Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden
              62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

Förklaring: Minskningen av antalet bosatta på landsbygden har jämnats ut, men befolkningsstrukturen är snedvriden. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mångsidigare. Antalet mikro- och småföretag har ökat i synnerhet på landsbygden nära städerna. Den relativa andelen gårdar som bedriver annan företagsverksamhet har ökat. Den skillnad i utveckling som råder mellan landsbygden nära städerna och den glest bebyggda samt den egentliga landsbygden har dock ytterligare ökat något. Denna utvecklingstrend beräknas fortsätta.

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

Landsbygdsbefolkningens andel av hela landets befolkning (%)1)200620072008200920102011—2013
uppskattning
       
Glesbebyggd landsbygd9,69,49,29,19,0-0,2
Egentlig landsbygd13,213,113,013,012,9-0,1
Landsbygd nära städerna13,313,413,413,513,5+0,2
Landsbygd sammanlagt 36,135,935,635,635,4-0,1

1) Källa: Statistikcentralens indikatortjänst för landsbygden.

Det primära målet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. En speciell utmaning är att stabilisera befolkningsutvecklingen i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden, förbättra sysselsättningen och få en mångsidigare näringsverksamhet. I detta syfte görs insatser för att utveckla landsbygden som en konkurrenskraftig boendemiljö, förläggningsort för företag och lokal sysselsättare.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde görs insatser för att landsbygden ska förbli bosatt och livskraftig, bl.a. genom företags-, forsknings- och utvecklingsprojekt samt rådgivning till landsbygden. Resurser riktas i synnerhet till den glest bebyggda och den egentliga landsbygden. Dessutom utnyttjar man de möjligheter som växelverkan mellan landsbygden och städerna kan ge.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande effektmål för åtgärderna inom politiksektorn för landsbygdsutveckling som preciserar det som anges i motiveringen till huvudtiteln:

  • — under programperioden 2007—2013 grundas minst 4 000 nya företag, skapas minst 10 000 nya arbetstillfällen och utbildas minst 165 000 personer.

Med hjälp av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland främjas under perioden 2007—2013 tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i landsbygdsområdena. Syftet med programmet är att basnäringarna på landsbygden ska bevaras och bli mångsidigare, annan företagsverksamhet utvecklas och lokal frivillig verksamhet stärkas. Möjligheterna att bo och vara företagare på landsbygden påverkas också genom att man deltar i genomförandet av den nationella handlingsplanen för förbättrande av bredbandsinfrastrukturen. Resultaten av programmet följs upp genom kontinuerlig bedömning. Åtgärderna inom axlarna 1, 3 och 4 i programmet samt det tekniska biståndet finansieras i huvudsak med anslag under detta kapitel och åtgärderna inom axel 2 med anslag under kapitel 30.20.

Rådgivningsorganisationerna stöder företagsamhet på landsbygden genom att affärs- och marknadskompetensen, den innovativa verksamheten och produktiviteten ökas samt genom att generationsväxlingar och andra ägarskiften främjas. Genom rådgivning bidrar man dessutom till att förbättra miljön, minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket, öka produktionen och användningen av jordbruksbaserade energikällor samt till att förbättra företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Med nationella medel från totospel främjas hästhushållningen, i synnerhet den inhemska hästuppfödningen.

4H-verksamheten främjar de praktiska färdigheterna, den egna aktiviteten, arbetslivsfärdigheterna och företagsamheten bland unga bl.a. via kurser, praktik och sysselsättning. Organisationen sysselsätter dessutom själv ett stort antal unga på marknadsvillkor och verksamheten har mycket stor betydelse med tanke på de ungas sysselsättning. Dessutom stärker 4H-verksamheten växelverkan mellan landsbygden och städerna.

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer och på ett snabbt ibruktagande av dem. I Finland ska hela informationsöverföringskedjan utnyttjas effektivare än förut när det gäller utnyttjandet av bioekonomins möjligheter.

De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön för dem som bedriver jordbruk förutsätter ny kunskap om bl.a. ledning och riskhantering på de allt större gårdsbruksenheterna och att denna kunskap snabbt förmedlas till jordbrukarna.

Dessutom ska basnäringarna på landsbygden bevaras och bli mångsidigare samt stärkas genom att man ökar rådgivningen om innovationer och samarbetsnätverk.

Med statsbidraget garanteras ett rådgivningsutbud som håller hög kvalitet och som är täckande både regionalt och innehållsmässigt. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. Den regionala rådgivningsorganisationen når årligen över 40 % av gårdsbruksenheterna (antal fakturerade kunder).

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av bioekonomin:

1. Produktionsvolym, lönsamhet och konkurrenskraft

  • — Jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft tryggas samt produktionen fortsätter i hela Finland genom att man fäster uppmärksamhet vid ledningen av företag, verksamhetens kontinuitet (ägarbyten och investeringar) samt företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Ett särskilt prioriteringsområde för rådgivningen är att förbättra förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk genom ökad marknads- och affärskompetens i jordbruksföretagen så att lönsamheten i jordbruket kan förbättras på marknadsvillkor.

2. Miljö

  • — Näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.
  • — Energieffektiviteten (inklusive både energisparande och energiproduktion) ökar.

