Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Valtion ICT-toiminnan uudistaminen perustuu julkisen hallinnon ICT-strategiassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Kohteet sisältyvät viiteen linjausalueeseen:

  • — Palveluinnovaatioiden ekosysteemit
  • — Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö
  • — Kyky hyödyntää ICT:tä
  • — Selkeät tietohallinnon rakenteet
  • — Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri.

Tämän lisäksi toiminnan uudistamista ohjaavat tietohallintolaki (634/2011), valmiuslaki (1552/2012), laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista (1406/2011), valtionhallinnon tietoturvallisuusasetus (681/2010) ja vuonna 2013 säädettävä hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa koskeva laki sekä hallitusohjelman 2011—2015 kirjaukset, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa asetetut tavoitteet ICT-toiminnalle sekä tietoturvallisuuden kehittämisen osalta valtioneuvoston 26.11.2009 valtion tietoturvallisuuden kehittämisestä, Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 24.1.2013 ja 12.5.2011 hallinnon turvallisuusverkosta tekemät periaatepäätökset.

Valtion ICT-toiminnan uudistamista rahoitetaan mm. seuraavilta viideltä momentilta: Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (28.70.01) ja Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (28.70.02), Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (28.70.03), Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (28.70.04) ja Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (28.90.20).

Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan tuottavuusmäärärahalla momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriö asettaa valtionhallinnon ICT-kehittämiselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

  • — Hyödynnetään ICT:n mahdollisuuksia niin, että julkisen hallinnon järjestämisvastuulla olevat palvelut kyetään tuottamaan entistä enemmän organisaatiorajat ylittävinä prosesseina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • — Lisätään kustannustehokkuutta kokoamalla yhteen valtion toimialariippumattomia ICT-tehtäviä
  • — Kehitetään operatiivista reagointikykyä ja 24/7 tietoturvatoiminnan suunnittelua
  • — Lisätään tietoturvallisuustoiminnan vaikuttavuutta mm. tietoturvallisuusasetuksen toimeenpanolla
  • — Edistetään kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuutta sekä yhteisiä palveluja, tarvittaessa asiaa koskevilla asetuksilla.

