Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Kansainvälisen keskinäisriippuvuuden lisääntyminen, automaatio, robotit ja tekoäly muuttavat nopeasti yhteiskuntaa, työelämää, instituutioita, ansaintatapoja sekä ihmisten arkea ja osaamistarpeita. Ilmastonmuutos, Eurooppaan suuntautunut muuttoliike ja demokratiaan kohdistuvat maailmanlaajuiset uhat ovat tehneet toimintaympäristöstä epävarman ja muutosherkän. Epävarmuutta lisää arvojen ja asenteiden jyrkkeneminen. Vihapuhe ja erilaiset vaihtoehtoiset totuudet ovat haaste demokratialle ja luottamukselle. Osaamista, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, tasa-arvoa ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys korostuu. Kestävään kehitykseen ja globaaliin vastuuseen sitoutuminen on välttämätöntä. Väestön ikärakenteen ja aluekehityksen muutoksissa sivistyspalvelujen turvaaminen kaikille edellyttää hallinnonrajat ylittävää politiikkaa. Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuudesta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset heikentävät yksilöiden ja yhteiskunnan toimintakykyä. Lasten ja nuorten hyvinvointi ei ole kaikilta osin kehittynyt suotuisasti.

Aiempaa merkittävämpi osuus talouskasvusta muodostuu aineettomasta pääomasta ja sen tuottamasta lisäarvosta. Tieto, osaaminen ja luovuus ovat Suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Tutkimus ja innovaatiot luovat kestävän kasvun perustaa.

Talouden kasvun myötä työttömyys on alentunut ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Työvoiman rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet ja ne ovat usein toiminnan laajentamisen este. Talouskasvun ennustetaan kuitenkin hidastuvan. Koulutusuudistuksilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus, talouden uudistumiskyky ja kestävän kasvun mahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Jatkuvan oppimisen tarve koskee kaikkia. Talouden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen, velkaantuminen, väestörakenteen ja palvelujen edellytysten alueellinen eriytyminen ja julkisen sektorin sopeuttamistoimet asettavat ministeriön toiminnalle tiukat reunaehdot. Samaan aikaan kotimaiset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt. Koulutustason nousu on pysähtynyt, nuorten osaamistaso on laskussa ja Suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan.

Suomella on kaikki edellytykset säilyttää ja vahvistaa sivistysperustaansa. Koulutustason nostaminen ja koulutusjärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden parantaminen edellyttävät uudenlaisia, avoimia ja kokeilevia toimintatapoja sekä aiempaa aktiivisempaa kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehityksen seurantaa ja siihen vaikuttamista. Väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja tasa-arvon vahvistaminen edellyttävät yhteistyötä koulutusjärjestelmässä ja lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä. TKI-toimintaympäristöä tulee parantaa.

Luovat alat ovat voimakkaasti digitaalisuutta hyödyntäviä kasvualoja, joiden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle digitaalinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Taiteilijoiden työskentelyedellytykset ovat usein epävarmalla pohjalla. Kuntien mahdollisuudet toteuttaa kulttuuritoimintalain mukaisia tavoitteita ja tehtäviä eivät ole tasaveroiset. Kulttuurin toimialan kehittäminen edellyttää toimenpiteitä luovan työn ja tuotannon, osallisuuden ja kulttuuriin osallistumisen sekä kulttuurin perustan ja jatkuvuuden strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Varhaiskasvatus, koulutus, tiede, taide ja kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö uudistavat yhteiskuntaa ja vahvistavat sen sivistysperustaa
  • — Yhteiskunnallinen tasa-arvo, avoimuus ja vakaus lisääntyvät
  • — Koko väestön koulutus- ja osaamistaso nousee edistäen talouden uudistumista, työllisyyttä ja hyvinvointia
  • — Tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista vahvistetaan vakiinnuttamalla hallinto- ja toimintatavat, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Sukupuolivaikutusten arviointi sisällytetään osaksi säädösvalmisteluprosesseja, hallinnonalan tulosohjausta sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. Lisäksi sukupuolten tasa-arvonäkökulma huomioidaan henkilöstökoulutuksissa ja viestinnässä sekä ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa. Valtionavustusten haku- ja myöntöprosesseissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja hallinnonalan toimintojen sukupuolivaikutuksia seurataan tilastoinnin ja tutkimusten avulla.

