Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastoon kuuluvien etuuksien tilapäiseen suorittamiseen saa käyttää muun saman rahaston etuuden maksamiseen varattua määrärahaa seuraavilta momenteilta: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 ja 33.20.51, 52, 56.

Selvitysosa:

Toimintaympäristö

Hyvinvointi ja vauraus luodaan työllä ja kaikkien osallisuudella. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus nojaa talouden tasapainoiseen kehitykseen. Väestön ikärakenteen muuttumisen myötä julkisen talouden menot kasvavat. Samaan aikaan työikäisten määrä vähenee ja kansantalouden kasvumahdollisuudet heikkenevät. Euroopan integraatio syvenee ja laajenee, ihmisten liikkuvuus rajojen yli kasvaa ja maiden sisällä monikulttuurisuus lisääntyy.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva on kyettävä tarjoamaan kaikille, vaikka olosuhteet muuttuvat. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ehtona on korkea työllisyysaste, terveet ja toimintakykyiset kansalaiset sekä vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Hallituksen tavoitteena on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi vahvistetaan ja uudistetaan peruspalveluita, turvataan ikäihmisille ihmisarvoinen vanhuus, ehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, vahvistetaan mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä parannetaan toimeentuloturvaa ja estetään asuinalueiden eriytymistä.

Pääosa, kaksi kolmannesta, sosiaalimenoista rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksuin, kuntien verovaroin sekä asiakasmaksuin. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus sosiaalimenoista on vajaa viidennes. Pääluokan suurimmat menoerät ovat siirtomenot kotitalouksille, kunnille ja kuntayhtymille.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet
 • — Hyvinvoinnille vahva perusta
 • — Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — Elinympäristö tukemaan terveyttä ja hyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hallituksen tasa-arvopolitiikkaa sekä edistää sukupuolinäkökulman huomioonottamista kaikessa valtioneuvoston päätöksenteossa. Ministeriössä se toteutetaan vuosille 2012—2015 vahvistetun toiminnallisen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Valmistelussa on mm. kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma, yhteistyö työelämän osapuolten kanssa naisten urakehityksen edistämiseksi ja poikkihallinnollinen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista jatketaan lainvalmistelussa, talousarvion laadinnassa sekä muissa tasa-arvon kannalta merkittävissä hankkeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi, erityisesti poikkihallinnollisessa, syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävässä toimenpideohjelmassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa soveltuvin osin alueiden kehittämislain (1651/2009) periaatteita. Euroopan unionin rakennerahastovarojen (EAKR- ja ESR-ohjelmat) alueellisessa kohdentamisessa neuvotellaan aluekohtaiset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan hankkeisiin tulevat voimavarat vastuuministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kanssa. Voimavarojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen varmistetaan käyttösuunnitelmalla.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet strategioittain
Hyvinvoinnille vahva perusta

Sosiaaliturvalla lisätään ihmisten hyvinvointia tukemalla terveyttä ja toimintakykyä, antamalla turvaa muuttuvissa elämäntilanteissa, vahvistamalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vakauttamalla yhteiskunnallisia oloja. Sosiaaliturva edistää myös vakaata talouden kasvua ja kilpailukykyä vahvistamalla työkykyä ja tarjoamalla työllistymis-, koulutus- ja kuntoutumismahdollisuuksia.

Verotuksen, maksujen, sosiaalietuuksien, tulonsiirtojen ja palvelujen on muodostettava kokonaisuus, joka kannustaa työntekoon ja varmistaa, että työntekijä voi siirtyä terveenä eläkkeelle. Kannustava sosiaaliturva rohkaisee ihmisiä myös itse edistämään hyvinvointia. Tavoitteena on, että

 • — terveys ja hyvinvointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa
 • — pidennetään työuria työhyvinvoinnilla
 • — tasapainotetaan elämän eri osa-alueet
 • — sosiaaliturvan rahoitus on kestävää.