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 813 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallintolain (634/2011) ja valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen järjestämisestä annetun lain edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen julkisen hallinnon ICT-strategiaan ja avoimeen tiedon ohjelmaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-menojen, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) ICT:n ja tietoturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö johtaa ja kehittää valtion ICT-toimintaa ja tietoturvallisuutta. Yhteisiä palveluja tuottavat ICT- ja tietoturvapalveluista vastaavat viranomaiset ja niitä tarjoavat kaupalliset toimijat. Valtiovarainministeriö ohjaa eri hallinnonaloilla toimivia viranomaisia ja palvelukeskuksia yhteisten ja toimialariippumattomien ICT- ja tietoturvapalvelujen osalta. Laki julkisen hallinnon tietohallinnosta korostaa valtiovarainministeriön roolia ja vastuuta koko julkisen hallinnon ICT:n ohjaajana.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Palveluinnovaatioiden ekosysteemit -linjausalueella tavoitellaan hallinnon palveluiden kehittämisen nopeutumista, innovaatioiden laajempaa hyödyntämistä sekä sähköisten palvelujen käytön kasvua. Tavoitteena on merkittävästi vähentää suuriin ICT-hankkeisiin liittyviä riskejä, nopeuttaa järjestelmä- ja palvelukehityshankkeita, vähentää pitkäaikaisia toimittajariippuvaisuuksia sekä edesauttaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa kuntasektorilla ja valtionhallinnossa. Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä (JulkICT-labin eli palvelukehittämisen ja innovaatiotoiminnan mahdollistavan alustan toteuttaminen) ja sähköisen palvelutoiminnan kehittäminen. Sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja (mm. Suomi.fi-portaali ja yleisneuvontapalvelu, Kansalaisen tunnistamis- ja maksamispalvelu Vetuma, Kansalaisen asiointitili, Lomake.fi) kehitetään edelleen. Valtioneuvoston yhteinen verkkoviestintäratkaisu otetaan käyttöön.
Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö -linjausalueen tavoitteena on, että julkisen hallinnon tuottama tieto hyödynnetään tehokkaasti. Tavoitteena on, että keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkosta, jollei yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, salassapitoa tai muita tietojen käsittelyn rajoituksia koskevista säännöksistä muuta johdu. Aloitetaan lisäksi kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen sekä vakiomuotoisten tietopalvelurajapintojen toteuttaminen. Lisäksi toteutetaan julkisten palvelujen metatiedot kokoava palvelutietovaranto.
Kyky hyödyntää ICT:tä -linjausalueen tavoitteena on, että tieto- ja viestintätekniikasta tulee arkipäiväinen osa kuntien ja virastojen toimintaa ja johtamista. Uusimman teknologian ja tiedon hyödyntäminen täysipainoisesti toiminnan kehittämisessä vaatii osaamista, jossa korostuu tarve samanaikaisesti ymmärtää toiminnan tarpeet ja kehittämissuunta sekä tietotekniikan mahdollisuudet. Kaikilla julkisen hallinnon organisaatioilla tulee olla tämä kyvykkyys. Suunnitellaan julkisen hallinnon organisaatioiden johdon, kehittäjien ja muun henkilöstön ICT-valmennusohjelma. Ohjelman aluksi tehdään arvio olemassa olevista osaamisvajeista. Kehitetään johdon ja henkilöstön tietoturvaosaamista.
Selkeät tietohallinnon rakenteet -linjausalueen tavoitteena on selkeyttää koko julkisen hallinnon tietohallinnon rakenteita, ohjausta ja eri toimijoiden rooleja. Lähtökohtia kehittämiselle ovat hallitusohjelman mukainen ICT-palveluiden kokoaminen valtionhallinnossa, nykyisen verkostomaisen toimintamallin kehittäminen sekä ohjauksen vahvistaminen tietohallintolain edellyttämällä tavalla. Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen ja palvelutuotannon rakenteellisten uudistuksien tarve, arvioida organisaatioiden nykyiset tehtävät ja työnjaot sekä laatia tarvittavat ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi. Osana kokonaisuutta selvitetään myös tarve avoimen datan toimijan perustamiselle.
Parannetaan hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua tietoturvallisuutta ja varautumista kehittämällä sekä integroimalla tietoturvallisuus kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Parannetaan VAHTI-tietoturvaohjeistoa ja sen käytettävyyttä. Viranomaiset ja niiden toiminnot täyttävät valtionhallinnon tietoturvallisuusasetuksen vaatimukset ja sen täytäntöönpanon VAHTI-ohjeiden perustietoturvallisuuden linjaukset. Perustason vaatimusten toteuttamiseksi saatetaan valmiiksi viranomaisten yhteishankkeet. Vahvistetaan viranomaisten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tehostetaan hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti valtion tietoturvallisuuden kehittämisohjelman 2011—2015 hankkeilla ja toimenpiteillä. Huolehditaan VAHTI-ohjeiston ajantasaisuudesta ja kattavuudesta sekä käynnistetään rakenteistamisen ja toimintamallien seuraavan vaiheen kehittäminen. Ohjataan yhteisiä tietoturvapalveluita sekä tietoturvatasojen toteuttamista ja auditointia virastoissa ja laitoksissa. Tehostetaan valtionhallinnon ICT-toiminnan varautumista yhdenmukaisten linjausten ja yhteistyön avulla. Ohjataan hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa strategisella tasolla.
Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri on edellytys valtionhallinnon ja kuntasektorin toiminnalle. ICT-infrastruktuurin tulee muodostaa yhteensopiva, kustannustehokas ja joustava pohjarakenne julkisen hallinnon palveluille. Niiden tulee mahdollistaa nykyistä paremmin julkisen hallinnon toimintatapa- ja organisaatiomuutokset. Julkisen hallinnon ICT-infrastruktuurin ylläpito ja hankinta on tällä hetkellä hajanaista. Tavoitteiden saavuttamiseksi infrastruktuuripalveluiden tuotanto tulee keskittää suurempiin yksiköihin, jotta palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti tarpeita ja odotuksia vastaavasti. Hallituksen linjausten mukaisesti TORI-hankkeessa kaikki valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-tehtävät keskitetään valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskukselle. Valtion operatiivista kyber- ja tietoturvallisuuden tilannekuvaa sekä reagointikykyä parannetaan JulkICT-toiminnon ohjauksessa (SecICT-hanke) perustamalla tietoturvallisuuden operointipalvelut (GovSOC ja GovCERT), kehittämällä keskitettyjen ICT-palveluiden tietoturvaa (GovHAVARO) sekä toteuttamalla riskien hallitsemiseksi välttämätön tietoturvallisuuden tilannekuva- ja raportointiympäristö. Keskitetty ympäristö lisää tieto- ja kyberturvallisuuden tilanteen ajantasaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa ohjaustoiminnan kykyä reagoida kehittämisen muutostarpeisiin. Ajantasainen tilannekuva parantaa valtionjohdon päätöksentekokykyä kyberhäiriötilanteissa.
Yhteentoimivuuden kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä osana valtionhallinnon toiminnan kehittämistä, muodostaa valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sekä vähentää tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa. Tavoitteena on kehittää yhteentoimivuutta myös laajemmin koko julkisen hallinnon tasolla. Ylläpidetään ja kehitetään julkisen hallinnon ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuureja. Käynnistetään arkkitehtuurin mukaisten yhteisten ratkaisujen toteutuksia. Ohjataan ja tuetaan arkkitehtuurityötä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua julkisen hallinnon organisaatioissa. Kehitetään yhteentoimivuusportaalin toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttöä. Kehitetään yhteisiä ratkaisuja julkisen hallinnon yhteisten perustietovarantojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Valmistellaan tietohallintolain mukaisia asetuksia yhteentoimivuuden parantamiseksi.
Parannetaan hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua tietoturvallisuutta ja varautumista kehittämällä sekä integroimalla tietoturvallisuus kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Parannetaan VAHTI-tietoturvaohjeistoa ja sen käytettävyyttä. Viranomaiset ja niiden toiminnot täyttävät valtionhallinnon tietoturvallisuusasetuksen vaatimukset ja sen täytäntöönpanon VAHTI-ohjeiden perustietoturvallisuuden linjaukset. Tietoturvallisuusasetuksen vaatimusten toteuttamiseksi saatetaan valmiiksi viranomaisten yhteishankkeet. Vahvistetaan viranomaisten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tehostetaan hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti valtion tietoturvallisuuden kehittämisohjelman 2011—2015 hankkeilla ja toimenpiteillä. Huolehditaan VAHTI-ohjeiston ajantasaisuudesta ja kattavuudesta sekä käynnistetään rakenteistamisen ja toimintamallien seuraavan vaiheen kehittäminen. Ohjataan yhteisiä tietoturvapalveluita sekä tietoturvatasojen toteuttamista ja auditointia virastoissa ja laitoksissa. Tehostetaan valtionhallinnon ICT-toiminnan varautumista yhdenmukaisten linjausten ja yhteistyön avulla. Ohjataan hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa strategisella tasolla. Ohjataan tietojärjestelmien ja verkkojen tietoturva-auditointeja ja akkreditointeja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimen tiedon ohjelma 500
Turvallisuusverkkotoiminnan strateginen ohjaus (siirto momentille 28.01.01) -400
Turvallisuusverkkotoiminnan strateginen ohjaus (siirto momentille 28.70.04) -300
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -36
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -691
Tasomuutos 1 640
Yhteensä 713

