Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala rakentaa uusiutuvaa Suomea — uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää.

Toimintaympäristön kuvaus

Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat useat maailmanlaajuiset muutostekijät, joiden voimakkuuteen ja nopeuteen emme juuri voi vaikuttaa. Niiden seurauksiin on sopeuduttava ja niissä on nähtävissä uhkien lisäksi myös paljon uusia mahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on tunnistettu kuusi toimintaympäristön muutostekijää, jotka tapahtuvat hallinnonalasta riippumatta ja joiden arvioidaan eniten muuttavan suomalaisen ruoka- ja luonnonvarasektorin toimintaympäristöä seuraavan vuosikymmenen aikana. Muutostekijät ovat 1) ilmastonmuutos, 2) nopea teknologinen kehitys, 3) kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista, 4) globaalin talouden murros, 5) arvojen ja asenteiden muutos sekä 6) väestörakenne ja kaupungistumiskehitys.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan perustehtävät ruokaturvan, ruokaturvallisuuden ja kilpailukykyisen kotimaisen ruokajärjestelmän, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaamisessa, eläin- ja kasvitautien hallinnassa, luonnonvaratalouden kestävyyden ja niihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn varmistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden kehittämisessä nousevat yhä tärkeämmiksi. Laadukas paikkatieto ja sen analysointi ovat keskeisiä tulevaisuuden teknologiaratkaisuja kehitettäessä. Digitalisaatio ja tiedon merkityksen voimakas kasvaminen korostavat luotettavien perusrekisterien, paikkatietojen ja luonnonvaratiedon yhteiskäytön edistämisen merkitystä osana ministeriön tehtäväaluetta.

Suomi on vastuullinen globaali toimija ja sitoutunut kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanoon. Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä myös hallinnon merkitys vapaan kilpailun esteiden poistamisessa sekä biotalouden, uusien innovaatioiden, liiketoimintamallien ja arvonluonnin tapojen mahdollistamisessa kasvaa. Mahdollistava hallinto toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa yksityisen sektorin kanssa ja ymmärtää kiihtyvää kehitystä sekä sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Rajalliset resurssit kyetään suuntaamaan vaikuttavammin taloudellista optimia tavoitellen sekä luomaan kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö uusiutuvalle ja kansainvälistyvälle biotaloudelle, yhteensovittaen kestävää kehitystä ja riskienhallintaa. Maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan nykyiset tehtävät luovat luontevan alustan bio- ja kiertotalouden seuraavan vaiheen toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään luonnonmonimuotoisuutta. Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee
  • — Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä
  • — Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat yhteiskuntaa
  • — Luotettavat ja laaja-käyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana strategiaansa. Hallinnonala edistää erityisesti valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon mukaista hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi -painopistealuetta luomalla kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja. Vuonna 2020 biotalous- ja puhtaat ratkaisut -painopistealueelle kohdennetaan määrärahoja yhteensä 505 milj. euroa.

Rahoitusta osoitetaan suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta ja kilpailukyvyn parantamista sekä ympäristön tilaa ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviin investointeihin. Ympäristökorvauksiin, luonnonmukaiseen tuotantoon, neuvontaan ja ei-tuotannollisiin investointeihin kohdennetaan 153,2 milj. euroa ja viherryttämistukeen 157,5 milj. euroa. Luonnonvara- ja biotalouden sekä metsien monimuotoisen käytön ja hoidon edistämiseen kohdennetaan yhteensä 9,8 milj. euroa. Veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämistä sekä vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä tuetaan 4,6 milj. eurolla. Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen kohdennetaan 56,2 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus96,030,01)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,0
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus121,7106,91)
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus20,0-1)
30.40Luonnonvaratalous  
 — muu valtuus2,02,0
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus44,044,0
30.64.50Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus1,1-

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2020.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

  v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
  1000 €%
 
01.Hallinto ja tutkimus133 750130 146134 0983 9523
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 21821 98423 2851 3016
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)70 57073 15574 0398841
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 3431 3431 3430
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)5 1205853 2402 655454
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)28 33528 54027 652-888-3
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)4 1644 5394 5390
10.Maaseudun kehittäminen428 085463 649447 799-15 850-3
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)75 27684 97684 826-1500
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)11 03113 00015 0002 00015
42.Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)58 33040 50044 8004 30011
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)67 76767 76762 767-5 000-7
(44.)Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)7 50022 500-22 500-100
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)5 2665 2663 466-1 800-34
51.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 8431 8431 8430
54.Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)40 18240 09240 0920
55.Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 9053 9053 305-600-15
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 0003 1002 000-1 100-35
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)154 985180 700189 7009 0005
20.Maa- ja elintarviketalous1 811 1071 786 8611 651 098-135 763-8
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)70 04869 490-558-1
(02.)Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 5990
(03.)Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 1210
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)7 4375 9485 9480
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)323 340322 700322 8001000
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)539 922529 700526 200-3 500-1
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)290 710290 710153 200-137 510-47
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)518 738548 288494 788-53 500-10
46.EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 70510 63510 9102753
47.Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)6 6192 9452 995502
48.Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5005000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)2001702003018
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)49 00058 30058 3000
62.Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)5 7175 7175 767501
40.Luonnonvaratalous198 542189 589199 5809 9915
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)3 0003 1003 2001003
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)13 56513 97114 0911201
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 8806 45015 7509 300144
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)8 4865 5865 136-450-8
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)8511 7451 7450
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)4 5755 3755 6002254
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)8 4508 8508 8500
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)49 09756 23056 2300
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 0275 0276 3271 30026
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)40 18339 16039 1600
50.Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)11 92011 75111 810591
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)10 25010 5369 161-1 375-13
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 4321 3321 132-200-15
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)26 77620 47621 3889124
(83.)Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)500
64.Metsähallitus7 5947 4916 831-660-9
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)7 5947 4916 831-660-9
70.Maanmittaus ja tietovarannot55 58443 58043 324-256-1
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)51 38440 08040 8247442
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)4 2003 5002 500-1 000-29
Yhteensä2 634 6632 621 3162 482 730-138 586-5
 Henkilöstön kokonaismäärä4 1694 1384 139