Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. Ersättning för skördeskador
              43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              46. Utveckling av marknadsföring och produktion
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
              49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              60. Överföring till interventionsfonden
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 511 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005)

2) till utbetalningar av statsunderstöd i syfte att trygga tillgången på tjänster i anslutning till husdjursavel i de nordligaste delarna av Finland

3) till utbetalningar av stöd som beviljats år 2012 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

1) Nya förbindelser som år 2013 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på sammanlagt högst 12 000 000 euro åren 2014—2017.

2) Andra stödbeslut som fattas år 2013 får föranleda utgifter på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen åren 2014 och senare år.

Förklaring: Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidraget och miljöstödet) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Av anslaget betalas nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget och vissa andra nationella stöd. Nationellt stöd betalas till nästan alla de aktiva gårdarna.

Ett anslag på 119 300 000 euro behövs för betalningen av utgifter för förbindelser som ingåtts eller som år 2013 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget och ett anslag på 10 000 000 euro för betalning av utgifter för andra stödbeslut som fattats före år 2013. Under momentet föreslås ett anslag på 381 700 000 euro för betalning av utgifter som föranleds av andra stödbeslut som fattas år 2013 och en bevillningsfullmakt på 30 000 000 euro. De förbindelser som ingås med stöd av bevillningsfullmakten ingås på villkor att förbindelserna betalas endast till den del riksdagen beviljar anslag i framtida budgetar.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för husdjursskötsel, trädgårdsodling samt för växtodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2008. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009.

Den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget betalas i hela landet som en tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (LFA). Av anslaget betalas dessutom vissa andra stödformer, såsom studiepenning och nationellt stöd för sockerbeta.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2011—2013 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Stöd för årets produktion sammanlagt558,6544,0511,0
   Nationellt stöd till södra Finland83,474,962,9
   Nordligt stöd333,5328,2306,0
   Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget119,3119,3119,3
   Övriga nationella stöd22,421,622,8
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år20,419,810,0
Fullmakt i budgeten84,158,0-

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder staten (mn euro)

 20132014201520162017Sammanlagt fr.o.m. 2013
       
Fullmakt 1      
Förbindelser som ingåtts före 20131)116,3116,3115,0100,0-447,6
Förbindelser år 20133,03,03,03,03,015,0
Fullmakt 1 sammanlagt119,3119,3118,0103,03,0462,6
       
Fullmakt 2      
Förbindelser som ingåtts före 201310,0----10,0
Förbindelser år 2013-30,0---30,0
Fullmakt 2 sammanlagt10,030,0---40,0
Utgifter sammanlagt129,3149,3118,0103,03,0502,6

1) Utgifter för förbindelser inom ramen för den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget 2009—2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-20 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-13 000
Sammanlagt-33 000

2013 budget511 000 000
2012 budget544 000 000
2011 bokslut554 665 000