Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

Förklaring:Skatteförvaltningen är den största instans som samlar in skatter och avgifter och därmed en viktig aktör med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.

Tullen främjar en smidig varuhandel och garanterar dess lagenlighet, tar effektivt ut tull och övriga skatter vid import, erbjuder kundinriktade tjänster samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Ett effektivt inflöde av skatteinkomster säkras genom att en positiv inställning till skattebetalning främjas, förhandsstyrning ges och skattekontrollen sköts på ett trovärdigt sätt
  • — Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras och det skattemässiga underskottet minskas genom att beskattningsfunktionerna utvecklas, tillsynen effektiviseras och samarbetet mellan myndigheter förbättras
  • — De tjänster som beskattningen och tullväsendet tillhandahåller ska vara kundorienterade, snabba och förmånliga
  • — Samhället skyddas genom att man säkerställer godssäkerheten och bekämpar gränsöverskridande brottslighet.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 405 929 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2016, får det 2017 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Effektivitet      
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % 77 - 78
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % 79 - 80
Produktion och kvalitetsledning      
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % 54 48 50
Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, % 88 88 90
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 49 52 53
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 51 52 54
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Antal årsverken sammanlagt 4 876 4 865 4 983
Årsverken per uppgift      
— Effektiviserad skattekontroll vid gränsöverskridande situationer (inkl. uppdrag för förhindrande av skatteflykt) - - 23
— Verkställandet av apoteksbeskattningen (överföring av apoteksavgiften till Skatteförvaltningen) - - 1,5
— Verkställandet av punkt- och bilbeskattningen (överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen, 1. fasen) - - 205
— Centralisering av autentiseringstjänster (överföring av Katso-tjänsten till Befolkningsregistercentralen) - - -1
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,8 9,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,52 3,52 3,52

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018— Sammanlagt
fr.o.m. 2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017 28 880 18 550 47 430
Förbindelser 2017 1 000 9 336 10 336
Utgifter sammanlagt 29 880 27 886 57 766

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 410 245 411 576 409 729
Bruttoinkomster 6 504 3 800 3 800
Nettoutgifter 403 741 407 776 405 929
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 120 689    
— överförts till följande år 130 014    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2017

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) verkställandet av punkt- och bilbeskattningen och apoteksbeskattningen från och med den 1 januari 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -18 700
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 24 000
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring från moment 28.01.21) 462
Justering av beräkningsprinciperna i samband med genomförandet av principen om självkostnadshyra vid Senatfastigheter 408
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03) -563
Koncentrering av identifikationsavgifter (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03) -300
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.02) 13 100
Uppgifter i anslutning till apoteksskatten 117
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) -609
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -21
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -2 771
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -112
Löneglidningsbesparing -991
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -4 670
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -2 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -418
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -4 203
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 967
Temporär sänkning av StPL-avgiften -2 567
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -42
Sammanlagt -1 847

2017 budget 405 929 000
2016 II tilläggsb. 36 881 000
2016 budget 407 776 000
2015 bokslut 413 066 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 159 150 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,7 3,7 4,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 2,1 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott (%) 90 93 93
Återtagen vinning av brott (mn euro) 10,7 22 24
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) 19,5 23 23
Skatterest (%) 0,09 0,15 0,15
Produktivitet      
Produktivitetsindex 100 102 103
Personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen) 2 216 2 180 1 9001)
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 11,3 10,5 10,0
Arbetstillfredsställelseindex (skalan 1—20, Arbetshälsoinstitutets undersökning) - 13,3 13,5

1) En minskning på 205 årsverken har gjorts som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförs till Skatteförvaltningen från ingången av 2017.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 171 406 171 109 159 660
Bruttoinkomster 785 510 510
Nettoutgifter 170 621 170 599 159 150
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 230    
— överförts till följande år 9 385    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgiftsfria utrymmen blir avgiftsbelagda 2 930
Effektiviserad tullövervakning vid tullen i Torneå 2016 -500
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen 457
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -5 400
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 11 650
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring till moment 28.10.01) -13 100
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) -238
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 264
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 140
Löneglidningsbesparing -232
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -991
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -792
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -195
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1 773
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -917
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 183
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -27
Sammanlagt -11 449

2017 budget 159 150 000
2016 II tilläggsb. -298 000
2016 budget 170 599 000
2015 bokslut 170 776 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande

3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem, och som ersätts till EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Uppskattningen påverkas av finansministeriets beslut från 2012 om lättnad av mervärdesskatten för vilken anslagen för 2017 är 12 700 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -2 000
Sammanlagt -2 000

2017 budget 15 900 000
2016 budget 17 900 000
2015 bokslut 3 399 068

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

1) lagen om skatteredovisning (532/1998)

2) 22 § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till nämnda paragraf

3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)

4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994)

7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till nämnda paragraf.


2017 budget 22 700 000
2016 budget 22 700 000
2015 bokslut 22 286 863

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår av fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 2 000
Sammanlagt 2 000

2017 budget 5 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 2 051 258