Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Finansministeriets omkostnader
              20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
              (21.) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

  • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
  • — en god skötsel av den offentliga ekonomin
  • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriets strategiska mål är att
  • — stärka tillväxten inom sysselsättning och produktivitet
  • — säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet
  • — skapa strukturer och verksamhetssätt som möjliggör kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster
  • — internationell påverkan och främjande av särskilt den europeiska tillväxten.

De strategiska målen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller, och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla, interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 330 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring: Finansministeriet ställer upp följande verksamhetsmål i anslutning till de strategiska målen:

De strategiska målenVerksamhetsmål
  
Vi skapar ramar för ökad sysselsättning och produktivitet Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden
Vi tryggar den offentliga ekonomins hållbarhet Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell
 Vi främjar en ambitiös minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader
 Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs
Vi skapar strukturer och verksamhetssätt för kundorienterade och resultatrika offentliga tjänsterVi reformerar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning
 Vi fastställer den framtida kommunens roll
 Vi digitaliserar offentliga tjänster
 Vi förbättrar ledarskapet och produktiviteten och effektiviserar verkställigheten
Vi påverkar internationellt och skapar ett framgångsrikt Europa Vi arbetar för en stabil ekonomisk och monetär union
 Vi främjar den inre marknadens funktion
 Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Antal anställda, årsv.336323320
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.5,766
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,53,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter32 32832 47729 570
Bruttoinkomster1 8941 850240
Nettoutgifter30 43430 62729 330
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 945  
— överförts till följande år7 002  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, tillägg av ett avdrag av engångsnatur (överföring från moment 23.01.01)200
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43)-43
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01255
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-283
Löneglidningsbesparing-101
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-265
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-192
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-43
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-422
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-201
Temporär sänkning av StPL-avgiften-264
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-8
Nivåförändring74
Sammanlagt-1 297

2017 budget29 330 000
2016 II tilläggsb.-264 000
2016 budget30 627 000
2015 bokslut33 491 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.

Förklaring: Anslaget används till utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med statens fastighetsstrategi samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en anslagsöverföring till utrikesministeriets omkostnadsmoment till följd av överföringen av ägarbesittningen av de utländska kultur- och vetenskapsinsitutens fastigheter som ägs av finska staten. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar för närvarande Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab och Tietokarhu Oy.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Genomförande av fastighetsstrategin145 000
Utgifter för ägarstyrningen100 000
Sammanlagt245 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ägarstyrningen av vetenskaps- och kulturinstitut (överföring till moment 24.01.01)-70
Sammanlagt-70

2017 budget245 000
2016 budget315 000
2015 bokslut1 115 000

(21.) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring till moment 28.10.01)-462
Nivåförändring-465
Sammanlagt-927

2016 II tilläggsb.-810 000
2016 budget927 000
2015 bokslut

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 106 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserad uppskattning1 012
Valtori (överföring till moment 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 och 35.01.29)-2 038
Sammanlagt-1 026

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget106 000 000
2016 budget107 026 000
2015 bokslut98 657 325