Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankien määrä on laskenut lähes jatkuvasti vuodesta 2005 lukien. Vankiluvun pitkään jatkunut lasku taittunee ja vankiluvun arvioidaan nousevan hiukan v. 2020. Vankiluku on kuitenkin viime vuosina vaihdellut aiempaa ennakoimattomammin. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan lisääntyvän vuoden 2019 tasosta mm. ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädäntömuutoksen johdosta.

Toiminnan laajuus

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
       
Vankeja keskimäärin 2 910 2 985 3 000
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 546 5 670 5 690
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 2 959 2 970 3 115
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 712 3 720 4 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 718 6 750 6 750

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa on v. 2020 päivittäin keskimäärin 235 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Päihde- ja mielenterveystyön hoito- ja kuntoutusjatkumot turvataan rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla ja selkiyttämällä laillisuusvalvonnan kannanottojen käsittelyä sekä Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lainmuutosten valmistelua ja toimeenpanoa. Tavoitteen toteutumista edistetään myös kehittämällä laillisuusvalvontaan liittyvää tarkastustoimintaa. Vuoden 2020 aikana jatketaan rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin kehittämistä. Rikosseuraamusasiakkaiden tarpeita vastaavia kuntoutusmuotoja kehitetään väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi ja niistä irrottautumiseksi. Arvioidaan väkivaltarikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vapautumisen edellytyksiä perusteellisesti. Jatketaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten organisaatiorakenteiden, tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Uudistetun virka- ja tehtävärakenteen mukaisia kehittämistoimia jatketaan. Tehtävien sisältöjen ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisia ydintehtäviä.

Hämeenlinnan uusi naisvankila ja Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila- ja yhdyskuntaseuraamustoimistokampus otetaan käyttöön.

Tietoja henkilöstöstä

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 494 2 573 2 600
VMBaro johtajuusindeksi 3,12 3,10 3,20
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,1 14,2 13,2

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 217 532 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 105,9 100 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 42 43 45
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 74 73 75
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 81 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 81 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,8 10,9 11,1
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 62 880 62 547 60 426
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 6 410 7 818 7 544

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 187 660
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 8 450
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 810
Täytäntöönpanoyksikkö 1 750
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 16 862
Yhteensä 217 532

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 224 325 229 450 230 483
Bruttotulot 12 551 12 951 12 951
Nettomenot 211 774 216 499 217 532
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 572    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 25 910    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 671 8 058 8 018
— muut tuotot 946 879 873
Tuotot yhteensä 9 617 8 937 8 891
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 954 13 367 13 264
— osuus yhteiskustannuksista 11 083 11 000 11 000
Kustannukset yhteensä 26 037 24 367 24 264
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 420 -15 430 -15 373
Kustannusvastaavuus, % 37 37 37

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen 1 100
Hämeenlinnan naisvankilahanke 625
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 45
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 500
Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaaminen ja vankilaverkoston ylläpito -1 500
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 355
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta (siirto momentille 33.01.06) -26
Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen 435
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen 670
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 112
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -45
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -149
JTS-miljardin tuottavuussäästö -457
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 1 709
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2 190
Palkkausten tarkistukset -210
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -392
Tasomuutos -1
Yhteensä 1 033

2020 talousarvio 217 532 000
2019 talousarvio 216 499 000
2018 tilinpäätös 211 112 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin, valtion ja kuntien omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteisiin voidaan liittää myös opinnollistamista. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja, luoda yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja yhdyskuntapalvelua suorittaville ja toimintavelvoitepaikkoja valvotussa koevapaudessa oleville.


2020 talousarvio 4 700 000
2019 talousarvio 4 700 000
2018 tilinpäätös 4 700 000