Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
              20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet
              22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen
              30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
              31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
              34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

90. Kuntien tukeminenPDF-versio

Selvitysosa: Vuoden 2010 alusta toteutetussa valtionosuusuudistuksessa edellisen valtionosuuslainsäädännön mukaiset sektorikohtaiset valtionosuudet (VM, OKM ja STM) keskitettiin valtionvarainministeriöön. Yhdistetyissä valtionosuuksissa on otettu huomioon yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kokonaisuudessaan sekä esi- ja perusopetus, yleiset kirjastot (pl. maakunta- ja keskuskirjastokorotukset), yleinen kulttuuritoimi sekä taiteen perusopetuksen asukaskohtainen osa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudella ja verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella pyritään turvaamaan kuntien mahdollisuudet pitää yllä riittävät peruspalvelut eri osissa maata ja tasapainottamaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden kokonaisrahoitusta alueittain ja kuntaryhmittäin.

Kuntien harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella pyritään huolehtimaan siitä, että vaikeimmassakin taloudellisessa asemassa olevat kunnat pystyvät suoriutumaan peruspalveluiden tuottamisesta ja näiden kuntien talouden tasapainoa voidaan parantaa.

Kuntien yhdistymisavustuksilla edistetään vapaaehtoiselta pohjalta kuntien yhdistymisiä sekä muita sellaisia kunta- ja seuturakenteen muutoksia, jotka edesauttavat laadukkaiden ja tasavertaisten kunnallisten peruspalveluiden tuottamista taloudellisemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus
Keskeiset uudistukset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Muutos liittyy työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseen. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha esitetään korvattavaksi uudella joustavalla hoitorahalla. Joustavan hoitorahan käyttöönoton arvioidaan lisäävän päivähoitoa käyttävien lasten lukumäärää noin 3 200 lapsella.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2014. Uuteen lakiin kootaan nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetaan, että toisen asteen opiskelijat saisivat vastaavat opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kuin perusasteen oppilaat.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta siten, että täsmennetään velvoitetta lapsen edun toteuttamisesta kaikissa lapseen liittyvissä asioissa ja varmistetaan moniammatillisen asiantuntemuksen hyödyntäminen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008) soveltamisalan laajentamisesta pahoinpitelyrikoksiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Lailla toimeenpannaan potilasdirektiivin (2011/24/EU) edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset. Uuden rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettavan lain lisäksi direktiivin toimeenpano edellyttää muutoksia mm. sairausvakuutuslakiin ja lääkelakiin. Esityksen mukaan Suomessa työskentelevien EU ja ETA -valtioiden ja Sveitsin kansalaisten terveydenhuollon kustannukset korvattaisiin kunnille Kelan kautta.

Vaikuttavuustavoitteet

Ehkäisevän toiminnan tavoitteena on terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevien olosuhteiden ja ympäristön luominen, ihmisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen, elämänlaadun parantaminen, sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisy, väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteisiin pyritään johtamista ja rakenteita kehittämällä sekä tuottamalla ja levittämällä työvälineitä ja hyvän toiminnan malleja kuntien käyttöön. Vaikuttavuustavoitteita kuvataan tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokkaan kuuluvassa luvussa 33.60 (Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on julkisen vallan järjestämisvastuulla olevien, pääosin verovaroin kustannettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa. Peruspalveluita vahvistetaan ja uudistetaan, ikäihmisille turvataan ihmisarvoinen vanhuus sekä panostetaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten laskennassa käytettäviä tietoja

 2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
     
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset    
0—6-vuotiaat euroa/asukas6 359,316 915,097 122,397 380,76
7—64-vuotiaat euroa/asukas294,55319,55330,13345,06
65—74-vuotiaat euroa/asukas861,73937,55988,591 025,69
75—84-vuotiaat euroa/asukas5 195,435 652,505 924,106 127,44
85-vuotiaat ja vanhemmat euroa/asukas14 266,0915 521,1516 263,4116 816,90
Työttömien lukumäärän mukaan euroa/työtön568,90618,95637,51652,81
Työttömyysasteen mukaan euroa/asukas51,8956,4658,1459,54
Vaikeasti vammaisten lukumäärän mukaan euroa/asukas15,4716,8317,3317,75
Lasten huostaanottojen määrän mukaan euroa/asukas43,7147,5648,9950,17
     
