Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
              46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen
              47. Elintarvikeketjun kehittäminen
              48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet
              49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              60. Siirto interventiorahastoon
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnasta aiheutuviin sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennustöihin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Toimialan toimintaympäristön muutokset edellyttävät uutta tietoa ja ratkaisujen soveltamista käytäntöön. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tuottaa tutkimustietoa ja palveluita yhteiskunnan kannalta oleellisimpiin maa- ja elintarviketalouden kysymyksiin sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Kasvava rooli on tutkimusosaamisen ja uuden teknologian hyödyntämisessä elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämisessä sekä uusien liiketoimintakonseptien luomisessa. Kestävä ja vastuullinen biotalous, ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen sekä maa- ja elintarviketalouden tuotantoa ja maaseudun kehittämistä tukeva tutkimus ovat MTT:n keskeisimpiä tutkimusalueita.

MTT:llä on lisäksi viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, joissa hyödynnetään tutkimuksen yhteydessä hankittavaa asiantuntemusta. Lisäksi MTT ylläpitää lukuisia maa- ja elintarviketalouden seurantoja.

MTT hyödyntää viiden tutkimusalueensa strategisessa tutkimuksessa monitieteisyyttään ja kytkee yhteen vahvaa osaamista luonnontieteiden, teknologiakehityksen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden aloilla.

MTT tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

Maaseudun kehittäminen
 • — tuottaa tietoa maaseudun osaamisen ja yritystoiminnan vahvistamiseksi sekä arvioi EU:n ja kansallisten politiikkojen tehokkuutta maaseutukehityksen osalta.
 • — tukee maaseudun kestävää elinvoimaa tavoitteena mm. maaseudun luonnonvarojen ja aineettomien arvojen kestävä hyödyntäminen uusien vihreän talouden liiketoimintakonseptien avulla.
Maa- ja puutarhatalouden kehittäminen
 • —  parantaa ruoantuotannon tuottavuutta, kannattavuutta ja ruokaturvaa mm. kehittämällä alkutuotannon menetelmiä ja tuotannonohjausta sekä kehittämällä menetelmiä kasvin- ja eläinjalostuksen tarpeisiin.
 • — tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, ravinne- ja torjunta-ainekuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
 • — kehittää luomuviljelyyn soveltuvaa viljelytekniikkaa sekä luomutuotantoon suunnattuja lajikkeita yhdessä Helsingin yliopiston ja muiden luomutoimijoiden kanssa tavoitteena perustaa verkostona toimiva Luomuinstituutti.
 • — kehittää yhdessä sidosryhmien kanssa maatalouden ja koko ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä.
 • — kehittää yhdessä alan yritysten kanssa maataloustuotantoon, maa- ja elintarviketalouden sivuvirtoihin sekä uusiokäyttöön perustuvia energiaratkaisuja ja innovaatioita materiaalikierron hyödyntämisen tehostamiseksi sekä kierrätysravinteiden tuotteistamiseksi turvallisiksi ja tehokkaiksi lannoitevalmisteiksi ja maanparannusaineiksi.
Elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun kehittäminen
 • — tuottaa ratkaisuja kasvien ja eläinten terveyden edistämiseksi, eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti MTT:lle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan suuntaaminen politiikkasektoreille

 2011 tilinpäätös
Kustannukset1)
1 000 €
Htv2)2012 arvio
Kustannukset1)
1 000 €
Htv2)2013 arvio
Kustannukset1)
1 000 €
Htv2)
       
1. Maaseudun kehittäminen7 6771127 5001248 000113
— Tutkimus7 1311066 6001107 300103
— Asiantuntijatehtävät54669001470010
2. Maa- ja puutarhatalous28 61943324 90038227 300386
— Tutkimus23 52536919 90030322 500326
— Asiantuntijatehtävät5 094645 000794 80060
3. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu7 8281139 1001398 600122
— Tutkimus7 4191078 2001258 000114
— Asiantuntijatehtävät4096900146008
4. Muu tutkimustoiminta ja muut asiantuntijatehtävät5 270775 100835 10072
— Muut tutkimustehtävät1 322201 000151 30018
— Muut asiantuntijatehtävät2 188322 300372 10030
— Tutkimusyhteisöä palvelevat asiantuntijatehtävät1 760251 800311 70024
Tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät yhteensä49 39473546 60072849 000693
— Tutkimus39 39760235 70055339 100561
— Asiantuntijatehtävät9 99713310 9001759 900132

1) MTT:n tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset. Ei sisällä maksullista toimintaa.

2) 2011 TP kokonaishenkilötyövuosimäärä vähennettynä maksullisen toiminnan henkilötyövuosilla (38 htv) (vuoden 2011 TP MTT:n kokonaishenkilötyövuosimäärä oli 773 htv), 2012 TA momentin 30.20.01 htv-kiintiö (766 htv) vähennettynä maksullisen toiminnan henkilötyövuosilla (38 htv), 2013 TAE momentin 30.20.01 htv-kiintiö (731 htv) vähennettynä maksullisen toiminnan henkilötyövuosilla (38 htv).

