Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöministeriö
       10. Ympäristön suojelu
       20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
       30. Asumisen edistäminen
       40. Alueelliset ympäristökeskukset
       50. Ympäristölupavirastot
       60. Suomen ympäristökeskus
       70. Valtion asuntorahasto
            21. Toimintamenot
            (26.) Korvaus asunto- ja korkotukilainojen hoidosta
       99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2020

70. Valtion asuntorahastoPDF-versio

Selvitysosa: Valtion asuntorahasto hoitaa aravalainoitukseen, asuntojen korkotukilainoitukseen sekä valtion täytetakaukseen liittyviä tehtäviä. Rahasto valvoo valtion tukeman asuntotuotannon laatua, rakennus- ja ylläpitokustannusten kohtuullisuutta sekä kilpailun toteutumista. Se valvoo myös omistusasuntolainojen valtiontakausten käyttöä ja yleishyödyllisille lainansaajayhteisöille asetettujen edellytysten toteutumista sekä kuntien menettelyjä korjausavustusten myöntämisessä.

Ympäristöministeriö on asettanut asuntorahastolle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Lainoituksen alueellinen kohdentaminen

Uustuotanto suunnataan etupäässä kasvukeskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle, sekä niiden työssäkäyntialueille asuntomarkkinoita tasapainottavasti. Lainoituksessa edistetään eri keinoin valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien yhteistoiminta-asiakirjan sekä valtioneuvoston hyväksymän asuntopoliittisen strategian toteuttamista. Asuntorahasto osallistuu kaupunkimaisten pienimuotoisten asuntoalueiden kehittämisprojektiin ja myöntää avustuksia uusien asuntoalueiden rakentamisen käynnistämiseksi pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Väestöltään vähenevien alueiden asumistarpeet pyritään hoitamaan nykyisen asuntokannan ja siihen kohdistuvien toimenpiteiden avulla.

Asuntojen laatu ja kustannukset

Asuntorahasto vaikuttaa siihen, että valtion tukema asuntotuotanto ja perusparantaminen on hyvin ja kustannustietoisesti suunniteltua, jolloin erityistä huomiota on kiinnitetty elinkaaritalou-teen, ekologiseen kestävyyteen, esteettömyyteen ja kustannustehokkuuteen. Asumiskustannuksiltaan kohtuullisten pienten asuntojen tarjontaa lisätään. Kilpaillun tuotannon osuutta pyritään lisäämään uusia toteuttamismuotoja soveltamalla.

Asuntokannan ylläpito

Perusparannustoiminnassa edistetään oikea-aikaisia vaiheittaisia korjauksia sekä lisätään omistajan vastuuta korjausten rahoittamisessa. Lähiöiden uudistamisen suunnitelmallinen rahoitus turvataan.

Yleishyödyllisyyden valvonta ja valtion rahoitusriskien minimointi

Asuntorahasto seuraa ja valvoo arava- ja korkotukivuokra-asuntoja ylläpitävien yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen toimintaa, asuntojen hakumenettelyä, vakavaraisuutta ja omistuksessa tapahtuvia muutoksia sekä seuraa kuntien vuokra-asuntojen omistajapolitiikkaa myös yleishyödyllisyyden näkökulmasta. Väestökehitykseltään taantuvilla alueilla tehostetaan olemassa olevan arava-asuntokannan käyttöä myöntämällä joustavasti lupia asuntojen hallintamuodon tai käyttötarkoituksen muutoksiin samalla lainoitus- ja takausriskejä minimoiden. Tavoitteena on tehostaa asukasvalintojen ja vuokrien määräytymisen valvontaa yhteistyössä kuntien kanssa.

Muut keskeiset tavoitteet

Asunnottomille tarkoitettujen asuntojen määrää lisätään tehostamalla eri tukimuotojen tunnetuksi tekemistä ja käyttöä. Korkotukilainojen korkoehtojen kohtuullisuutta ja rahoituksen kilpailuttamista valvotaan. Kuntien korjausavustusten myöntämis- ja maksamismenettelyä seurataan korjausavustusjärjestelmän tavoitteiden toteutumiseksi.

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 395 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 80 000 euroa valvonnan tehostamiseksi siirtona momentilta 35.10.63.


2003 talousarvio4 395 000
2002 talousarvio4 304 000
2001 tilinpäätös3 522 360

(26.) Korvaus asunto- ja korkotukilainojen hoidosta (kiinteä määräraha)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määräraha 3 500 000 euroa siirrettäväksi momentille 28.05.21.


2002 talousarvio3 500 000