Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Valtiovarainministeriö
       03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
       05. Valtiokonttori
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
       18. Verohallinto
       39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       40. Tullilaitos
       52. Tilastokeskus
          60. Senaatti-kiinteistöt
          70. Hallinnon kehittämiskeskus
       80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
            20. Kehittämis- ja koulutustoiminta
            21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen
            23. Työsuojelun edistäminen
            24. VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta
            25. Valtion henkilöstöjärjestelyt
            60. Valtion maksu koulutus- ja erorahastosta johtuvista menoista
       81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
       82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille
       84. Kansainväliset rahoitusosuudet
       90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille
       99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2014

20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 696 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon kehittämisen edellyttämien tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen tuottamis- ja hankintamenojen sekä kehittämis- ja koulutustoiminnasta aiheutuvien ulkomaanmatkamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää European Institute of Public Administrationin kanssa tehdystä yhteistyösopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun ja koulutukseen. Määrärahaa saa käyttää myös kansallisten ja EU:n rahoittamien lähialueiden ja tulokasmaiden kehittämishankkeiden organisointiin ja niihin osallistumisen organisointiin ja hanketyön kehittämiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Määrärahasta käytetään enintään 2 018 000 euroa valtioneuvoston 26.5.2000 tekemässä periaatepäätöksessä tarkoitettuihin hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää yhteistoimintaa ja yhteisiä ratkaisuja sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden kehittämisessä, julkisten hankintojen sähköistämisessä ja julkisen sektorin tuottaman tiedon sähköisessä jakelussa. Periaatepäätöksen tarkoittamaa määrärahaa saa käyttää enintään 336 376 euroa ohjelmistolisenssien hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää noin 7 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon siirtona momentille 28.01.22 510 000 euroa, mistä 100 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkausmenoina.


2002 talousarvio3 696 000
2001 talousarvio4 204 698
2000 tilinpäätös2 186 443