2014 talousarvio 11 813 000
2013 I lisätalousarvio 3 200 000
2013 talousarvio 11 100 000
2012 tilinpäätös 11 893 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 912 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus

Valtiokonttori saa käyttää valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöjärjestelmän toisen vaiheen järjestelmälisenssien hankintaan ja palvelujen ostoon myönnettyä valtuutta vuonna 2014 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2013. Valtuudesta saa aiheutua menoja yhteensä 30 821 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankinnan ensimmäisen ja toisen vaiheen toimeenpanoon ja järjestelmän käyttöönottojen ja alkuvaiheen käytön tukemiseen virastoissa ja laitoksissa sekä välttämättömien integraatioiden ja tietojen siirron aikaansaamiseen virastojen ja laitosten muihin tietojärjestelmiin. Virastojen ja laitosten aikataulun mukaisen käyttöönoton varmistamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on tarkoituksena rahoittaa keskitetysti virastojen ja laitosten keskeisten tietojärjestelmien integraatioita ja tietojen siirtoja talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmään.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaisia ylläpitomenoja maksetaan momentilta 28.01.01. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää muihin valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 8 712 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 1 200 000
Yhteensä 9 912 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 Yhteensä
vuodesta
2014 lähtien
           
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset 18 10 1 - 29
Vuoden 2014 sitoumukset 11 661 7 911 6 090 4 053 29 715
Menot yhteensä 11 679 7 921 6 091 4 053 29 744

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -88
Tasomuutos -17 200
Yhteensä -17 288

2014 talousarvio 9 912 000
2013 talousarvio 27 200 000
2012 tilinpäätös 26 910 000

03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallinen palveluarkkitehtuuri sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin ja tietoturvan, kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö ohjaa kansallisen tietoalan toimialat ylittävien tietoteknologisten palveluiden kehittämistä ja toimeenpanee kansallista tietopolitiikkaa. Ohjausrakenteiden vahvistamisella varmistetaan kansallisten ratkaisujen tehokas kehittäminen ja laaja käyttöönotto.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on merkittävä kokonaisuus, jonka luominen mahdollistaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden vahvistamisen ja tietoteknologisten ratkaisujen kautta toiminnan tehostumisen kattaen koko julkisen hallinnon ja soveltuvin osin yritys- ja kolmannen sektorin.

