Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
            01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on oikeusvaltiossa keskeinen kansalaisten oikeusturvan toteuttaja ja arvostettu sekä luotettu toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja alueelliset erot syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhden­mukaisempaan käsittelyyn.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2018 yhteensä 91 059 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 91 966 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 35 918 summaarista sakkoasiaa. Saapuvien asioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa laskua. Syyttäjille saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Tietoja henkilöstöstä

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet551530560
— joista syyttäjiä1)392376400
— joista paikallissyyttäjät375363385
Työtyytyväisyysindeksi3,53,53,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv5,77,07,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston (/-viraston) neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 165 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk1,72,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 2312 0002 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna327300280
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)829887887
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 1651 2491 249
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa100,2102,7101,9

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot47 03546 06147 465
Bruttotulot286300300
Nettomenot46 74945 76147 165
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 043  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 336  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05)10
Rikosasioiden käsittely (HO 2019)1 000
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta57
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu26
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03)-10
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-17
JTS-miljardin tuottavuussäästö-120
Lomarahojen alentaminen (Kiky)626
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-85
Palkkausten tarkistukset-101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-124
Tasomuutos-1
Yhteensä1 404

2020 talousarvio47 165 000
2019 I lisätalousarvio87 000
2019 talousarvio45 761 000
2018 tilinpäätös45 042 000