Hyvinvoinnille vahva perusta -tunnusluvut

 2000
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
        
Ennakkoarviointimenetelmä on käytössä kunnan päätöksenteossa, väestöllä painotettu %-osuus kunnista......39451)5055
Terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa (% tavoitearvosta)       
— kuntajohdossa......61651)6870
— perusterveydenhuollossa....54..606970
— liikuntatoimessa....55..626568
— perusopetuksessa..63..66651)6870
25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote58,859,860,460,560,961,061,2
— miehet58,659,760,360,460,961,061,2
— naiset58,959,960,460,560,860,961,1
Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus2) 25—62-vuotiailla (työeläkkeet), yhteensä8,77,67,27,26,36,36,2
— miehet9,17,77,27,16,26,26,1
— naiset8,37,57,27,46,56,46,4
Sairauspäivien osuus tehdyistä työ- ja sairauspäivistä (palkansaajat), %4,04,64,54,64,54,44,4
— miehet3,64,14,03,93,83,73,6
— naiset4,55,24,95,25,25,05,0
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus palkansaajana toimivasta työvoimasta, %9292....949495
Työpaikkatapaturmien taajuus (palkansaajat), milj. työtuntia kohden30,029,030,231,130,03)29,529,3
Korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (palkansaajat)..5 7015 4844 4294 5101)4 5004 400
Vanhempainpäivärahoista isille maksettujen päivien osuus, %4,26,77,18,38,79,211,0
Sosiaalimenot/bkt, %25,130,430,630,031,21)32,132,5
Sosiaalimenot, €/asukas (vuoden 2010 hinnoin)7 4629 91610 16610 14310 4001)10 70010 800
Sosiaalimenojen rahoitus, %       
— verovaroin43,145,046,146,045,61)45,244,8
— työnantajat37,637,335,835,435,61)35,836,0
— muu19,317,718,118,618,81)19,019,2
Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kuntien kokonaismenoista, %50,955,054,454,855,01)49,550,0

1) Arvio

2) Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kuvaa, kuinka suuri osa ei-eläkkeellä olevista työeläkevakuutetuista on siirtynyt vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle (esitetään useimmiten promilleina). Ikävakioitu alkavuus kertoo työkyvyttömyyseläkkeen alkavuudessa tapahtuvista muutoksista siten, että väestön ikärakenteen muuttuminen ei vaikuta siihen.

3) Ennakkotieto

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin

Jokaisella on oikeus perustoimeentulon turvaan ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ihmisarvoinen elämä on turvattava kaikissa olosuhteissa. Nämä oikeudet ja yhdenvertaisuusperiaate on kirjattu Suomen perustuslakiin. Julkisen vallan vastuu perusoikeuksista ei poista yksilön vastuuta valinnoista. Yksilön ja yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoilla edistetään sosiaalista kestävyyttä.

Pelkän sosiaaliturvan varassa elävillä on suuri riski liukua köyhyyteen. Huolena on nuorten syrjäytyminen, lasten ja lapsiperheiden eriarvoistuminen ja syrjäytymisen siirtyminen yli sukupolvien. Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhuksia on enemmän, dementia ja muut pitkäaikaissairaudet yleistyvät ja monisairaiden potilaiden lukumäärä kasvaa. Se merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelumenojen nousua ja henkilöstön lisätarvetta, ellei palvelujen tuottavuus parane. Sosiaali- ja terveydenhuolto pysyy tulevaisuudessakin työvoimavaltaisena. Tuottavuutta voidaan parantaa uudistamalla palvelujen organisointia ja tuotantotapoja. Tavoitteena on, että

 • — vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
 • — asiakaskeskeisyys otetaan palvelujen lähtökohdaksi
 • — uudistetaan palvelujen rakenteet ja toimintatavat
 • — vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -tunnusluvut

