Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat edelleen heikot. Vuonna 2013 talouskasvu jää vaatimattomaksi, mutta vuodesta 2014 ennustetaan jo parempaa. Työllisyyskehitys on ollut heikkoa ja työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2014 yli 8 %. Elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pystytään turvaamaan. On tärkeää luoda arvoa paitsi kotimaisella työllä myös kanavoimaan arvoa globaalitaloudesta omaan kansantalouteemme. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen kanavoituu omistamisen myötä pääomatuloja. Talouden kilpailullisuuden lisääminen vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun.

Maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa on muovannut voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio on läpileikkaavana teknologiana vasta alkuvaiheessaan ja kehitys jatkuu vielä vuosikymmeniä. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut maailmanlaajuiset haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöjä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa.

Keskeinen muutostrendi liittyy globaalien arvoverkkojen pilkkoutumiseen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan. Samalla yhteen maantieteelliseen pisteeseen sidotut klusterit menettävät merkitystään. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää tuotannontekijäresursseilta kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Lisäksi yksilöiden on pystyttävä omaksumaan uudentyyppisiä tehtäviä. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä kohti korkeamman tuottavuuden tehtäviä. Työmarkkinoiden globalisoituminen asettaa uudentyyppisiä haasteita kansalliselle politiikalle. Globalisaatio luo uusia talouskasvun mahdollisuuksia, mutta samalla se lisää talouden volatiliteettia. Tämä puolestaan korostaa uudistumis- ja sopeutumiskyvyn tarvetta.

Ilmaston lämpenemisen torjunta edellyttää globaalisti taloudellisen kehityksen kääntämistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

  • — Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa.
  • — Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu.
  • — Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät.
  • — Suomen energiaomavaraisuus kasvaa.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Jotkin naisryhmät, mm. maahanmuuttajat ja romanit, ovat huonommassa työmarkkina-asemassa kuin vastaavien ryhmien miehet. Vallitseviin eroihin puututaan palveluilla ja kehittämistoimilla.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 44 % vuosina 2007—2012 (v. 2012 osuus 43 %). Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä vuonna 2012 naisten osuus työvoimakoulutuksen aloittaneista oli 45 % ja palkkatuetussa työssä puolet. Starttirahan saajista naisten osuus oli 45 % ja omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella aloittaneista 64 %.

Tasa-arvon edistäminen on yksi keskeisiä periaatteita Euroopan rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Tasa-arvoprojektien ja tasa-arvopainotteisten projektien osuus vuosina 2007—2010 oli Euroopan sosiaalirahaston kaikista käynnistyneistä projekteista 24 % ja Euroopan aluekehitysrahaston projekteista 16,3 %. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) on Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden 2007—2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. TEM-konsernin keskeisiä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimenpiteitä ovat ELY-keskusten toiminnan ja palveluiden sähköistäminen, Patentti- ja rekisterihallituksen kauppa- ja yhdistysrekisterien paikallisviranomaisverkoston uudistaminen sekä Geologian tutkimuskeskuksen mittaus- ja näytteenottopalveluiden uudelleenorganisointi.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus427,140399,640
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus15,66414,786
32.20.47Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus260,000-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000200,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus126,823106,823
32.30.45Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus24,67825,678
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus92,00091,500
32.30.64Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus4,0004,000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus226,934291,194
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus44,85060,000
32.60.41LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus-90,000
32.60.42Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus-4,800
32.60.43Kioton mekanismit (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus0,200-

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2012—2014

  v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
  1000 €%
 
01.Hallinto366 079365 852370 9555 1031
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)54 67554 63253 645-987-2
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)212 670209 156214 1394 9832
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)5 2365 5685 083-485-9
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)4 4264 7776 3691 59233
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)79 06681 69281 6920
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)020200
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)10 00710 00710 0070
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 858 8421 803 7241 267 003-536 721-30
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 62339 39538 082-1 313-3
02.Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)93 98391 33486 125-5 209-6
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 9535 9785 956-220
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)42 68040 70440 8301260
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 36111 09710 031-1 066-10
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)431 514431 270405 320-25 950-6
41.Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)40 47236 12224 212-11 910-33
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 1003 60010 3006 700186
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)19 49721 98520 515-1 470-7
(44.)Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)1 000700-700-100
45.Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)5 0004 0002 000-2 000-50
(46.)Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)17 1002 900-2 900-100
47.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)58 23355 28752 722-2 565-5
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)14 36710 80010 000-800-7
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 0001 0001 0000
(63.)Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v)0
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)943 653755 000414 500-340 500-45
(81.)Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille (arviomääräraha)185 000-185 000-100
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)010100
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)98 307108 54290 400-18 142-17
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)5 0005 0000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)30 00030 00030 0000
89.Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha)20 00020 0000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka758 293796 700746 500-50 200-6
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)158 692168 055157 063-10 992-7
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)6 0005 0395 067281
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)25 07836 65629 239-7 417-20
50.Palkkaturva (arviomääräraha)36 13130 00037 0007 00023
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)513 863546 464510 975-35 489-6
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)18 52910 4867 156-3 330-32
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä39 08240 95941 3463871
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 19010 95911 3313723
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)-8131 4342 36493065
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 1772 2131 857-356-16
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 58518 26918 5102411
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)5 5115 2114 511-700-13
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)823773673-100-13
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)1 6092 0802 0800
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)020200
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka562 586481 076573 17992 10319
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)15 56611 8665 566-6 300-53
62.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 2232 2732 023-250-11
(63.)Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)48 6590
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)495 138466 937565 59098 65321
60.Energiapolitiikka98 300257 580281 16923 5899
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 3255 1758 8643 68971
(20.)Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v)3 4003 400-3 400-100
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5005005000
40.Energiatuki (arviomääräraha)49 791121 35572 905-48 450-40
41.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)42 00042 0000
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)1251501 5001 350900
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)3912 0001 000-1 000-50
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)41 768125 000154 40029 40024
70.Kotouttaminen81 47195 79095 441-3490
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6616612 6612 000303
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)80 81095 12992 780-2 349-2
Yhteensä3 764 6533 841 6813 375 593-466 088-12
 Henkilöstön kokonaismäärä12 30012 20012 100