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset    
0—6-vuotiaat euroa/asukas826,09899,20926,16948,39
7—64-vuotiaat euroa/asukas895,60976,821 006,101 024,42
65—74-vuotiaat euroa/asukas2 108,302 294,202 362,972 419,68
75—84-vuotiaat euroa/asukas4 063,664 421,644 554,194 663,49
85-vuotiaat ja vanhemmat euroa/asukas7 050,607 670,937 900,898 090,51
Sairastavuuden mukaan euroa/asukas384,8175418,67431,22441,57
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus
Keskeiset uudistukset

Hallitus on antanut talousarvioon liittyvän esityksen laiksi perusopetuslain muuttamisesta siten, että jokaisessa peruskoulussa olisi oppilaskunta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lähtökohtana on koulutuksen perusturvan takaaminen ja vahvistaminen kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta koko maan kattavasti. Kunnille myönnettävän rahoituksen keskeisiä tavoitteita ovat sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan sekä osana kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia turvata jokaiselle mahdollisuus kehittää itseään koko maan kattavilla kirjasto- ja tietopalveluilla sekä varmistaa väestön tasavertainen tiedon ja kulttuurin saatavuus.

Kuntien järjestämän esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennallisten kustannusten laskennassa käytettäviä tietoja

 2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
     
Esi- ja perusopetuksen perushinta, euroa/asukas6 710,317 300,447 519,507 701,20
     
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen palvelujen perushinnat    
Yleiset kirjastot55,5060,3862,0163,68
Kuntien yleinen kulttuuritoimi, euroa/asukas3,53,53,53,5
Taiteen perusopetus, euroa/asukas (256 kuntaa vuonna 2013)1,41,41,41,4

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 16 995 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten asiointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan sekä niiden keskitetystä asiakaskäyttöönoton tuesta aiheutuviin kustannuksiin

2) kuntien informaatioteknologiaan kohdennettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin sekä tietoteknisten palveluiden järjestämiseen ja jo toteutettujen ratkaisuiden käyttöönoton tukemiseen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon kehittämiseen

5) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuodessa SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja erillishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman hankeohjausta varten enintään ohjelmakauden päättymiseen saakka

6) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin, kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tehtäviin liittyviin tehtäviin.

Valtuus

SADe-ohjelmaan sisältyviin Oppijan, Sosiaali- ja terveysalan, Osallistumisympäristön, Yrityksen ja Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuksissa, ohjelman erillishankkeissa, kansalaisen yleisneuvontapalvelussa ja etäpalveluissa, sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityöhön sekä muuhun julkisen hallinnon tietohallinnon yhteistyöhön liittyen saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia enintään 5 000 000 euron arvosta.

Selvitysosa: Määrärahalla toteutetaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) linjausten mukaisesti valtion ja kuntien yhteisiä hankkeita tavoitteena tuottavuuden parantaminen julkisessa hallinnossa.

SADe-ohjelman tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja helppoa sähköistä asiointia julkisiin palveluihin. Ohjelma tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia. Ohjelman toimeenpano kytkeytyy käynnissä oleviin merkittäviin julkisen hallinnon kehittämistoimenpiteisiin kuten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen ja kuntauudistukseen. Ohjelman toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Määrärahasta palkattavat henkilöt toimivat projektipäälliköinä ja muuna projektihenkilöstönä SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksissa ja erillishankkeissa sekä ohjelman ohjaukseen liittyvänä projektihenkilöstönä valtiovarainministeriössä ohjelman keston ajan.

Määrärahalla tuetaan ja nopeutetaan kuntien tietohallintokehitystä tavoitteena parantaa tuottavuutta sekä edistää kuntien ja julkishallinnon yhteisiä informaatioteknologian kehittämishankkeita ja sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa. Määrärahalla tuetaan kuntauudistukseen liittyvää kuntasektorin ICT-muutostyötä.

Määrärahaa käytetään Julkisen hallinnon suositusten ja tietohallintolakiin perustuvien standardien laadintaan, sekä muuhun yhteiseen julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistoimintaan, kuten valtion ja kuntien yhteisten ICT-ratkaisujen keskitettyyn käyttöönoton tukeen ja julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoon.