 • — Toiminnan suuntaaminen vastaamaan yhteiskunnan, EU:n tutkimuspainotuksen ja yksityisen sektorin tarpeita.
 • — Yhteistutkimuksen ja asiakasrahoitteisen toiminnan volyymin kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kehitetään osaamisen kaupallistamista, asiakkuuksien johtamista ja markkinointiosaamista.
 • — Henkilöstörakenteen kehittäminen tutkijavaltaiseen ja jatkotutkinnon suorittaneiden suuntaan.
 • — Monipuolinen julkaisutoiminta ja verkkopalvelut sekä neuvontayhteistyön kehittäminen. Tiedon ja teknologian siirtoa kehitetään yhdessä tulosten käyttäjien ja innovaatioketjun muiden toimijoiden kanssa.
 • — Tasapainottaa talouttaan 9 % (5 milj. euroa) vuoteen 2014 mennessä verrattuna vuoteen 2011. Tämä tehdään toimintaa fokusoimalla, kannattavuutta parantamalla, lisätuloja hankkimalla ja kustannuksia leikkaamalla. MTT:n rakenne tiivistyy ja yleiskustannus alenee. Koetoiminnassa siirrytään aiempaa joustavampaan malliin.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:

 • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti,
 • — laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.

Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja

 2011
toteutuma
2012
talousarvio
2013
esitys
    
1. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkija, htv, 1 000 €158154160
2. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 €453134
3. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/asiakkaita palvelevat tuotokset, 1 000 €227238204
4. Yhteishankerahoituksen ja maksullisen toiminnan tuotot/tutkija, htv, 1 000 €655568
5. Julkaisut yhteensä, kpl1 0961 5301 440
— joista asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita kpl/tutkija0,60,70,7
— joista muita julkaisuja kpl/tutkija2,94,34,0
Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)

 2011
toteutuma
2012
talousarvio
2013
esitys
    
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit188220220
Ammattilehtiartikkelit405520520
Yleislehtiartikkelit309090
Muut julkaisut473700610
Julkaisut yhteensä1 0961 5301 440
    
Tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi155130160
Uudet tuotteet111015
Keksintöilmoitukset ja patentit61010
Analyysimenetelmät ja muut tutkimusta palvelevat tuotokset465055

Kasvinsuojeluainelausunnot ja tutkimusraportit (kpl)

 2011
toteutuma
2012
talousarvio
2013
esitys
    
Kansalliset GM-lausunnot2106
GM-riskiarviot EFSA:lle-11
Neuvonnalliset julkaisut434040
Neuvonnalliset esitelmät374040
Maksullisen testauspalvelun luottamukselliset raportit (GEP ja GLP)403845
Maksulliset valmisteiden tehokkuusarviot135

Varmennetuista lisäys- ja taimiaineistoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (9/2006) mukainen toiminta edellyttää valiotaimituotannon toimintamahdollisuuksien vakauttamisen osalta hintatukea, joka on määritelty 80 000 euroksi.

Kasvinsuojeluaineiden tutkimus- ja testaustoiminnalla tuotetaan kansainvälisten laatujärjestelmien mukaisesti puolueetonta tietoa valmisteiden biologisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuudesta sekä kasvinsuojeluainejäämistä EU:n pohjoisissa äärioloissa. Tietoa käytetään rekisteröinnissä, neuvonnassa ja kuluttajille suunnattavan informaation tukemisessa.

MTT toteuttaa ulkoasiainministeriön instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttiin (IKI) kuuluvia hankkeita kehitysmaissa. Ulkoasiainministeriö maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta MTT:lle jälkikäteen tilitystä vastaan hankkeesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset sekä Suomen että kehitysyhteistyön kohdemaan osalta. Koska kehitysmailla ei ole omia varoja sijoitettavaksi hankkeisiin, eikä niillä näin ollen ole mahdollisuuksia odottaa ulkoasiainministeriön jälkikäteissuorituksia, on lyhytaikaisten rahoitusennakoiden antaminen kehitysyhteistyön kohdemaalle edelleen välttämätöntä hankkeiden aloittamisen ja etenemisen turvaamiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Bruttomenot56 49853 54055 730
Bruttotulot1)24 52219 80023 900
Nettomenot31 97633 74031 830
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 202  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 514  

1) Bruttotuloissa ei ole otettu huomioon muiden virastojen jakamattomia määrärahoja (0,3 milj. euroa).

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus7 5295 9008 100
— EU:lta saatava rahoitus1 7461 5001 900
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus7 1016 0007 000
Tuotot yhteensä16 37613 40017 000
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset38 79733 90036 500
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-22 421-20 500-19 500
Omarahoitusosuus, %586053
 • — Tutkimushankkeille ja asiantuntijatehtäville välittömästi kohdistuvan yhteisrahoituksen tavoite on 17,0 milj. euroa, mistä valtion virastoilta saatavaa yhteisrahoitusta on 8,1 milj. euroa, EU:lta saatavaa yhteisrahoitusta 1,9 milj. euroa ja muuta valtionhallinnon ulkopuolista yhteisrahoitusta 7,0 milj. euroa.
 • — Yhteisrahoituksen lisäksi käytössä arvioidaan olevan maksullisen toiminnan tuottoja 3,8 milj. euroa, EU-maataloustukia 1,3 milj. euroa sekä muita tuottoja 2,1 milj. euroa.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä määrä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät tutkimuskeskuksen toiminnasta kertyvät tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2013 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos850
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-100
Palkkausten tarkistukset995
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.50.01)-15
Tuottavuustoimet (-35 htv)-840
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (5 htv)250
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-5 htv)-3 050
Yhteensä-1 910

2013 talousarvio31 830 000
2012 II lisätalousarvio575 000
2012 talousarvio33 740 000
2011 tilinpäätös33 288 000