Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

Fullmakt

Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro.

Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro.

Förklaring:År 2017 är det fjärde budgetåret i EU:s fleråriga budgetram för 2014—2020. Budgetramen för 2014—2020 beräknas träda i kraft 2016 efter det att alla medlemsstater har godkänt och ratificerat beslutet i de nationella parlamenten. Budgeten för 2017 innehåller de rabatter som följer av det nya beslutet om egna medel, såsom mervärdesskattebaserade rabatter och engångsrabatter. Förenade kungarikets rabatt fortsätter att gälla utan avbrott även 2017 liksom den tillhörande reduktionen för Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige. I och med det nya systemet för egna medel utarbetas betalningsunderlagen för de egna medlen i enlighet med nationalräkenskapssystemet (ESA 2010).

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 450 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Förklaring:Till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag har det i Finland inrättats en ny myndighet, verket för finansiell stabilitet. I direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism anges för verket närmare myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. Verket för finansiell stabilitet ska också sköta förvaltningen av insättningsgarantisystemet, inklusive förvaltningen av insättningsgarantifonden. I och med verket har man inrättat en ny insättningsgarantifond, i vilken verket samlar insättningsgarantiavgifter. Kostnaderna för myndighetens verksamhet täcks helt och hållet med förvaltningsavgifter av skattenatur som tas ut inom sektorn.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid centralen sammanlagt 5 10 14
Årsverken per uppgift      
— Resolutionsplanering 2 6 7
— Hantering av krissituationer - - 2
— Förvaltning av insättningsgarantisystemet - - 1
— Förvaltning 2 2 3
— Förvaltning av fonden 1 2 1
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex 3,3 3,3 3,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 50
Sammanlagt 50

2017 budget 2 450 000
2016 budget 2 400 000
2015 bokslut 3 000 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte ersätter, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning för hur de har använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.93.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 1 500 000
2016 budget 1 500 000
2015 bokslut 2 900 000

40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 11 100 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring:Finland anses årligen vinna ca 11 100 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken ligger i Helsingfors. Detta motsvarar det skattebelopp som banken år 2015 innehöll av de anställdas löner. Avsikten med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggsförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i värdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid de ovannämnda institutionerna betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 330
Sammanlagt 330

2017 budget 11 100 000
2016 budget 10 770 000
2015 bokslut 9 975 952

67. Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av de förbindelser som ingåtts 1982—1986 var förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljon euro oinlösta den 31 december 2014.

Momentets svenska rubrik har ändrats.


2017 budget 170 000
2016 budget 170 000
2015 bokslut

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 903 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring:Bestämmelser om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag finns i rådets beslut 2007/436/EG och 2014/335/EU, vilka gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG):

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslagsnivån baserar sig på EU:s budgetram för 2014—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mervärdesskattebaserade avgifter 285 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomsten 1 488 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket 130 000 000
Sammanlagt 1 903 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering EU-BNP 0,9 % 13 000
Preciserad uppskattning -61 000
Sammanlagt -48 000

2017 budget 1 903 000 000
2016 budget 1 951 000 000
2015 bokslut 1 805 000 000

87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 030 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2017 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 11 030 000 euro.

Förklaring:Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD 1,1263 per den 22 april 2016.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kursdifferens vid tecknandet av grundkapital 30
Sammanlagt 30

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 11 030 000
2016 budget 11 000 000

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-säätiö.

Förklaring:Behovet av anslag föranleds av eventuella prestationer till följd av en borgen på 10 miljoner euro ställd till stiftelsen Pietari-säätiö den 21 augusti 2008 och en borgen på 3,5 miljoner euro ställd den 17 september 2009.

Stiftelsen Pietari-säätiö driver Finlands institut i S:t Petersburg. Stiftelsen har råkat i ekonomiska svårigheter i och med att den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som stiftelsen svarar för, blev dyrare än beräknat.


2017 budget 800 000
2016 II tilläggsb. 2 400 000
2016 budget 800 000
2015 bokslut 780 428