Määrärahalla voidaan tukea ja edistää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön käynnistystä, arkkitehtuurikuvausten toteutusta, työvälineiden käyttöönottoa sekä toteutettujen tulosten julkaisua arkkitehtuurityölle asetettujen tavoitteiden ja hyötyjen aikaansaamiseksi.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
SADe-ohjelman hankkeet10 000 000
Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet5 995 000
Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö1 000 000
Yhteensä16 995 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201420152016 2017Yhteensä
vuodesta
2014 lähtien
      
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset400300--700
Vuoden 2014 sitoumukset1 3001 3001 0007004 300
Menot yhteensä1 7001 6001 0007005 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuntauudistuksen hanketoiminnan rahoitus (siirto momentille 28.90.22)-500
Kuntauudistuksen hanketoiminnan rahoitus (siirto momentille 28.90.30)-500
Yhteensä-1 000

2014 talousarvio16 995 000
2013 I lisätalousarvio-1 000 000
2013 talousarvio17 995 000
2012 tilinpäätös18 000 000

22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen liittyvien hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kunta- ja palvelurakennemuutosten ohjaus- ja hanketehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolella.

Selvitysosa: Määrärahalla toteutetaan hallituksen kuntauudistuksen muutoksentukiohjelmaa. Ohjelman avulla käynnistetään ja seurataan kehittämishankkeita, jotka tukevat kuntaorganisaatioita uudistuksen toteuttamisessa sekä toiminnan ja palvelujärjestelmien kehittämisessä.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Muutostukihankkeet400
Viestintä ja kenttätyö kunnissa200
Yhteensä600

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuntauudistuksen hanketoiminnan rahoitus (siirto momentilta 28.01.01)100
Kuntauudistuksen hanketoiminnan rahoitus (siirto momentilta 28.90.20)500
Yhteensä600

2014 talousarvio600 000
2013 I lisätalousarvio600 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 626 683 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen valtionosuuteen.

Valtionosuuden määräytymisperusteena käytettävä taiteen perusopetuksen perushinta on 1,40 euroa ja yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50 euroa asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa276 438
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus7 502 706
Laskennalliset kustannukset25 373 758
— sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset20 834 113
— esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset4 539 645
Kuntien rahoitusosuus-17 871 052
  
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat35 262
  
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus-50 851
  
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (enintään)20 000
  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa)2 127
  
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero5 058
  
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset835 446
  
Järjestelmämuutoksen tasaus497
Yhteensä8 626 683

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 29,57. Valtionosuuksiin on tehty 2,4 prosentin kustannustason tarkistus lukuun ottamatta kuntien yleistä kulttuuritoimea ja asukaskohtaista taiteen perusopetusta. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2012/2013 asukasluku on 5 398 173.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 30,96 prosentista 29,57 prosenttiin vuonna 2014. Muutoksessa on vähennyksenä otettu huomioon 1,43 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuksien 362 000 000 euron alentamiseen. Muutoksessa on otettu vähennyksenä huomioon 0,03 prosenttiyksikköä liittyen valtion ja kuntien välisiin tehtävien siirtoihin. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,05 prosenttiyksikköä liittyen vanhuspalvelulain toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 54,3 %. Muutoksessa on lisäyksenä otettu huomioon 0,02 prosenttia liittyen muilta osin uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten että valtionosuus on 50 %. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 352 500 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Muutos liittyy lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistämiseen. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha esitetään korvattavaksi uudella joustavalla hoitorahalla. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 11 000 000 euroa muutoksesta aiheutuvan päivähoitopalvelujen tarpeen lisääntymisen johdosta sekä vähennyksenä huomioon 70 000 euroa etuuksiin aiheutuvien vähennysten johdosta.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2014. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 8 450 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta siten, että täsmennetään velvoitetta lapsen edun toteuttamisesta kaikissa lapseen liittyvissä asioissa ja varmistetaan moniammatillisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 4 650 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008) soveltamisalan laajentamisesta pahoinpitelyrikoksiin. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 2 200 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Hallitus on antanut talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perusopetuslain muuttamisesta siten, että jokaisessa peruskoulussa olisi oppilaskunta. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 333 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Laissa säädettäisiin muun muassa Suomessa työskentelevien EU- ja ETA-valtioiden sekä Sveitsin kansalaisten hoidosta julkisessa terveydenhuollossa aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta kunnille Kelan kautta. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 11 000 000 euroa lakiesityksen johdosta.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
Perusosa 
— keskimääräinen euromäärä (33,84 €/as) * vv. 2012/2013 asukasluku182 674
  
