Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2014
   
Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
— Peruspalvelujen saatavuuden arviointi teemana vanhenevan väestön palvelut.
— Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatio-ohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi.
— Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. — Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn.
— Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen.
— Valvontaohjelmien toimeenpano.
— Markkinoiden toimivuuden valvonta.
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja
turvallisuus paranee.
— Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa.
— Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta.
— Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen.
— Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen.
— Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano.
— Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen.
— Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa.
Maistraatti on luotettava toimija
reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana
julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta.


— Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän
tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman
korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %.
— Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja
sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti
valtakunnallisena palveluna.
Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa.
— Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia
yhdenmukaistetaan maistraateissa.
— Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen
rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta
maistraateissa.
Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa.


— Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta
kohdentumisesta ja laadun parantamisesta.
—  Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät
todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa.
— Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta
toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa
ja että resurssit on kohdennettu oikein.
Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti.


— Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta,
vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä
tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria.
— Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan
Julkisen hallinnon asiakaspalvelun
kehittämishankkeen linjausten mukaisesti.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 9,6 8 8
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot 1) 3 3
Alkoholiluvat 0,8 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1) 2 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 13,2 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,7 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 1) 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 1) 10 10
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 1) 100 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 1) 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 1) 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 72 100 100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 32 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 209 1 260 1 293
josta aluehallintoviraston toimintamenot 744 772 809
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 421 462 457
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,0 9,5 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,3 3,4

1) Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön 2013.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 63 595 62 531 67 689
Bruttotulot 9 893 8 050 10 000
Nettomenot 53 702 54 481 57 689
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 101    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 656    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 9 562 8 500 10 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 503 14 200 19 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 941 -5 700 -9 500
Kustannusvastaavuus, % 49 60 51
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 40 100 20
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 38 90 20
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 10 0
Kustannusvastaavuus, % 105 111 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta 280
Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv) 3 511
Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen -109
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -178
Palkkausten tarkistukset 202
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -144
Tasomuutos -354
Yhteensä 3 208

2014 talousarvio 57 689 000
2013 I lisätalousarvio 1 589 000
2013 talousarvio 54 481 000
2012 tilinpäätös 54 257 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 4,5 kk 4 kk 4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,1 kk 6 kk 6 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 2 kk 2 kk
Julkisen notaarin palvelut      
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv 2 pv 2 pv
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään 33,1 % 50 % 50 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 108 7 150 7 200
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
8 325 8 350 8 375
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 512 1 540 1 570
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 358 12 400 12 450
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 283 2 300 2 320
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, yhteensä 762 744 710
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,4 10 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,2 3,3 3,3

Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 47 555 47 836 47 684
Bruttotulot 14 491 15 000 15 600
Nettomenot 33 064 32 836 32 084
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 069    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 640 11 500 11 650
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 258 16 000 16 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 618 -4 500 -4 750
Kustannusvastaavuus, % 62 72 71
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 363 510 380
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 191 480 342
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 172 30 38
Kustannusvastaavuus, % 190 106 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -107
Palkkausten tarkistukset 122
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -87
Tasomuutos -680
Yhteensä -752

2014 talousarvio 32 084 000
2013 talousarvio 32 836 000
2012 tilinpäätös 33 636 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 224 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.


2014 talousarvio 224 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 224 000
2012 tilinpäätös 224 000