3. Matpolitik

  • — Man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar.
  • — Ansvaret och spårbarheten ökar i livsmedelskedjan.
  • — Andelen ekologisk och närproducerad mat ökar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-500
Sammanlagt-500

2013 budget7 168 000
2012 budget7 668 000
2011 bokslut10 668 000

54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 952 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som ska erläggas av den andel som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgifter enligt lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001)

2) till betalning av hästhushållningsdelegationens utgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Det beräknas att statens andel vid totospel uppgår till 1 120 000 euro. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.20. Minskningen med 1 480 000 euro beror på att statens andel av avkastningen från totospel minskar. Då 168 000 euro av statens andel används till hästhushållningsforskning vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i enlighet med anslag som beviljas under moment 30.20.01, kvarstår av statens andel under detta moment 952 000 euro att användas till främjande av hästuppfödning och hästsport.


2013 budget952 000
2012 budget2 432 000
2011 bokslut8 582 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 320 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas till stödjande av 4H-verksamheten.

Förklaring: 4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att verksamheten erbjuder mångsidig hobby- och serviceverksamhet, sysselsätter unga och erbjuder dem möjligheter att prova på företagande i hembygden. En särskild utmaning är den ökande arbetslösheten bland unga. 4H-föreningarnas prioriteringar, färdigheter för arbetslivet och sysselsättning samt ungas företag ger ett svar på dessa.

4H-organisationen är landets största ungdomsorganisation med sammanlagt över 290 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspänner ca 90 % av kommunerna i Finland.

4H-föreningarna är arbetsgivare åt tusentals unga och tryggar därigenom för sin del serviceutbudet på landsbygden. De unga grundar också egna företag via 4H-verksamheten. Centrala teman i verksamheten är mat, skog, natur, miljö, husdjur, hantverk och internationalism. Föreningarna har ca 70 000 medlemmar.

I resultatavtalen kommer man närmare överens om vilka mål för år 2013 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)-200
Sammanlagt-200

2013 budget4 320 000
2012 budget4 520 000
2011 bokslut5 020 000

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under EU:s programperiod 2007—2013

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande av personal motsvarande högst 204 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 110 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2013 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 fattas för 44 320 000 euro.

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2012 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs i enlighet med strategin för utveckling av landsbygden i Finland 2007—2013. I strategin anges följande tre insatsområden för utveckling av landsbygden:

1. Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart.

2. Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsättningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna.

3. Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.

Insatsområdena främjas med medel under detta moment i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala och nationella projekt samt även i form av internationella projekt mellan Leader-aktionsgrupperna.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

 201320142015Sammanlagt
f.fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före 201376,00072,50044,180192,680
Förbindelser år 20134,50017,50022,32044,320
Utgifter sammanlagt 80,50090,00066,500237,000

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

ProgramDe ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
Budgeterad fullmakt
under programperioden
Bevillningsfullmakt
2013
Använt
anslag 2007—2011
Budgeterat
anslag
2012
Anslag
2013
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1)438,020401,00444,320124,17477,00080,500
— varav bredbandsprojekt24,57019,5005,0700,3216,00010,000
— varav Kajanaland10,2879,394-3,2562,300-
— varav tekniskt bistånd22,45517,8764,6088,2643,7803,600
Alla sammanlagt 438,020401,00444,320124,17477,00080,500

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) är inte längre i kraft 2013. EJFLU:s medfinansiering i den bevillningsfullmakt som hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland betalas av detta anslag. Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av EJFLU:s medfinansiering för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02 och den statliga medfinansieringen under moment 30.10.62.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring3 500
Sammanlagt3 500

2013 budget80 500 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget77 000 000
2011 bokslut51 123 282

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 78 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig medfinansiering för projekt för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) under EU:s programperiod 2007—2013, samt för tekniskt bistånd som hänför sig till genomförandet av programmet

2) tillsammans med EJFLU:s medfinansiering under moment 30.10.61 som statlig medfinansiering till avlönande av personal samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av Finlands skyldigheter i enlighet med artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2013 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 fattas för 40 274 000 euro.

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2012 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Målen för användningen av anslaget under momentet anges i förklaringsdelen under moment 30.10.61.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

 201320142015Sammanlagt

fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före 201374,10073,10045,526192,726
Förbindelser år 20134,10015,90020,27440,274
Utgifter sammanlagt 78,20089,00065,800233,000

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

ProgramDe ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
Budgeterat
fullmakt
under programperioden
Bevillningsfullmakt
2013
Använt
anslag 2007—2011
Budgeterat
anslag
2012
Anslag
2013
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1)433,472400,78340,274127,87172,90078,100
— varav Kajanaland11,87510,848-3,6812,600-
— varav tekniskt bistånd27,44521,8505,63210,1014,6204,400
       
Programkorrigeringar---1,2630,1000,100
Alla sammanlagt 433,472400,78340,274129,13473,00078,200

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) är inte längre i kraft 2013. Statens medfinansiering i den bevillningsfullmakt som hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland betalas av detta anslag. Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av statens medfinansiering för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring5 200
Sammanlagt5 200

2013 budget78 200 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget73 000 000
2011 bokslut52 554 334