Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

Talousarvioesitys 2014PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 057 333 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 328 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 879 000 000
02. Yhteisövero 2 477 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 159 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 630 000 000
05. Pankkivero 133 000 000
06. Voimalaitosvero 50 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 879 500 000
01. Arvonlisävero 17 030 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 706 000 000
03. Apteekkimaksut 143 500 000
08. Valmisteverot 6 975 000 000
01. Tupakkavero 811 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 499 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 250 000 000
07. Energiaverot 4 400 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 715 000 000
03. Autovero 997 000 000
05. Varainsiirtovero 581 000 000
06. Arpajaisvero 235 000 000
07. Ajoneuvovero 832 000 000
08. Jätevero 70 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 159 833 000
02. Lästimaksut 800 000
03. Ratavero 18 000 000
04. Eräät viestinnän maksut 26 822 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 100 000
06. Väylämaksut 83 010 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 9 570 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 3 500 000
10. Energiaviraston valvontamaksu 3 031 000
12. SEKALAISET TULOT 4 742 080 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 17 260 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 17 260 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 96 160 000
10. Tuomioistuintulot 27 010 000
20. Ulosottomaksut 69 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 18 599 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 18 149 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 696 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 670 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 205 916 000
10. Tullin tulot 4 162 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 144 836 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 744 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 22 101 000
25. Metallirahatulot 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 740 000 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 148 143 000
52. Vakuutusmaksut 20 410 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 52 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 120 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 111 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 540 811 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 618 965 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 535 888 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 45 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 4 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 475 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 120 000
32. Kasvinjalostusmaksut 380 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000
43. Viehekalastusmaksut 3 198 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 264 000
45. Riistanhoitomaksut 10 240 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 12 266 000
10. Liikenneviraston tulot 12 216 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 356 927 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 700 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 36 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 247 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 70 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 517 030 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 695 000
98. Valtionapujen palautukset 93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 99 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 6 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 90 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 230 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 103 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 995 000 000
01. Korkotulot 149 800 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 000
05. Korot muista lainoista 93 000 000
07. Korot talletuksista 11 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 24 800 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 475 200 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 475 200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
15. LAINAT 7 125 996 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 401 652 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 78 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 323 652 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 6 724 344 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 6 724 344 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 53 920 409 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 157 697 000
01. Kansanedustajat 21 744 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 744 000
10. Eduskunnan kanslia 106 504 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 54 339 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 8 765 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 500 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 400 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 500 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 049 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 049 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 506 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 338 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 168 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 889 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 582 000
90. Eduskunnan muut menot 4 005 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 005 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 37 710 000
01. Tasavallan presidentti 3 175 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 850 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 34 535 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 535 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 18 900 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 85 442 000
01. Hallinto 43 293 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 212 000
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 5 764 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 867 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 450 000
10. Omistajaohjaus 2 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 34 000 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 34 000 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 709 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 709 000
90. Muut menot 1 740 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 640 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 1 100 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 294 309 000
01. Ulkoasiainhallinto 225 855 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 201 254 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 974 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 627 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
10. Kriisinhallinta 73 662 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 56 302 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 17 360 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 901 844 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 891 844 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 92 948 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 696 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 86 507 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 500 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 3 200 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 895 689 000
01. Ministeriö ja hallinto 128 974 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 944 000
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 780 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 066 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 10 865 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 251 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 4 068 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 18 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 364 636 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 979 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 945 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 257 326 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 278 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 958 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 45 150 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 105 062 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 105 062 000
30. Syyttäjät 45 806 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 806 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 233 962 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 228 562 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 17 249 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 17 249 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 263 720 000
01. Hallinto 136 324 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 725 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 000
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 012 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 12 890 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 21 500 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 1 439 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 10 480 000
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 66 240 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 017 000
10. Poliisitoimi 737 045 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 726 545 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
20. Rajavartiolaitos 228 821 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 228 821 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 93 600 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 343 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65 751 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 406 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
40. Maahanmuutto 67 930 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 526 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 876 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 30 511 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 10 017 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 751 100 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 360 142 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 151 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 315 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 337 676 000
40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 330 882 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 858 647 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 470 357 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 878 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 60 076 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 60 066 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 947 422 000
01. Hallinto 162 144 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 524 000
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 3 031 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 415 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 30 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 79 144 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 35 000 000
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
10. Verotus ja tullitoimi 624 628 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 429 907 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 165 821 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 3 200 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 22 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 3 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 40 691 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 550 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 089 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 454 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 598 000
09. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
10. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 65 341 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 311 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 219 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 811 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 89 997 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57 689 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 084 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 224 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 4 570 115 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 352 989 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 2 200 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 798 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 185 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 148 143 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 24 800 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 13 548 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 50 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 40 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 900 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 12 328 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 230 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 70 130 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 813 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 9 912 000
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 000 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 33 705 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 250 382 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 212 382 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 25 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 13 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 679 826 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 16 995 000
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 600 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 8 626 683 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 35 028 000
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 520 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 302 020 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 302 020 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 1 940 150 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 500 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 9 140 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 3 340 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 925 000 000
87. Suomen osuus Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta (siirtomääräraha 3 v) 0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 138 450 000
87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 133 000 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 596 706 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 123 724 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 717 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 058 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 635 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) 3 575 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 726 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 18 238 000
23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 994 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 803 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 648 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 148 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 182 000
10. Yleissivistävä koulutus 956 970 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 773 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 949 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 12 697 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 844 023 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 46 400 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 1 128 000
20. Ammatillinen koulutus 732 719 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 487 000
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 339 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 719 867 000