Korotusosat 
— saaristokorotus11 235
— syrjäisyyskorotus36 497
— taajamarakennekorotus36 040
— kielikorotus5 827
— asukasluvun muutokseen perustuva korotus4 165
Valtionosuus yhteensä276 438

Sosiaali- ja terveydenhuolto, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
Sosiaalihuolto 
Perushinta 
— 0—6-vuotiaat (7 380,76 euroa/as)3 117 561
— 7—64-vuotiaat (345,06 euroa/as)1 367 515
— 65—74-vuotiaat (1 025,69 euroa/as)576 646
— 75—84-vuotiaat (6 127,44 euroa/as)2 007 650
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (16 816,90 euroa/as)2 065 368
Työttömien lukumäärän mukaan (652,81 euroa/as)164 923
Työttömyysasteen mukaan (59,54 euroa/as)324 105
Vammaisten lukumäärän mukaan (17,75 euroa/as)95 818
Lastensuojelun tarpeen mukaan (50,17 euroa/as)271 432
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset yhteensä9 991 018
  
Terveydenhuolto 
Perushinta 
— 0—6-vuotiaat (948,39 euroa/as)400 587
— 7—64-vuotiaat (1 024,42 euroa/as)4 071 789
— 65—74-vuotiaat (2 419,68 euroa/as)1 360 351
— 75—84-vuotiaat (4 663,49 euroa/as)1 527 988
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (8 090,51 euroa/as)993 636
Sairastavuuden mukaan (441,57 euroa/as)2 395 401
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä10 749 752
  
Syrjäisyyskerroin92 899
Saaristokerroin444
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä20 834 113

Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
Perushinta (7 701,20 euroa/6—15 v.)3 435 099
Korotukset 
— Asukastiheys198 967
— 13—15-vuotiaat405 056
— Kaksikielisyys53 372
— Saaristoisuus1 854
— Ruotsinkieliset 6—15-vuotiaat27 752
— Vieraskieliset 6—15-vuotiaat45 341
Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset yhteensä4 167 441
  
Kirjastot (63,68 euroa/as)346 345
Kuntien yleinen kulttuuritoimi (3,50 euroa/as)18 894
Taiteen perusopetus (1,40 euroa/as, 256 kuntaa)6 965
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä372 204
  
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä4 539 645

Kuntien rahoitusosuus

  
Asukasluku5 398 173
Rahoitusosuus, euroa/as3 310,85
Rahoitusosuus, 1 000 euroa17 871 052

Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

  
Erityisen harvan asutuksen kunnat26 707
Saaristokunnat5 021
Saamelaisten kotiseutualueen kunnat3 534
Yhteensä35 262

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
791 261-842 112-50 851

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

  
Valtionosuuden vähennykset 
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos -1 296
— lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus-22 121
— valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus
(-1,58 euroa/as)
-8 529
— harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys-5 020
— valtionosuusuudistus, lisävaltionosuus 30 kunnalle-35 250
— siirto momentille 26.30.01-1 500
— siirto momentille 29.01.02-3 275
— siirto momentille 33.60.34-2 200
— v. 2014 veroperustemuutokset-47 000
Vähennykset yhteensä-126 191
  
Valtionosuuden lisäykset 
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä29 549
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio11 500
— jäteveron tuottoa vastaava lisäys70 000
— elatustuen takaisinperinnän palautukset6 964
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys500
— tasauksen neutraalisuus40 124
Lisäykset yhteensä961 637

Muu rahoitus (1 000 euroa)

  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 2 127
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 058

