Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
            01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
            74. Avolaitostyöt
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa: Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenvertaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankien määrä on laskenut lähes jatkuvasti vuodesta 2005 lukien. Vankiluvun pitkään jatkunut lasku taittunee ja vankiluvun arvioidaan nousevan hiukan v. 2020. Vankiluku on kuitenkin viime vuosina vaihdellut aiempaa ennakoimattomammin. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan lisääntyvän vuoden 2019 tasosta mm. ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädäntömuutoksen johdosta.

Toiminnan laajuus

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
    
Vankeja keskimäärin2 9102 9853 000
Vapaudesta vankilaan tulleet5 5465 6705 690
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin2 9592 9703 115
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset3 7123 7204 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 7186 7506 750

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa on v. 2020 päivittäin keskimäärin 235 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Päihde- ja mielenterveystyön hoito- ja kuntoutusjatkumot turvataan rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla ja selkiyttämällä laillisuusvalvonnan kannanottojen käsittelyä sekä Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lainmuutosten valmistelua ja toimeenpanoa. Tavoitteen toteutumista edistetään myös kehittämällä laillisuusvalvontaan liittyvää tarkastustoimintaa. Vuoden 2020 aikana jatketaan rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin kehittämistä. Rikosseuraamusasiakkaiden tarpeita vastaavia kuntoutusmuotoja kehitetään väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi ja niistä irrottautumiseksi. Arvioidaan väkivaltarikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vapautumisen edellytyksiä perusteellisesti. Jatketaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten organisaatiorakenteiden, tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Uudistetun virka- ja tehtävärakenteen mukaisia kehittämistoimia jatketaan. Tehtävien sisältöjen ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisia ydintehtäviä.

Hämeenlinnan uusi naisvankila ja Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila- ja yhdyskuntaseuraamustoimistokampus otetaan käyttöön.

Tietoja henkilöstöstä

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Henkilöstömäärä, htv2 4942 5732 600
VMBaro johtajuusindeksi3,123,103,20
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv14,114,213,2

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 217 532 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosturvallisuusindeksi1)105,9100100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %424345
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta747375
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä818282
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä818383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,41,41,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv11,810,911,1
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki62 88062 54760 426
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava6 4107 8187 544

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano187 660
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)8 450
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 810
Täytäntöönpanoyksikkö1 750
Ostopalvelut palvelukeskuksilta16 862
Yhteensä217 532

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot224 325229 450 230 483
Bruttotulot12 55112 95112 951
Nettomenot211 774216 499217 532
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta26 572  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle25 910  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 6718 0588 018
— muut tuotot946879873
Tuotot yhteensä9 6178 9378 891
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 95413 36713 264
— osuus yhteiskustannuksista11 08311 00011 000
Kustannukset yhteensä26 03724 36724 264
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-16 420-15 430-15 373
Kustannusvastaavuus, %373737

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen1 100
Hämeenlinnan naisvankilahanke625
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05)45
Rikosasioiden käsittely (HO 2019)500
Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaaminen ja vankilaverkoston ylläpito-1 500
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta355
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta (siirto momentille 33.01.06)-26
Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen435
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen670
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu112
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03)-45
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-149
JTS-miljardin tuottavuussäästö-457
Lomarahojen alentaminen (Kiky)1 709
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-2 190
Palkkausten tarkistukset-210
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-392
Tasomuutos-1
Yhteensä1 033

2020 talousarvio217 532 000
2019 talousarvio216 499 000
2018 tilinpäätös211 112 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin, valtion ja kuntien omistuksessa olevien rakennusten ja ympäristöjen korjaus- ja hoitotöihin sekä kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Työkohteisiin voidaan liittää myös opinnollistamista. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa: Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää avolaitosvankeja, luoda yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja yhdyskuntapalvelua suorittaville ja toimintavelvoitepaikkoja valvotussa koevapaudessa oleville.


2020 talousarvio4 700 000
2019 talousarvio4 700 000
2018 tilinpäätös4 700 000