30. Aikuiskoulutus 523 538 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 25 347 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 010 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 164 618 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 138 075 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 117 343 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 52 000 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 15 879 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 266 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 2 667 194 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 305 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 059 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 013 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 866 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 31 364 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 8 500 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 404 277 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 893 258 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 143 807 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 29 144 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 103 213 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 18 388 000
70. Opintotuki 916 505 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 703 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 30 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 798 275 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 30 750 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 5 877 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 50 700 000
80. Taide ja kulttuuri 454 017 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 500 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 712 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 473 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 800 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 335 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 18 575 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 16 300 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 4 713 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 40 420 000
32. Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 17 431 000
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 106 000
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 1 160 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 246 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 237 069 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 29 156 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 7 210 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 2 200 000
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 14 670 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 500 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 800 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 150 000
90. Liikuntatoimi 147 558 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 147 448 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 110 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (arviomääräraha) 0
91. Nuorisotyö 74 481 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 53 081 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 21 000 000
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 400 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 657 133 000
01. Hallinto 102 023 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 637 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 129 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 984 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 595 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 669 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 795 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 500 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 714 000
10. Maaseudun kehittäminen 195 840 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 6 168 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 952 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 3 820 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 86 200 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 80 900 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 17 800 000
20. Maatalous 1 984 861 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 661 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 498 800 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 530 000 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 369 329 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 84 390 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 605 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 249 000
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 0
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 31 400 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 354 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 52 569 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 391 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 4 730 000
41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 6 448 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 51 591 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 214 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 3 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 4 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 764 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 240 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 295 000
52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 3 621 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 25 398 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 12 058 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 12 079 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
60. Metsätalous 177 621 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 753 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 200 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 43 958 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 100 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 59 730 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 527 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 20 000 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 2 343 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 000
63. Metsähallitus 6 373 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 6 373 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 60 857 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 283 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 574 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 967 508 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 406 307 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 687 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 154 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 383 438 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 028 000
10. Liikenneverkko 1 701 345 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86 079 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 987 484 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 55 744 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 46 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 391 041 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 25 000 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 69 000 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 52 356 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 356 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 227 362 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 84 700 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 800 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 100 773 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 745 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 5 303 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 532 545 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 045 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 500 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 510 500 000
50. Tutkimus 47 593 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 593 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 375 593 000
01. Hallinto 370 955 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 645 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 214 139 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 5 083 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6 369 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 81 692 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 007 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 267 003 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 082 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86 125 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 956 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 40 830 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 031 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 405 320 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 24 212 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 300 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 20 515 000
44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 0
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 52 722 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 10 000 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 414 500 000
81. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille (arviomääräraha) 0
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 90 400 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 20 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 746 500 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 157 063 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 067 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 29 239 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 37 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 510 975 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 7 156 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 41 346 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 331 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 364 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 857 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 510 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 511 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 673 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 080 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 573 179 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 5 566 000
62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 023 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 565 590 000
60. Energiapolitiikka 281 169 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 864 000
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 0
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 72 905 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 42 000 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 1 500 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 1 000 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 154 400 000
70. Kotouttaminen 95 441 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 661 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 92 780 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 809 820 000
01. Hallinto 91 454 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 903 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 244 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 537 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 548 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 070 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 16 330 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 20 900 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 322 000
02. Valvonta 43 902 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 372 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 736 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 494 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 10 300 000
66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 112 891 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68 319 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 36 842 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 730 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 2 614 900 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 11 800 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 483 100 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 2 900 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 19 200 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 714 100 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) 185 800 000
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 38 300 000
60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 159 700 000
20. Työttömyysturva 2 705 026 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 26 486 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 962 850 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 234 680 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 1 373 700 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 55 160 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 52 150 000
30. Sairausvakuutus 1 295 872 000
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 1 272 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 294 600 000
40. Eläkkeet 4 539 700 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 62 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 608 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 100 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 3 000 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 17 200 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 749 500 000
50. Veteraanien tukeminen 273 334 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 450 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 31 300 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 135 121 000
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 66 207 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 60 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 23 988 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 608 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 540 381 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 500 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 11 500 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 30 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 110 440 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 13 200 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 332 150 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 480 000
38. Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 32 811 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 59 320 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 738 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 22 890 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 930 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 660 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 130 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 072 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 225 040 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 206 000 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 700 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 17 040 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 308 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 308 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 266 960 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 77 455 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 554 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 811 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 490 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 7 600 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 139 551 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 5 200 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 840 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 15 860 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 28 755 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 53 530 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 324 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 13 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 49 954 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 104 000
37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 43 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 350 000
36. VALTIONVELAN KOROT 1 813 600 000
01. Valtionvelan korko 1 775 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 775 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 38 600 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 38 600 000
Määrärahojen kokonaismäärä 53 920 409 000