Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
            01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa: Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2020:

  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Asianosaisille ja sidosryhmille suunnatut sähköiset palvelut ja asiakaspalvelu saatetaan vastaamaan uutta ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen (URA) mukaista toimintamallia. Sähköisten palveluiden kehittäminen helpottaa kansalaisten asiointia ulosotossa ja parantaa asianosaisten mahdollisuuksia seurata asioidensa etenemistä.
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähentyvät. Toimitaan tehokkaasti osana rikostorjuntaketjua ja huolehditaan erityistäytäntöönpanon toimintaedellytyksistä.
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä. Huolehditaan täytäntöönpanotoimien tasalaatuisuudesta yhtenäistämällä työmenetelmiä. Realisointiprosessia yhdenmukaistetaan osana rakenneuudistushanketta.
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuudesta ja etupainotteisuudesta URA:n täytäntöönpanovaiheessa sekä sidosryhmäyhteistyöstä velkaantumista koskevissa ongelmissa. Ulosottolaitoksessa huolehditaan ennakoivasta talousneuvonnasta. Sen tehtävänä on lisätä kansalaisten oman talouden hallintaa ja vähentää ylivelkaantumisen riskiä.

Vaativat tapaukset hoidetaan laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

Ulosottotoimen rakenneuudistuksen valmistelua jatketaan niin, että uusi toimintatapa ja organisaatio otetaan käyttöön v. 2020 aikana. Ulosottolaitos organisoidaan yhden viraston malliin nykyisten 22 ulosottoviraston ja keskushallintona toimivan Valtakunnanvoudinviraston sijaan. Samalla käyttöön otetaan uusi toimintamalli, jossa ulosoton operatiiviset tehtävät jaetaan kolmeen täytäntöönpanolajiin; perustäytäntöönpanoon, laajaan täytäntöönpanoon ja erityistäytäntöönpanoon. Toiminnan muutoksella ei vaaranneta oikeusturvaa ja kansalaisten mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin turvataan. Sähköisiä palveluita kehitetään, mikä helpottaa kansalaisten asiointia ulosotossa ja parantaa asianosaisten mahdollisuuksia seurata asioidensa etenemistä.

Konkurssiasiamiehen toimiston keskeisenä tavoitteena on, että taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet. Hyvän pesänhoitotavan kehittäminen tehostaa konkurssimenettelyjä ja lisää tietoisuutta suuresta kiinnijäämisriskistä. Toimenpiteinä ovat julkisselvitykset sekä velallisen ja konkurssipesien toiminnan erityistarkastusten toteuttaminen.

Tietoja henkilöstöstä

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
    
Ulosottolaitos   
Henkilötyövuodet1 1041 0981 142
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv10,010,010,0
Työtyytyväisyysindeksi3,53,43,4
    
Konkurssiasiamiehen toimisto   
Henkilötyövuodet101010
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv3,244
Työtyytyväisyysindeksi-3,33,4

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 102 299 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa: Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3 milj. asiaa (3,35 milj. asiaa v. 2018). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 7,2 kuukautta (6,7 kuukautta v. 20181)). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 000 milj. euroa (1 105 milj. euroa v. 2018). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 570 000 velallisen asioita (577 000 velallista v. 2018).

Konkurssihakemusten määrä kasvoi 16,9 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 19,3 % v. 2018. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 3 051 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 467 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten määrä väheni 4,5 % ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä 21,2 % edellisvuodesta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite/arvio
    
Käsitellyt asiat (1 000 kpl)2 8783 3003 000
Peritty (milj. euroa)1 1051 1001 000
Perityn euron kustannukset (euroa)0,080,080,10
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde   
Asiamääristä, %534241
Rahamääristä, %403836
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,77,77,2
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia)333136
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)3 0073 0222 627
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa)432016
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset317350350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia118110100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä595555
Ulosottokanteluiden määrä476060
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk1186

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 71 % ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot97 924101 860102 469
Bruttotulot465170170
Nettomenot97 459101 690102 299
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta27 271  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle31 134  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta-1 300
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05)22
Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa (HO 2019)1 300
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu66
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03)-22
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-37
JTS-miljardin tuottavuussäästö-265
Lomarahojen alentaminen (Kiky)1 127
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-220
Palkkausten tarkistukset-102
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)307
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-267
Yhteensä609

2020 talousarvio102 299 000
2019 talousarvio101 690 000
2018 tilinpäätös101 322 000