 2000
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
        
Terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi kokeneiden osuus (25—64 v.), %       
— miehet37,635,036,835,633,432,932,3
  — 0—12 vuotta koulutusta42,440,538,840,238,638,037,3
  — 13 vuotta tai enemmän koulutusta29,327,030,127,625,625,124,7
— naiset33,734,032,932,132,832,432,0
  — 0—12 vuotta koulutusta38,636,336,538,637,638,038,5
  — 13 vuotta tai enemmän koulutusta29,430,529,427,526,925,724,5
Nuorten koettu terveys: päivittäin vähintään kaksi oiretta (8.—9. lk), %16191717171)1615
Vastasyntyneen elinajanodote77,779,880,080,480,61)80,881,0
— miehet74,176,576,777,277,51)77,778,0
— naiset81,083,183,283,583,71)83,984,0
25-vuotiaan elinajanodote       
— miehet49,752,452,652,91)53,21)53,553,8
   — perusasteen koulutus47,449,249,750,01)50,41)50,851,2
   — keskiasteen koulutus50,152,352,452,61)52,81)53,053,2
   — korkea-asteen koulutus54,055,655,956,11)56,31)56,556,7
— naiset56,159,059,059,11)59,21)59,359,4
   — perusasteen koulutus54,656,956,656,61)56,61)56,656,6
   — keskiasteen koulutus57,259,059,159,21)59,31)59,459,5
   — korkea-asteen koulutus58,460,260,360,41)60,61)60,760,9
Niiden 75—84-vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin ilman vaikeuksia, %2)       
— miehet7684841)87861)8687
— naiset7278781)79801)8082
Päivittäin tupakoivien osuus, %       
— miehet (25—64-v.)28,323,324,123,421,02019
— naiset (25—64-v.)19,916,515,314,914,51312
— pojat (8.—9. lk)25171717151)1413
— tytöt (8.—9. lk)22141414131)1211
Alkoholin kokonaiskulutus, l/as.8,810,210,010,19,69,69,6
Ylipainoisten osuus (BMI 25 tai yli) 25—64 v., %       
— miehet58,465,562,765,063,36262
— naiset41,246,848,348,347,94645
Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25—80 v. (100 000 asukasta kohti)       
— miehet1 1709509218681)875852829
— naiset3683412912551)2771)269262
Pienituloisten3) osuus, %       
— koko väestö10,513,213,713,213,21)13,313,3
— lapset8,811,511,811,111,11)11,211,2
Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat), lkm170 352161 842164 154167 364180 665190 000189 000
Toimeentulotukea saaneet, lkm       
— kotitaloudet271 686238 755240 257239 212240 2001)250 000250 000
— henkilöt454 353377 688375 152371 898372 3101)388 000388 000
— pitkäaikaisesti tukea saaneiden osuus 25—64-vuotiaasta väestöstä, %2,42,12,22,22,21)1,8..
  — miehet2,72,42,52,52,51)2,2..
  — naiset2,01,71,81,81,81)1,6..
Gini-kerroin (käytettävissä olevat tulot)4), %24,925,525,925,926,01)26,126,1
Nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta eivätkä ole työssä tai koulutuksessa (eivätkä hoitovapaalla, eläkkeellä tai varusmies- tai siviilipalveluksessa), %4,35,14,84,74,71)4,74,7
— 18—24 v. pojat5,46,56,05,85,81)5,85,8
— 18—24 v. tytöt3,13,63,63,63,61)3,63,6
Naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista, %80,681,882,883,283,15)83,383,5
Väestön terveyden seuranta toteutuu perusterveydenhuollossa (% tavoitearvosta)....33..324040
Hoitoon pääsy       
— erikoissairaanhoitoa yli 6 kk jonottaneita, lkm66 0003 7481 2457519381 0001 000
— odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kestää yli 14 pv (% väestöstä)..667277818080
— suun terveydenhuolto: yli 6 kuukautta jonottaneita, lkm..7 60012 10014 0007 2057 2007 200
— psykiatrian erikoissairaanhoitoa yli 3 kk odottaneita alle 23-vuotiaita, lkm..8413673645050
Potilasvahinkokeskuksen korvaamien potilasvahinkojen määrä..2 3592 2042 2142 0732 1002 100
Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot6)       
— vastustuskykyiset mikrobitartunnat (MRSA veri/likvor), tapauksia/v...302842303030
— antibioottiripulitapaukset (Clostridium diff.) tapauksia/v...5 7004 8135 3825 2565 2005 200
Vanhusten palveluja saavat 75 vuotta täyttäneistä, %       
— säännöllinen kotihoito2)11,811,311,812,211,913,113,6
  — miehet8,78,48,99,38,910,210,7
  — naiset13,212,813,413,913,515,015,6
— tehostettu palveluasuminen1,75,15,65,96,31)6,77,1
  — miehet1,13,33,73,94,21)4,54,8
  — naiset2,06,06,77,17,71)8,28,8
— vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosasto8,45,44,74,43,91)3,42,9
  — miehet5,63,83,33,12,81)2,42,1
  — naiset9,66,35,55,14,51)3,93,3
— omaishoidontuki3,04,14,24,44,54,74,9
Vaikeavammaisten palveluasuminen, as./v.1 8944 0084 3104 6304 8444 9844 991
Terveyskeskusten lääkärivaje, %..6,86,06,56,366
Merkittävimpien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien kuin lääkärien vaje, %....3,6..3,23,23,2
Ehkäisevien terveyspalvelujen henkilöstömitoitus, % kansallisesta suosituksesta       
— äitiysneuvolalääkärit..55..62641)6666
— lastenneuvolalääkärit..13..20251)2830
— koululääkärit..4..681)1012
— äitiysneuvolan terveydenhoitajat..52..59601)6262
— lastenneuvolan terveydenhoitajat..29..34381)4042
— kouluterveydenhoitajat..60..75781)8082
Laajat terveystarkastukset toteutuvat (%-osuus terveyskeskuksista)       
— äitiysneuvolassa..50..87881)8990
— lastenneuvolassa..47..84861)8688
— kouluterveydenhuollossa..49..75771)7981
Yli vuoden työttömänä olleet, lkm86 80041 30054 00057 20061 20071 80077 500
— miehet47 50023 80032 90034 10036 00042 60046 000
— naiset39 30017 50021 10023 10025 10029 20031 500
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0—17-vuotiaat, %0,91,31,31,41,41)1,51,5
— pojat1,01,31,41,41,51)1,51,5
— tytöt0,91,21,31,31,41)1,41,5
Asunnottomat, lkm10 0008 1507 8807 5707 8508 0908 170
— miehet8 2506 5606 4905 9905 9506 0006 070
— naiset1 7501 5901 3901 5801 8902 0902 100
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm37 55435 56935 56342 57140 46039 00038 000
Maahanmuuttajataustaisten osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä, %1,92,93,63,73,83,94,0

