Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 405 929 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2016, får det 2017 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Effektivitet      
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % 77 - 78
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % 79 - 80
Produktion och kvalitetsledning      
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % 54 48 50
Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, % 88 88 90
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 49 52 53
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 51 52 54
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Antal årsverken sammanlagt 4 876 4 865 4 983
Årsverken per uppgift      
— Effektiviserad skattekontroll vid gränsöverskridande situationer (inkl. uppdrag för förhindrande av skatteflykt) - - 23
— Verkställandet av apoteksbeskattningen (överföring av apoteksavgiften till Skatteförvaltningen) - - 1,5
— Verkställandet av punkt- och bilbeskattningen (överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen, 1. fasen) - - 205
— Centralisering av autentiseringstjänster (överföring av Katso-tjänsten till Befolkningsregistercentralen) - - -1
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,8 9,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,52 3,52 3,52

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018— Sammanlagt
fr.o.m. 2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017 28 880 18 550 47 430
Förbindelser 2017 1 000 9 336 10 336
Utgifter sammanlagt 29 880 27 886 57 766

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 410 245 411 576 409 729
Bruttoinkomster 6 504 3 800 3 800
Nettoutgifter 403 741 407 776 405 929
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 120 689    
— överförts till följande år 130 014    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2017

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) verkställandet av punkt- och bilbeskattningen och apoteksbeskattningen från och med den 1 januari 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -18 700
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 24 000
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring från moment 28.01.21) 462
Justering av beräkningsprinciperna i samband med genomförandet av principen om självkostnadshyra vid Senatfastigheter 408
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03) -563
Koncentrering av identifikationsavgifter (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03) -300
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.02) 13 100
Uppgifter i anslutning till apoteksskatten 117
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) -609
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -21
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -2 771
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -112
Löneglidningsbesparing -991
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -4 670
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -2 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -418
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -4 203
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 967
Temporär sänkning av StPL-avgiften -2 567
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -42
Sammanlagt -1 847

2017 budget 405 929 000
2016 II tilläggsb. 36 881 000
2016 budget 407 776 000
2015 bokslut 413 066 000