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asukasluvun ja määräytymistekijöiden muutos81 403
Indeksikorotus190 483
Joustava hoitoraha-70
Jäteveron tuottoa vastaava lisäys70 000
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentille 32.40.05)-375
Kotihoidontuen ja lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistäminen; joustavan hoitorahan käyttöönoton aiheuttama päivähoidon kysynnän kasvu11 000
Kotikuntaa vailla olevien 6-15 v. kotikuntakorvaukset-504
Kotikuntaa vailla olevien EU/ETA -valtioiden ja Sveitsin kansalaisten terveydenhuollon kustannusten korvaaminen Kelan kautta-11 000
Kuntien pelastustoimen ja ensihoidon tietojärjestelmän yhteys turvallisuusverkkoon (siirto momentille 26.30.01)-1 500
Lapseen kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvityskustannusten siirto valtion vastuulle (siirto momentille 33.60.34)-2 200
Lastensuojelun kehittäminen4 650
Lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus-22 121
Muut muutokset1 028
Määrärahan palautus momentilta 28.90.20500
Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentille 29.01.02)-3 275
Oppilas- ja opiskelijahuolto8 450
Oppilaskuntien vakiinnuttaminen peruskouluihin (siirto momentilta 29.10.30)333
Palautus momentilta 28.90.312 000
Tasauksen muutos-3 098
Tasauksen neutraalisuus5 242
Valtionosuuden vähennys (125 milj. € + 237 milj. €)-362 000
Vanhuspalvelulaki27 200
Veroperustemuutokset-47 000
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero132
Yhteensä-50 722

2014 talousarvio8 626 683 000
2013 I lisätalousarvio500 000
2013 talousarvio8 677 405 000
2012 tilinpäätös8 470 927 096

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 028 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) enintään 4 000 000 euroa kuntajakolain 16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä

4) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää kohtien 3) ja 4) osalta myös metropolialuetta koskevien esiselvitysten henkilöstö- ja muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Säännökset yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta on uudistettu vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen toteutettavissa kuntajaon muutoksissa. Samalla on luovuttu kuntajaon muutosten yhteydessä erikseen maksettavasta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Yhdistymisavustus 
— vuoden 2014 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta-
— vuoden 2013 kuntien yhdistymiset, 10 liitosta10 410
— vuoden 2012 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta-
Yhteensä, 10 liitosta10 410
Valtionosuusmenetysten kompensaatio 
— vuoden 2014 yhdistymiset-
— vuoden 2013 yhdistymiset15 361
— vuoden 2012 yhdistymiset-
— vuoden 2011 yhdistymiset2 894
— vuoden 2010 yhdistymiset2 163
Yhteensä20 418
Kuntajakolain mukaiset selvityskustannukset ja yhdistymisiin liittyviin esiselvityksiin myönnettävä avustus (enintään)4 000
Kaupunkiseutuselvitysten kustannukset (enintään)200
Kaikki yhteensä35 028
 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
arvio
    
Kuntien yhdistymisiä0100
Kuntien määrän vähennys0170
Määräraha, milj. €44,265,030,8
— josta ko. vuoden yhdistymisten osuus, milj. €0,030,10

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki-360
Kuntajakolain 16 §:n mukaiset selvitykset ja esiselvitykset, ml. määrärahan palautus 2 milj. euroa momentille 28.90.301 600
Valtionosuusmenetysten kompensaatio-22 661
Yhdistymisavustukset-10 558
Yhteensä-31 979

2014 talousarvio35 028 000
2013 talousarvio67 007 000
2012 tilinpäätös41 314 906

34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 520 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjen velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistettävien paikallisten kuntakokeilujen hankkeiden valmisteluun, ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin

2) paikallisiin kuntakokeiluihin osallistuville kunnille kohdennettaviin avustuksiin projektipäälliköiden palkkaamiseksi

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen paikallisten kuntakokeilujen ohjaus- ja hanketehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Selvitysosa: Määrärahalla toteutetaan kuntauudistukseen ja kuntien tehtävien arviointiin liittyviä kuntien velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistettäviä paikallisia kokeiluja. Niiden avulla on tarkoitus vähentää kuntien velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet.

Kokeilun tuloksia hyödynnetään kuntien tehtävien arviointi-työryhmän työssä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuntakokeilujen tukeminen520
Yhteensä520

2014 talousarvio520 000