 och 11 dagar år 2015. Målet är att minska de regionala skillnaderna i kötiden genom en riktig dimensionering av personalresurserna inom rättshjälpen samt genom distansservice och andra effektivitetsåtgärder. Målet är att den regionala tillgången till rättshjälpstjänster säkerställs och att tillgången till tjänsterna är jämnt fördelad över hela landet.

År 2013 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen vid rättshjälpbyråerna till ca 35 900. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 32 500 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 3 400 huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 93 % uppnått myndighetsåldern. Köpta tjänster behövs för att komplettera den intressebevakning som rättshjälpsbyråerna utför som tjänsteuppdrag. Tjänster köps i synnerhet när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster.

År 2013 kom det in ca 5 400 besvär till konsumenttvistenämnden. Hos nämnden anfördes mest besvär över persontransporter (försening eller inställning av flyg), bostadsfrågor (byggande och renovering) samt bilköp. År 2014 beräknas det komma in ca 5 500 ärenden och år 2015 ca 5 600 ärenden. Den genomsnittliga totala behandlingstiden vid konsumenttvistenämnden var 8,7 månader 2013. Målet är att den den totala behandlingstiden ska vara 8,5 månader år 2014 och 8 månader år 2015. Den elektroniska behandlingsprocessen av besvär utvecklas för att förkorta den totala behandlingstiden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2015:

Rättshjälp

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Ärenden som behandlats, st. 44 164 46 100 46 100
Rättshjälpsinfo, antal gånger 8 651 10 000 10 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 24 184 24 500 25 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 113 116 118
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 478 484 486

Allmän intressebevakning

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Antal huvudmän, st. 35 891 36 900 37 300
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare 32 530 33 300 33 700
— intressebevakning i form av köpta tjänster 3 361 3 600 3 600
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 820 825 830
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 61 64 64

Konsumenttvistenämnden

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Besvär som behandlats, st. 5 009 4 900 5 000
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 419 440 440
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 159 157 157
Behandlingstid, mån. 8,7 8,5 8,0

I arvoden som enligt lag 575/2008 tas ut för den allmänna intressebevakningens tjänster beräknas 22 200 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 69 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 62 185 65 182 65 256
Bruttoinkomster 27 349 23 400 5 200
Nettoutgifter 34 836 41 782 60 056
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 983    
— överförts till följande år 22 024    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 591 3 700 3 700
— övriga intäkter 97 - -
Intäkter sammanlagt 3 688 3 700 3 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 470 6 450 6 450
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 782 -2 750 -2 750
Kostnadsmotsvarighet, % 57 57 57

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 451 1 500 1 500
— övriga intäkter 27 - -
Intäkter sammanlagt 1 478 1 500 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 616 1 700 1 616
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -138 -200 -116
Kostnadsmotsvarighet, % 91 88 93

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom den allmänna intressebevakningen (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 22 237 18 200 22 200
— övriga intäkter 4 - -
Intäkter sammanlagt 22 241 18 200 22 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 0 0 22 200
Intäkter sammanlagt 22 241 18 200 22 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 27 829 29 100 28 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 588 -10 900 -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 80 63 77

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Buttobudgetering av allmänna intressebevakningstjänster 19 726
Informationsförvaltningsutgifter -20
Rättsgenetiska faderskapsundersökningar (överföring av engångsnatur till moment 25.01.20) -39
Verkningar av den gottgörelse som betalas till huvudmän för köpta tjänster inom den allmänna intressebevakningen på verksamhetens förvaltningsutgifter och övriga utgifter 90
Överföring i budgeten för 2014 av engångsnatur till moment 25.10.01 600
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -85
Indexhöjning av hyresutgifterna 72
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -85
Löneglidningsinbesparing -111
Lönejusteringar 270
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -306
Sparbeslut -1 100
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -29
Ytterligare besparing i omkostnaderna -709
Sammanlagt 18 274

2015 budget 60 056 000
2014 I tilläggsb. -2 000 000
2014 budget 41 782 000
2013 bokslut 38 876 543