Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen pyritään vaikuttamaan siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttämällä päällekkäistä tilastointia sekä yksinkertaistamalla ja karsimalla olemassa olevia tilastosäädöksiä. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2014
   
Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus.

Internet-tiedonkeruuta lisätään ja kehitetään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Tilastojulkistusten virheettömyyden parantamiseksi uusitaan toimintatapoja. Aloitetaan Euroopan tilastojärjestelmän mukaisen laaturaportoinnin kehittäminen.
Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansalaisten tiedonsaannin edellykset paranevat. Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu. Ympäristötilinpitoa ja hyvinvoinnin tilastointia kehitetään kansainvälisen kehityksen tahdissa.
Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin.
Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Yritysrekisterin kehittämishanke päättyy ja yritystilastojärjestelmä valmistuu. Automatisoitu vastaanottojärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa hallinnollisissa aineistoissa.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti. Tutkijapalveluiden tutkimusaineistojen määrää kasvatetaan ja aineistoihin liittyvien metatietojen laatua parannetaan. Uusien tietopalvelusopimusten määrää lisätään.
VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin.VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tulonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista.
VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta. VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuottavuusindeksillä mitattua tuottavuuttaan. Indeksi perustuu tieteellisten artikkeleiden, asiantuntija-artikkeleiden sekä muiden asiantuntijapalveluiden yhteismäärään, jota verrataan laitoksen tutkijatyövuosien kokonaismäärään.
VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun. VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä.
Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. VTJ:n laatua varmistetaan edistämällä sähköistä tietojenvaihtoa niin kansalaisilta kuin toisilta viranomaisiltakin.

Järjestelmien käytettävyydestä huolehditaan osana jatkuvaa toimintaa.

Pidetään erityisesti huolta EU-vaalien äänioikeusrekisterin virheettömästä toteuttamisesta.
Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. Rakennus- ja kiinteistötietojen kehittämishankkeen toteutus sekä erityisesti pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto.

Laajennetaan varmennepalveluja sosiaalisektorille sekä nykyistä laajemmin terveydenhuoltoon ja kuntiin.
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat. Ulkomaalaisten rekisteröintiä kehittämällä parannetaan näiden tietojen laatua ja saatavuutta.

Valmistaudutaan tietoturvallisuusasetuksen vuonna 2015 voimaan tulevien vaatimusten toimeenpanoon.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 618 619 620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) 817 820 820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 97 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 86 95 96
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl 48 45 60
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -1,3 2 2
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 77 75 76
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 90 84 84
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 105 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 79 85 90
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 864 855 843
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,5 10,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,48 3,47 3,48

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 60 325 60 607 62 011
Bruttotulot 10 915 10 020 10 700
Nettomenot 49 410 50 587 51 311
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 066    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 856    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 443 8 250 8 850
— muut tuotot 427 60 150
Tuotot yhteensä 8 870 8 310 9 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 458 8 310 9 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 412 0 0
Kustannusvastaavuus, % 104,9 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Keskimääräisen ALV-kantalaskelman laatiminen (siirto momentilta 28.01.21) 20
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen (vastaava summa huomioitu mom. 13.04.01 tuloissa) 721
Mikrosimulointimallin kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -164
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 250
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -136
Tasomuutos -37
Yhteensä 724

2014 talousarvio 51 311 000
2013 talousarvio 50 587 000
2012 tilinpäätös 49 200 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 219 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee   3,5  
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 23 25 27
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 23 25 27
— muut kotimaiset julkaisut, kpl 42 46 51
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % 40,7 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 55 58 58
Sairauspoissaolot, pv/htv 9 7,5 7
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3   3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 5 215 5 413 5 449
Bruttotulot 1 026 1 180 1 230
Nettomenot 4 189 4 233 4 219
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 797    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 815    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -13
Palkkausten tarkistukset 15
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -11
Tasomuutos -5
Yhteensä -14

2014 talousarvio 4 219 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 811 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 588 4181) 4181)
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 396 2602) 2602)
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 10,8 9,8 10
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys,  %
99,95 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 61 63 65
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 109 111 107
— josta harmaan talouden torjunta, htv 4 4 4
— josta Varmennepalveluiden uusi toimintamalli, htv   4 4
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,44 3,35 3,4

1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttunut maksuttomaksi v. 2013.

2) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 25 491 23 253 24 001
Bruttotulot 20 129 16 170 14 190
Nettomenot 5 362 7 083 9 811
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 212    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 327    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 761 1 3501) 1 3501)
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 707 1 500 1 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 54 -150 -150
Kustannusvastaavuus, % 101 90 90
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 602 7 000 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 844 3 300 3 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 758 3 700 3 700
Kustannusvastaavuus, % 198 212 212

1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttui maksuttomaksi v. 2013.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 628 4 3401) 4 6401)
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 724 6 340 4 640
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -96 -2 000 -
Kustannusvastaavuus, % 99 68 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 040 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 166 1 100 1 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -126 - -
Kustannusvastaavuus, % 89 100 100

1) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa (siirto momentilta 33.10.60) 2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -23
Palkkausten tarkistukset 6
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -4
Tasomuutos 709
Yhteensä 2 728

2014 talousarvio 9 811 000
2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000