Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
              02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
              05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
              21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
              29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot koostuvat sosiaali- ja terveysministeriön, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, valtion mielisairaaloiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenoista sekä eräistä muista menoista.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintapoliittiset tavoitteet. Lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa. Toimintaa ohjaa lisäksi Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -asiakirja.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kohtuullisessa ajassa oikeat, perustellut ja yhdenmukaiset päätökset. Valtion mielisairaalat tuottavat valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion lastensuojeluyksiköiden tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto.

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 903 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
 • — Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen valmistelua tehtyjen ehdotusten pohjalta.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5) (v. 2012 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5, v. 2010 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on alle 10 pv/htv (v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2). Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa ministeriöiden keskiarvo (v. 2012 ministeriöiden mediaani oli 8,0 pv/htv).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
esitys
    
Johto ja erillisyksiköt6 0656 3546 222
Johdon tuki   
— hallinto- ja suunnitteluosasto14 95815 67115 625
Vakuutusosasto3 4273 5903 565
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto4 9545 1905 162
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto5 3635 6195 591
Työsuojeluosasto4 5494 7664 738
Yhteensä39 31641 19040 903

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot43 32045 06345 066
Bruttotulot3 8713 8734 163
Nettomenot39 44941 19040 903
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 196  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 009  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21) 236
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Tuottavuustoimet-360
Työehtosopimusten ruotsinnoksia koskeva tasomuutos-130
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-50
Palkkausten tarkistukset127
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-90
Yhteensä-287

2014 talousarvio40 903 000
2013 talousarvio41 190 000
2012 tilinpäätös40 262 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 244 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on kohtuullinen käsittelyaika.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu)252265236
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv)291290317
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Vireille tulleet valitusasiat9 2869 5009 500
Valitusten käsittelyaika (kk)6,36,86,8

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 9 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 9 500 päätöksen ja 2 244 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1
Palkkausten tarkistukset7
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-5
Yhteensä1

2014 talousarvio2 244 000
2013 talousarvio2 243 000
2012 tilinpäätös2 365 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 537 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Tuottavuus ja taloudellisuus   
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu)185203197
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv)415403418
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Vireille tulleet valitusasiat (lkm)21 17822 00023 000
Valitusten käsittelyaika (kk)9,777

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 55 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 4 537 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkausten tarkistukset13
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-10
Yhteensä3

2014 talousarvio4 537 000
2013 talousarvio4 534 000
2012 tilinpäätös5 237 000

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2014.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä. Työnohjausjärjestelmien tehostamisen ja työhyvinvointiohjelmien hyödyntämisen tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa terveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne

 2012
toteutuma
1 000 €
htv2013
varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv2014
esitys
1 000 €
htv
       
Toimintamenomääräraha600360036003
Liiketaloudelliset suoritteet55 87083458 22083158 220831
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä186313721372
Yhteensä56 65684058 95783658 957836

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot56 26258 82058 820
Bruttotulot55 87058 22058 220
Nettomenot392600600
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta691  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle600  

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Niuvanniemen aikuisosastot185,8183183
Niuvanniemen nuoriso-osasto89,67878
Vanhan Vaasan aikuisosastot203,0198198

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Niuvanniemen aikuisosastot343,3370370
Niuvanniemen nuoriso-osasto848,2911911
Vanhan Vaasan aikuisosastot347,6366366

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot54 73057 18157 181
— muut tuotot1 1401 0391 039
Tuotot yhteensä55 87058 22058 220
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset55 72458 16358 163
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1465757
Kustannusvastaavuus, %100100100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia145 863142 620142 620
Mielentilatutkimushoitovuorokausia5 0764 7674 767
Mielentilatutkimuksia808080
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä4 2874 1254 125
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia43109109
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia022
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.


2014 talousarvio600 000
2013 talousarvio600 000
2012 tilinpäätös301 490

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 548 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön

4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön

5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen

8) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen

9) koulukodissa osana erikoistumisopintojaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiatriaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

Selvitysosa: Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetettavat tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2014.

Vaikuttavuus

Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta lisätään hallinnollisen rakenteen konserninomaisuutta kehittämällä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Perheosaston työn vaikuttavuutta seurataan ja toimintaa kehitetään palvelujen ostajien eli kuntien muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien rahoitusrakenne

 2012
toteutuma
1 000 €
htv2013
varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv2014
arvio
1 000 €
htv
       
Toimintamenomääräraha5486,55485,55485,5
Liiketaloudelliset suoritteet (sisältää opetushallituksen rahoitusosuuden)22 159333,521 896319,321 896319,3
Yhteensä22 707340,022 444324,822 444324,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot20 13820 90920 909
Bruttotulot19 19320 36120 361
Nettomenot945548548
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta551  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle154  

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot18 76518 79118 791
— muut tuotot3 3943 1053 105
Tuotot yhteensä22 15921 89621 896
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot2 9661 5351 535
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset22 98121 79121 791
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-822105105
Kustannusvastaavuus, %96100100

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen.

Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita

 2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
    
   
Hoitovuorokausi 48 70345 84247 192
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa5 0915 6805 680
Koulupäivä27 92626 05726 057
Jälkihuoltovuorokausi7 3849 2229 222
Vankilan perheosasto   
Hoitovuorokausi2 9552 7002 700
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.


2014 talousarvio548 000
2013 talousarvio548 000
2012 tilinpäätös548 000

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

Selvitysosa: Henkilötyövuosivähennyksiin liittyvistä palkkausrahojen vähennyksistä osa jää hallinnonalan käyttöön käytettäväksi erityisesti tuottavuutta edistäviin hallinnonalan hankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05)-50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momenteilta 33.01.01, 33.02.03, 33.03.04 ja 33.03.50)-436
Vera-tietojärjestelmän jatkokehitys (siirto momentille 33.70.01)-300
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-191
Tasomuutos1 947
Yhteensä970

2014 talousarvio1 070 000
2013 talousarvio100 000
2012 tilinpäätös26 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 16 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (mm. KanTa-hanke, sosiaalihuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän strategiseen suunnitteluun (STM) sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (THL)

5) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

6) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

7) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Rekisterin rakentaminen jatkuu vuonna 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM)400
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat4 800
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen2 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito5 530
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi3 600
Yhteensä16 330

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
KanTa-palvelujen ylläpitoon varattu määräraha (siirto momentille 33.10.60)-1 000
Kertaluonteisen siirron palautus momentilta 33.10.60 5 200
Potilastietojärjestelmien sertifiointi (siirto momentille 33.02.05)-70
Tasomuutos400
Yhteensä4 530

2014 talousarvio16 330 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio11 800 000
2012 tilinpäätös10 470 000

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.


2014 talousarvio20 900 000
2013 talousarvio20 900 000
2012 tilinpäätös18 598 401

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 322 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansainvälisten jäsenmaksujen ja maksuosuuksien hinnankorotukset290
Yhteensä290

2014 talousarvio4 322 000
2013 talousarvio4 032 000
2012 tilinpäätös4 532 000