Kestävä kehitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja osaavan Suomen kehittämisessä. Tarkoituksena on jatkaa uudistusten toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulutuksessa kiinnittämällä huomiota yhteisvastuun, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden, terveiden elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen.

Pyritään varmistamaan kaikille avoin ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Opetusryhmäkokoja pienennetään, koulukäyntiavustajien määrää lisätään ja erityisopetuksen laatua kehitetään. Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta edistetään ja haasteellisilla alueilla toimivien päiväkotien henkilöstömäärää pyritään lisäämään. Rakennetaan koulutus- ja työelämäpolkuja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille. Korkeakoulut myös edistävät kestävää kehitystä opetus- ja tutkimustoiminnassaan.

Kirkollisasiat

Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom.Toimintamuoto2018
TP
2019
TA
2020
TAE
2019/2020
muutos
      
29.10.30Yleissivistävä koulutus679 867708 705729 89321 188
29.10.31Vapaa sivistystyö162 262155 230157 9532 723
29.20.30Ammatillinen koulutus799 116806 191836 65230 461
29.20.33Nuorten aikuisten osaamisohjelma5 000---
29.80.30Kirjastot3 7004 5603 770-790
29.80.31 ja 52Teatterit, orkesterit ja museot104 084105 177125 91220 735
29.90.50 ja 52Liikunnan koulutuskeskukset18 40917 88117 803-78
29.90.50Kuntien liikuntatoimi19 50919 54519 56015
29.91.50Kuntien nuorisotyö8 0177 9757 904-71
Yhteensä 1 799 9641 825 2641 899 44774 183
      
Arvio valtionosuuksien ja -avustusten jakautumisesta   
Kunnat ja kuntayhtymät 932 381945 487974 41628 930
— Kunnat -95 103-96 440-81 85114 589
— Kuntayhtymät 1 027 4841 041 9261 056 26714 341
Yksityiset 867 583879 777925 03145 253

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin vuonna 2020 on 58,04 % lisättynä 15,09 eurolla kunnan asukasta kohti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta poistamisen johdosta. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun em. lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa.

Rahapelitoiminnan tuotto

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta vuodelle 2020 on 537,2 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan yhteensä 10,8 milj. euroa, jolloin rahapelitoiminnan voittovaroja on käytettävissä yhteensä 548,0 milj. euroa eli noin 15,8 milj. euroa vähemmän vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain (1047/2001) 17 a §:n mukaisesti.

Rahapelitoiminnan voittovarat1) ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

 2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TP
2017
TP
2018
TP
2019
TA
2020
TAE
         
Tiede398,8308,6258,3424,9432,7453,1501,6493,8
— voittovarat102,2102,4102,2103,2104,4106,2107,6105,5
— budj.varat2)296,6205,4156,1321,7328,3346,9394,0388,6
         
Taide451,8458,3470,3458,6460,8460,3447,7456,1
— voittovarat224,6237,0236,9233,3233,4238,8246,3237,6
— budj.varat227,2221,3233,4225,4227,4221,4201,5218,5
         
Liikunta151,7187,4188,5154,9178,6171,8159,9155,9
— voittovarat151,6147,3148,0147,1166,2163,3154,7150,7
— budj.varat0,140,140,57,812,38,55,35,2
         
Nuoriso73,974,374,473,176,875,078,176,9
— voittovarat52,452,853,052,752,653,355,354,3
— budj.varat21,521,521,420,424,221,722,822,6
Voittovarat yhteensä530,8539,5540,1536,3556,7561,6563,8548,0

1) Rahapelitoiminnan voittovarat ovat vuoteen 2017 saakka veikkausvoittovaroja.