1) Arvio

2) Vuoden 2000 sarakkeessa on vuoden 2001 tieto.

3) Köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuus (käytettävissä olevat rahatulot ovat alle 60 % kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta kulutusyksikköä kohden).

4) Gini-kerroin kuvaa muuttujan (tässä tapauksessa käytettävissä olevien rahatulojen) epätasaisuutta. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.

5) Ennakkotieto

6) Indikaattori korvataan myöhemmin paremmin potilasturvallisuuden tilannetta kuvaavalla indikaattorilla.

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

Elinympäristön tila vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Heikkenevät luonnonolot, toistuvat luonnonkatastrofit ja koko ekosysteemin tila kaventavat hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys edellyttävät, että hyvä elämä voidaan turvata silloinkin, kun jaettavana ovat niukkenevat voimavarat. Jokaisen sukupolven tulisi jättää perinnöksi elinkelpoisempi ympäristö.

Oikeudenmukainen hyvinvoinnin jakautuminen on haaste paitsi paikallisesti myös maailmanlaajuisesti. Globaalit väestörakenteen muutokset, talouden häiriöt, köyhyys ja eriarvoisuus koettelevat yhteiskuntien yhtenäisyyttä. Eriarvoistumiseen ja asuinalueiden erilaistumiseen liittyy myös turvallisuusriskejä.

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja luonnonvarojen niukkeneminen saattavat aiheuttaa monenlaisia terveysuhkia, esimerkiksi pandemioita ja epidemioita. Ne eivät noudata rajoja, voivat levitä nopeasti ja niiden torjunta vaatii viranomaisten yhteistyötä ja varautumista.