Momentin määrärahoilla kehitettävät tietoalan ratkaisut ovat uusia kansallisia keskeisiä infrastruktuuripalveluita, jotka ovat yhteiskunnan kehittyneen digitalisoinnin edellytyksiä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Tietoalan ohjauksen vahvistamisella ja kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisten toimialat ylittävien tietoteknologisten ratkaisujen toteutuksella pyritään vahvistamaan kansallista tietojärjestelmien yhteentoimivuutta erityisesti julkisessa hallinnossa. Tehostetaan valtiovarainministeriön johdolla kansallisen tietoalan ohjausta ja ohjausrakenteita. Ohjataan julkista hallintoa kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisten ratkaisujen käyttöön.
Palveluarkkitehtuurin myötä hallinnossa kehitettävien sähköisten palvelujen että hallinnon operatiivisten tietojärjestelmien laatu paranee ja hallinnollista taakkaa voidaan pienentää. Toteutetaan kansallinen palveluarkkitehtuuri ja sen mukaiset kansalliset ratkaisut.
Palveluväylä mahdollistaa tiedon välityksen organisaatioiden välillä yhdenmukaisesti sovituilla tavoilla (yhtenäiset tiedon kuvaukset, rajapintakuvaukset ja standardit). Päällekkäisestä tiedon tallennuksesta ja yksittäisistä integraatioratkaisuista päästään keskitettyyn malliin, joka mahdollistaa tietojärjestelmien kehittämisen kustannustehokkaammin ja nopeammin. Toteutetaan kansallinen palveluväylä, jonka suunnittelu on käynnissä valtiovarainministeriön johdolla. Palveluväylän käyttö laajennetaan asteittain koko julkiseen hallintoon keskitetysti ohjatuilla toimenpiteillä.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimivuus ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja tuottaminen edellyttää luotettavaa ja helppokäyttöistä sähköistä tunnistamista sisältäen organisaatioiden roolitunnistamisen. Luodaan kansallinen sähköisen tunnistamisen ratkaisu yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa mahdollistaen henkilötunnistamisen ja organisaatiotunnistamisen.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaiset ratkaisut edellyttävät tietoturvan varmistamista ja asettavat tietoturvalle korkeat vaatimukset. Rakennetaan palveluarkkitehtuurin toiminnan kannalta välttämättömät tietoturvaratkaisut ja luodaan tarvittavat ohjausmallit- ja rakenteet.
Palveluarkkitehtuuri luo aiempaa paremmat liiketoimintaedellytykset yrityksille (erityisesti PK-yrityksille). Palveluarkkitehtuurin keskeisten osien toteuttamisen ja käyttöönoton myötä tarjotaan yrityksille (erityisesti PK-yritykset) entistä paremmat puitteet uuden sähköisen liiketoiminnan innovointiin ja käynnistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoalan ohjaus ja kehittäminen 13 000
Yhteensä 13 000

2014 talousarvio 13 000 000

04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon elintärkeiden toimintojen yhteisten verkkojen ja tietojärjestelmien hankinta-, käyttö- ja ylläpitokuluista sekä niiden tarvitsemien hallinnan, kehittämisen ja rakenteiden rahoittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat VN-verkon liittämisestä osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa.

Selvitysosa:Julkisen hallinnon yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen tarvitsemien tietojen luottamuksellinen käsittely, tietojen luotettavuus ja tietojen käytettäväksi saattaminen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden edellyttämälle tasolle sekä tämän tietoturvallisuustason ylläpitäminen edellyttää resurssointia. Osaltaan tätä tarkoitusta palvelee VN-verkon liittäminen osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvallisuusverkkotoiminnan strateginen ohjaus, siirto momentilta 28.70.01 (kertaluonteinen) 300
VN-verkon liittäminen osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa 1 400
Yhteensä 1 700

2014 talousarvio 1 700 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 33 705 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tietojärjestelmähankkeet 28 705 000
Muut tuottavuushankkeet 5 000 000
Yhteensä 33 705 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentille 25.40.01) -1 670
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (siirto momentille 30.01.03) -700
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 30.01.03) 1 300
Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen (siirto momentille 26.10.01) -875
Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 26.10.01) 875
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (siirto momentille 25.10.03) -8 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 25.10.03) 6 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.10.01) -26 800
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 28.10.01) 25 400
Vesihuollon tiedonhankintahanke (siirto momentille 30.50.20) -250
Vesihuollon tiedonhankintahanke (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 30.50.20) 700
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (siirto momentille 26.10.21) -7 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 26.10.21) 1 000
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.10.01) -500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (vuoden 2013 talousarvion siirron palautus momentilta 28.10.01) 500
Tasomuutos 2 000
Yhteensä -8 120

2014 talousarvio 33 705 000
2013 talousarvio 41 825 000
2012 tilinpäätös 69 420 000