Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Suomen kansantalous ei ole kasvanut kolmeen vuoteen. Viennin kehitys on jatkunut vaisuna kuluvan vuoden alkupuolella, ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Syyskuussa 2014 kokonaistuotannon ennakoitiin lisääntyvän 1,2 % v. 2015, joten talouden kehitys on jäämässä viime syksynä arvioitua heikommaksi. Työttömyys on alkuvuonna jatkanut nousuaan, ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 9,3 %. Myös työllisten määrän ennustetaan hiukan alenevan. Inflaatio jää vain 0,1 prosenttiin.

Tuloarviot

Tuloarvioita alennetaan nettomääräisesti 1 milj. euroa. Verotuloarvioiden muutostarpeen taustalla on alkuvuoden kertymätiedot ja uusi talousennuste.

Ansio- ja pääomatuloveron tuloarviota korotetaan 303 milj. eurolla ja yhteisöveroennustetta 210 milj. eurolla pääasiassa ennakoitua suurempien kertymien johdosta. Arviota perintö- ja lahjaveron tuotosta korotetaan niin ikään kertymätietojen johdosta.

Arvonlisäveron tuloarviota alennetaan 274 milj. eurolla, energiaverojen 160 milj. eurolla sekä autoveron 105 milj. eurolla. Arvonlisäveroarvion aleneminen on pääasiassa seurausta talousennusteen heikentymisestä. Energiaverojen ja autoveron tuloarvioiden aleneminen pohjautuu kertymätietojen pohjalta päivitettyyn ennusteeseen. Myös jäteveron tuloarviota alennetaan 22 milj. euroa kertymätietojen perusteella.

Tuloutus Suomen Pankin voitosta valtiolle on eduskunnan pankkivaltuuston päätöksen mukaisesti 137,5 milj. euroa v. 2015 eli 12,5 milj. euroa varsinaisessa talousarviossa ennakoitua vähemmän.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen yhden miljoonan euron vähennys ja määrärahojen noin 55 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2015 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 56 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan noin 5,2 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2015 lopussa arvioidaan olevan noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2014
Tilinpäätös
2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
2015
Hallituksen
esitys
2015
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 23454 2745554 328
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 7131 766-1731 593
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
47 67149 107-149 106
— Verotulot39 27139 9091239 921
— Muut tulot8 4009 198-139 185
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
5 5545 166565 222
— Nettolainanotto5 3715 216565 272
— Velanhallinta183-50--50

Kehysmenot

Vuoden 2015 toisessa lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 172 milj. eurolla. Vuoden 2015 kehysmenojen taso olisi 42 353 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaan lisätalousarvioihin varataan kehysmenoja varten vuosittain 300 milj. euroa.

Talvivaaran kaivostoiminta

Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 112 milj. euroa. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on pyrkinyt löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan. Konkurssipesä solmi maaliskuussa 2015 ehdollisen kauppasopimuksen, jonka loppuun viemiseen liittyvät edellytykset eivät kuitenkaan ole varmistuneet. Tämän vuoksi valtio varautuu kokonaan omistamansa Terrafame Oy:n kautta osallistumaan kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtimaan kaivoksen sulkemisesta. Mikäli kaivos siirtyy konkurssipesältä uuden yhtiön vastuulle, päättyy samalla kaivoksen rahoittaminen ympäristövahinkojen estämiseksi julkisselvityksen kautta.

Maatalouden ympäristökorvaukset

Maatalouden uuden tukiohjelmakauden ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen haun ympäristökorvausten tukimenekki keväällä 2015 oli odotettua suurempi. Tämän vuoksi ympäristökorvausten valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 116 milj. eurolla.

Metsätalouden tuet

Puuntuotannon kestävyyden tukea ehdotetaan korotettavaksi 14 milj. eurolla, ja tukeen ehdotetaan varattavaksi lisävaltuutta 20 milj. euroa. Lisävaltuuteen liittyvät tuet maksetaan pääosin vuoden 2015 määrärahoista. Pienpuun energiatuesta annettua lakia (101/2011) ei ole saatettu voimaan. Pienpuun energiatuki -momentilta ehdotetaan näin vähennettäväksi lain toimeenpanoon varatut määrärahat.

Senaatti-kiinteistöjen myyntivaltuudet

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan Senaatti-kiinteistöille valtuutta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta seuraavasti:

  • — Siuntiossa sijaitsevat 28 kiinteistöä ja seitsemän määräalaa rakennuksineen ja rakennelmineen 11,7 milj. euron kauppahinnalla;
  • — Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevasta kiinteistöstä määräosa, suuruudeltaan 99/100, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 21,5 milj. euron kauppahinnalla; ja
  • — valtion koko omistusosuuden yhtiöissä käsittävät Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 89,6 milj. euron kauppahinnalla sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä 400 000 kpl 127,6 milj. euron kauppahinnalla.

Muita tarkistuksia

Eduskunnan rakennusten peruskorjauksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä.

Hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) valmistumisen turvaamiseksi ehdotetaan 7 milj. euron lisävaltuutta.

Etuusmenoarvioiden tarkentumisen seurauksena elatustukimenoihin ehdotetaan 12,2 milj. euron, työttömyysturvan ansiopäivärahamenoihin 50 milj. euron ja vuorotteluvapaakorvauksen menoihin 10,6 milj. euron lisäystä.

Turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun johdosta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin ehdotetaan lisäystä 19,5 milj. euroa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan ehdotetaan 0,7 milj. euron lisäystä määräaikaisten asiankäsittelijöiden palkkaamiseksi.

Valtionvelan korkomenojen arviota alennetaan 173 milj. eurolla alle 1,6 mrd. euroon.

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 Pääluokka2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta164 169 00010 000 000174 169 000
22.Tasavallan presidentti19 150 000-19 150 000
23.Valtioneuvoston kanslia186 460 000-186 460 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 216 918 0006 000 0001 222 918 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala899 862 000-899 862 000
26.Sisäministeriön hallinnonala1 227 821 00020 203 0001 248 024 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 660 271 000-2 660 271 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 966 217 000-4 00016 966 213 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 768 569 000-6 768 569 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 626 693 0006 980 0002 633 673 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 926 042 000-2 926 042 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 828 657 000112 000 0003 940 657 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 812 702 00072 800 00012 885 502 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala203 886 000-203 886 000
36.Valtionvelan korot1 766 100 000-173 000 0001 593 100 000
Yhteensä54 273 517 00054 979 00054 328 496 000

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 Osasto2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot39 908 910 00012 000 00039 920 910 000
12.Sekalaiset tulot6 016 199 000-460 0006 015 739 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 767 600 000-12 500 0002 755 100 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)414 500 000-414 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)49 107 209 000-960 00049 106 249 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta5 166 308 00055 939 0005 222 247 000
Yhteensä54 273 517 00054 979 00054 328 496 000