Maailmanlaajuiset taloudelliset kriisit ovat osoittaneet toimivien turvaverkkojen sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden merkityksen. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava myös poikkeusoloissa. Tavoitteena on, että

 • — vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
 • — varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa.

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta -tunnusluvut

 2000
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
        
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet2 2562 5952 5722 4532 4281)2 4042 380
— miehet..1 7501 6491 6101 5941)1 5781 562
— naiset..8459238438351)826818
Vesivälitteiset epidemiat       
— epidemioiden lkm7425255
— sairastuneet henkilöt6 428213387053100100
Ympäristömyrkkyjen pitoisuudet äidinmaidossa (PCDD/F- ja PCB-yhdisteiden kokonaistoksisuusekvivalenttimäärä)15,3..81)81)5,65,85,5
Työeläkevakuutusyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste..24,129,622,426,4--
Työeläkerahastot/bkt, %50,272,577,772,277,779,279,3

1) Arvio

Eräiden etuuksien kehitys (euroa/kk)

 200720082009201020112012201320141)
         
Lapsilisä        
— 1. lapsi100100100100100104104104
— 2. lapsi111111111111111115115115
— 3. lapsi131131141141142147147147
— yksinhuoltajakorotus3747474747494949
Lasten kotihoidon tuki        
— hoitoraha294294314314316327337342
— seuraavasta alle 3-v.949494949498101102
— muista alle kouluikäisistä6060606061636566
— hoitolisä168168168168169175180183
Yksityisen hoidon tuki        
— hoitoraha137137160160161167171174
— hoitolisä135135135135135140144146
Osittainen hoitoraha7070709090949698
Vanhempainpäiväraha        
— minimi380380551551553574594603
— keskimäärin, miehet1 6201 7471 8581 9361 9972 0352 0972 181
— keskimäärin, naiset1 1701 2411 3421 3981 4271 4671 5131 563
Sairauspäiväraha        
— minimi (55 päivän jälkeen)380380551551553574594603
— keskimäärin, miehet1 2281 2771 3681 4291 4211 4611 5081 550
— keskimäärin, naiset1 0751 1101 1841 2351 2491 2921 3331 370
Työmarkkinatuki514527551551553674698708
Työttömän peruspäiväraha514527551551553674698708
Työttömien ansiopäiväraha        
— keskimäärin, miehet1 2011 2341 3261 4011 4091 5141 565..
— keskimäärin, naiset9229451 0171 0711 0821 1591 184..
Kansaneläke, yksinäinen525558584584586609630639
Takuueläke    688714739749
Vanhuuseläke (keskim. omaeläke)        
— miehet1 5071 5571 6591 6871 7281 809....
— naiset9711 0001 0711 0971 1331 195....
Työkyvyttömyyseläke (keskim. omaeläke)        
— miehet1 1171 0771 1171 1191 1211 149....
— naiset934891927929934962....
Alkaneet vanhuuseläkkeet (keskim. omaeläke)        
— miehet1 8141 7931 9221 9741 9472 025....
— naiset1 2501 1991 3261 3651 3701 441....
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet (keskim. omaeläke)        
— miehet1 0441 0181 0901 1261 1741 192....
— naiset841809842884907943....
Toimeentulotuki, perusosa, yksin asuva390399417417419461477..

1) Vuoden 2014 lopulliset euromäärät vahvistetaan 14.10.2013.

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta edistävät toimenpiteet koskevat hallinnonalan kaikkia virastoja ja laitoksia. Hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeina toteutetaan oikeuslääkinnän tietojärjestelmäprojekti ja vankien terveydenhuollon valvontaa, järjestämistä ja rahoitusta koskeva hanke. Hallinnonala on nimennyt ydintoimintoanalyysin pohjalta 25 vaikuttavuutta ja tuottavuutta edistävää hanketta. Niiden toimeenpano on meneillään. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toiminnan siirtoa Kuopioon toteutetaan asteittain vuoteen 2018 mennessä.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2012—2014

