Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

Selvitysosa:Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tulli kantaa tullit, tehtäväalueelleen kuuluvat verot ja muut maksut tehokkaasti ja oikein, huolehtii ulkomaankaupan sujuvuudesta ja torjuu laitonta tuontia, vientiä sekä muuta ulkomaankauppaan ja -liikenteeseen liittyvää rikollisuutta. Tulli edistää sisäistä turvallisuutta muiden turvallisuusviranomaisten kanssa kansallisesti ja EU-laajuisesti. Tulli turvaa osaltaan Euroopan unionin ulkomaankaupan ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan huolehtimalla kansallisista ja unionin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä ja tietotarpeista samoin kuin kauppa-, kilpailu- ja maatalouspoliittisten velvoitteiden toimeenpanosta.

Valtiovarainministeriö asettaa Verohallinnolle ja Tullille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet
   
Verotulojen kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti. Verohallinnon verotustoimenpiteet kohdennetaan veronmaksajien tilanteiden ja toiminnan edellyttämällä tavalla. Segmentoinnin avulla tunnistetaan eri asiakasryhmien erilaiset neuvonta- ohjaus- ja valvontatarpeet. Verotukseen liittyvä neuvonta annetaan kullekin asiakasryhmälle kohdennetusti. Keinoja ovat esim. sähköiset uutiskirjeet, ohjaus- ja valvontakampanjat, verohallintoaloitteinen ohjaus puhelimitse sekä verovälittäjä- ja tilitoimistoyhteistyön kehittäminen. Verohallinto panostaa veroja kerryttävään valvontaan, kuten suurten ja kansainvälisten yhtiöiden valvontaan sekä siirtohinnoittelun valvontaan. Kansainvälistä tietojenvaihtoa kehitetään edelleen. Verovajeen kokonaismäärän ja eri osatekijöiden selvittämistä jatketaan.
Tullissa kehitetään verotuksen varmistavia menettelyjä ja järjestelmiä. Asiakasohjausta kohdennetaan tarpeiden mukaisesti ja verot kannetaan pienin verojäämin.
Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä. Harmaan talouden toimintaedellytyksiä ennaltaehkäistään tehokkaalla valvonnalla, yleiseen mielipiteeseen vaikuttavalla tiedottamisella ja kehittämällä verojen ilmoittamisen ja maksamisen menettelyjä. Konkreettisia keinoja ovat mm. Verohallinnon ylläpitämän julkisen veronumerorekisterin ylläpito, rakennusalalla käyttöönotettava työntekijä- ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus, verovelkatietojen julkistaminen luomalla Verohallinnon ylläpitämä rekisteri. Viranomaistiedon käytettävyyttä lisätään velvoitteidenhoitoselvityksiin liittyvällä viranomaistietopalvelurajapintahankkeella. Myös viranomaisyhteistyötä kehitetään edelleen.
Tullissa toteutetaan Harmaan talouden torjuntaohjelman toimintasuunnitelma.
Asiakasvaikuttavuutta parannetaan ja sähköistä asiointia edistetään. Asiointitarvetta Verohallinnossa vähennetään edelleen mm. joustavia sähköisiä palveluita ja menettelytapoja kehittämällä. Henkilöasiakkaiden tarvetta veroasiointiin vähennetään hankkimalla mahdollisimman suuri osa verotukseen tarvittavista tiedoista heidän puolestaan. Tietoja toimittavien tahojen kustannuksia ja hallinnollista taakkaa kevennetään kehittämällä yhtenäisiä sähköisiä palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla tiedot välittyvät Verohallinnon järjestelmiin automaattisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Verotustietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa. Sähköinen käsittely mahdollistaa mm. valtakunnalliset tehokkaat toimintaprosessit, valtakunnalliset työjonot ja valtakunnallisesti tasapuolisen työnjaon.
Tullissa kehitetään ja otetaan käyttöön valmisteverotuksen sähköinen asiointijärjestelmä vuonna 2014.
EU:n laajuisten sähköisten tullitoimintojen käyttöön ottaminen varmistetaan uudistetun tullikoodeksin edellyttämässä aikataulussa. Tulli osallistuu EU-tasoiseen valmisteluun ja kehittää tietojärjestelmiä EU-aikataulujen mukaisesti.
Tullia koskevat sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kansalliset ja EU-tason toimintastrategiat ja periaatepäätökset toteutetaan. Tulli osallistuu järjestäytyneen rikollisuuden torjunta-, terrorismintorjunta- ja kyberturvallisuusstrategioiden täytäntöönpanoon.
Kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan. Tullin toimintaedellytyksiä rajat ylittävän tullirikollisuuden torjumiseksi parannetaan. Rikostorjunnassa korostuu kansallinen ja kansainvälinen viranomaisyhteistyö.
Turvataan kasvavan itärajan liikenteen sujuvuus ja tullivarmuus. Kehitetään itärajan rajanylityspaikkojen kapasiteettia ja toimintaprosesseja viranomaisyhteistyössä.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tarkastuskattavuus (liikevaihto yli 10 milj. euroa), % 21 15 15
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, % 49 44 45
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (arvonlisävero), % 81 85 85
Verokortti verkossa asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, % 37 50 50
Veroilmoitus verkossa asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, % 41 42 42
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi, parivuosi1) 103,8 105,7 102,4
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1) 96,7 100,2 98,9
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv 33 37 37
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, % 34 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 5 130 5 225 5 184
Htv:t tehtävittäin      
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset) 36 92 128
— YLE-veron tehtävät (siirto LVM:stä Verohallinnolle)2) - 2 13
— Pankkiveron tehtävät (määräaikainen, vuodet 2013—2015) - (4) 4
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,4 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,44 3,46 3,46