2) Määrärahoihin ei sisälly yliopistojen valtionrahoituksen mom. 29.40.50 määrärahat.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA  
 valtuus  
 — tutkimuksen lippulaivatoiminta60,0-
 — ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen80,0-
29.40Korkeakouluopetus ja tutkimus  
 — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus368,4337,1
29.40.54Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)  
 — tutkimushankevaltuus55,655,6
29.80.75Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)  
 — perusparannus- ja pienhankevaltuus1,01,0

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

  v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
  1000 €%
 
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot259 389242 784242 9882040
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 77717 77013 108-4 662-26
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 72460 63363 7693 1365
03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 4896 3145 596-718-11
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)3 3582 6612 6610
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)30 91731 00032 0001 0003
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 5361 5371 5370
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)3 3103 6133 351-262-7
52.Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)114 000114 000115 7101 7102
53.Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)10 2903 0103 0100
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)1 9892 2462 2460
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus932 991929 910944 45914 5492
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 46143 08539 663-3 422-8
20.Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)41 55714 4879 687-4 800-33
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)679 867708 705729 89321 1883
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)162 262155 230157 9532 7232
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 8438 4037 263-1 140-14
20.Ammatillinen koulutus838 825840 842860 25319 4112
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 9728 0727 945-127-2
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)26 73726 57913 156-13 423-51
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)799 116806 191839 15232 9614
(33.)Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha)5 0000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus3 286 1103 136 1623 240 243104 0813
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 68911 54211 502-400
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 82319 45719 5661091
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 1181 1081 082-26-2
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 6561 6651 629-36-2
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)169 37532 52330 769-1 754-5
(22.)Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)8 5008 500-8 500-100
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 767 4281 767 1131 847 41480 3015
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)245 175276 140280 0963 9561
53.Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)106 188107 567105 486-2 081-2
54.Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)42 80155 63154 631-1 000-2
55.Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)826 250834 944867 98933 0454
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)18 10619 97220 0791071
(86.)Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (siirtomääräraha 2 v)24 0000
(89.)Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)46 0000
70.Opintotuki540 894587 097618 26531 1685
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)61963563941
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)50 25359 20084 20025 00042
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)414 097442 136448 2006 0641
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)30 26731 62631 6260
59.Koulumatkatuki (arviomääräraha)45 65953 50053 6001000
80.Taide ja kulttuuri460 274447 726456 1138 3872
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 9954 1154 11720
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 2902 1092 108-10
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 95219 99920 8758764
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 8895 1995 211120
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 0116 7506 747-30
16.Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)17 95919 22519 5082831
20.Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)15 68615 80415 9221181
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)3 7004 5603 770-790-17
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)48 81547 07763 32116 24435
(35.)Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)8 0000
40.Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)2402522520
41.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)26 64826 64822 648-4 000-15
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)9 3801 3705 6904 320315
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)14 33314 85316 2941 44110
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)238 839246 260237 570-8 690-4
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)26 16026 86725 442-1 425-5
55.Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)1 9501 9501 9500
72.Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)7397397390
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)3 6883 8993 8990
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)050500
(96.)Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)7 0000
90.Liikuntatoimi171 795159 941155 891-4 050-3
(30.)Avustus Liikkuva opiskelu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)7 0003 800-3 800-100
50.Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)163 301154 667150 694-3 973-3
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)1 4941 474397-1 077-73
56.Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)4 8004 8000
91.Nuorisotyö75 01878 09376 923-1 170-1
50.Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)53 29555 32054 250-1 070-2
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)19 92321 02321 0230
52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)1 8001 7501 650-100-6
Yhteensä6 565 2976 422 5556 595 135172 5803
 Henkilöstön kokonaismäärä 2 5892 4742 562