  v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
  1000 €%
 
01.Hallinto82 34085 94791 4545 5076
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 26241 19040 903-287-1
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 3652 2432 24410
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 2374 5344 53730
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3016006000
05.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5485485480
21.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)261001 070970970
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)10 47011 80016 3304 53038
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)18 59820 90020 9000
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 5324 0324 3222907
02.Valvonta44 24641 37643 9022 5266
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 96013 87216 3722 50018
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 74312 12011 736-384-3
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 1473 5845 4941 91053
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)9 89610 30010 3000
(66.)Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)1 5001 500-1 500-100
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta117 645117 488112 891-4 597-4
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)69 79670 19868 319-1 879-3
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)37 36937 96436 842-1 122-3
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)10 4809 3267 730-1 596-17
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut2 476 4542 548 9382 614 90065 9623
50.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)11 50011 80011 8000
51.Lapsilisät (arviomääräraha)1 481 5001 483 3001 483 100-2000
52.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)2 3792 5002 90040016
53.Sotilasavustus (arviomääräraha)20 70020 25019 200-1 050-5
54.Asumistuki (arviomääräraha)603 900655 800714 10058 3009
55.Elatustuki (arviomääräraha)172 380180 900185 8004 9003
56.Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)30 39634 96638 3003 33410
60.Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)153 700159 422159 7002780
20.Työttömyysturva2 265 1492 653 2362 705 02651 7902
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)13 23826 48626 4860
50.Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)850 0001 104 600962 850-141 750-13
51.Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)167 000175 350234 68059 33034
52.Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)1 143 6801 253 0001 373 700120 70010
55.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)43 00043 00055 16012 16028
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)48 23250 80052 1501 3503
30.Sairausvakuutus1 323 9511 243 0001 295 87252 8724
28.Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)1 2721 2720
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 323 9511 243 0001 294 60051 6004
40.Eläkkeet4 279 8734 460 5084 539 70079 1922
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)54 10058 35862 0003 6426
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)564 900580 000608 00028 0005
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)29 10070 000100 00030 00043
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)1 2462 3893 00061126
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)15 02015 76117 2001 4399
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)3 615 5063 734 0003 749 50015 5000
50.Veteraanien tukeminen302 338301 356273 334-28 022-9
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)1 6051 5501 450-100-6
50.Rintamalisät (arviomääräraha)42 03138 50031 300-7 200-19
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)156 219149 833135 121-14 712-10
52.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)65 20768 20766 207-2 000-3
53.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 1003 1003 1000
54.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)807060-10-14
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 5003 5003 5000
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)30 58830 58823 988-6 600-22
57.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)86 0088 6082 60043
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto529 129555 267540 381-14 886-3
30.Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2005005000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v)17 50017 90011 500-6 400-36
32.Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)36 00031 00030 000-1 000-3
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)105 998110 240110 4402000
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)7 71610 50013 2002 70026
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)308 855345 350332 150-13 200-4
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)6004804800
(37.)Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)20 0000
(38.)Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon (siirtomääräraha 2 v)5 757-5 757-100
(39.)Avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)0
40.Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)22 46023 74032 8119 07138
63.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 5003 5003 000-500-14
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 3006 3006 3000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen61 21761 30759 320-1 987-3
01.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 72027 67527 738630
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)22 89024 39022 890-1 500-6
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)1 0009309300
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)6606606600
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 1003 7803 130-650-17
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2 9002 9002 9000
52.Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v)9479721 07210010
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta225 713223 740225 0401 3001
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)206 673205 000206 0001 0000
41.Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)2 6002 6001 700-900-35
42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)3003003000
50.Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)16 14016 14017 0409006
90.Raha-automaattiyhdistyksen avustukset282 180301 000308 0007 0002
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)282 180301 000308 0007 0002
Yhteensä11 990 23512 593 16312 809 820216 6572
 Henkilöstön kokonaismäärä (htv)1)3 6463 6343 658  

1) Htv-määrä ei sisällä Työterveyslaitoksen osuutta. Vuonna 2014 maksullisen toiminnan osuus on 1 596 henkilötyövuotta ja yhteisrahoitteisen toiminnan osuus 371 henkilötyövuotta.