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Yleisradioveron verotustehtäviin sovitut henkilötyövuosien siirrot LVM:n hallinnonalalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 401 695 430 744 433 877
Bruttotulot 6 884 4 500 3 970
Nettomenot 394 811 426 244 429 907
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 33 569    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 49 378    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2014

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ESB-integraatioratkaisu 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21) 2 000
Kapasiteettihanke 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21) 2 626
Muut pakollisen perustoiminnan turvaamisen teknologiamuutokset (puhelinjärjestelmäntoimittajan vaihto) 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -5
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.70.20) -25 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentilta 28.70.20) 26 800
Yleisradiovero, 13 htv 650
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.70.20) -500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentilta 28.70.20) 500
Harmaan talouden torjunta (HO) 2 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 382
Palkkausten tarkistukset 1 139
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -810
Tasomuutos -4 955
Yhteensä 3 663

2014 talousarvio 429 907 000
2013 talousarvio 426 244 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % 80 85 90
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia >3 3 3
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv 8 7 7
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl 1 180 000 1 200 000 1 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl 9 425 8 000 8 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi 100 103 105
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % 0,1 0,1 0,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % 22,1 23 23
Tullirikosten selvittämistaso, % 80,8 87,8 86,9
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € 26,1 35,9 37,4
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, yhteensä 2 283 2 244 2 270
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma 12,5 21 21
Sairauspoissaolot, pv/htv 12,4 12,0 11,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus     12,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 166 224 165 507 166 291
Bruttotulot 656 470 470
Nettomenot 165 568 165 037 165 821
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 740    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 500    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pasilan muuttokustannukset ja investoinnit 1 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -15
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla 2 200
Verovapaan maahantuonnin alarajan lasku (8 htv) 400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -520
Palkkausten tarkistukset 508
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -362
Tasomuutos -3 227
Yhteensä 784

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 165 821 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, verohallinnon ja Tullihallituksen päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2014 talousarvio 3 200 000
2013 talousarvio 3 200 000
2012 tilinpäätös 1 691 502

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n  2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n  2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Verohallinnon maksamien korkojen tasotarkistus 5 000
Yhteensä 5 000

2014 talousarvio 22 700 000
2013 I lisätalousarvio 2 300 000
2013 talousarvio 17 700 000
2012 tilinpäätös 25 957 974

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2014 talousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 3 000 000
2012 tilinpäätös 877 778