Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring: Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Inom statistikproduktionen är målet att så väl som möjligt koppla samman det inhemska informationsbehovet och de internationella förpliktelserna. Det europeiska statistiksystemet ska påverkas så att man när statistiken ses över undviker överlappande statistik och så att kraven i statistikbestämmelserna blir färre och enklare. Inom det internationella statistiksamarbetet främjas spridningen och förankringen av god praxis.

Till stöd för beslutsfattandet utövar statens ekonomiska forskningscentral tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de ekonomiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statistik, informationsmaterial, undersökningar och tjänster är tillförlitliga och relevanta
  • — Forskningsverksamheten stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i den finländska samhällsekonomin
  • — Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna är fortsatt tillförlitliga och deras tillgänglighet och användning ökar
  • — Genom den nationella servicearkitekturen möjliggörs fortsatt digitalisering i Finland genom att man effektiviserar och stöder kundernas verksamhet
  • — Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 138 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal offentliggöranden, st.556550545
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €)848800800
Andel offentliggöranden i rätt tid, %959999,5
Andel felfria offentliggöranden, %939797
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st.185235260
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsförändring, %5,00,50,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %768272
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €98100100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %115100100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %889192
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken vid centralen sammanlagt736754730
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,59,78,9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,43,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 96958 44656 138
Bruttoinkomster9 6977 9009 000
Nettoutgifter47 27250 54647 138
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 621  
— överförts till följande år6 705  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 3867 0007 500
— övriga intäkter576--
Intäkter sammanlagt7 9627 0007 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 9197 0007 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 043--
Kostnadstäckning, %115100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Betalningsbalansstatistik-1 022
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring till moment 32.01.01)-60
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-352
Löneglidningsbesparing-258
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-436
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-247
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-534
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-274
Temporär sänkning av StPL-avgiften-367
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Nivåförändring209
Sammanlagt-3 408

2017 budget47 138 000
2016 II tilläggsb.-367 000
2016 budget50 546 000
2015 bokslut50 356 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 382 000 euro.

Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Produktion och kvalitetsledning samt funktionell effektivitet

Statens ekonomiska forskningscentrals verksamhet är inriktad på högklassig och betydande forskning som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Statens ekonomiska forskningscentral publicerar sina egna publikationsserier och dessutom internationella artiklar och andra publikationer. Det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar. Statens ekonomiska forskningscentral sörjer för villkoren för forskning genom att öka det internationella forskningssamarbetet och genom att som en del av forskarsamhället delta i utvecklingen av den finländska ekonomiska forskningen.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Årsverken, årsv.505355
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.4,74,64,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,33,43,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 2755 4905 442
Bruttoinkomster1 5391 7502 060
Nettoutgifter3 7363 7403 382
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 511  
— överförts till följande år1 919  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken110
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-277
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-27
Löneglidningsbesparing-18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-19
Temporär sänkning av StPL-avgiften-26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-1
Nivåförändring-7
Sammanlagt-358

2017 budget3 382 000
2016 II tilläggsb.-26 000
2016 budget3 740 000
2015 bokslut4 144 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 348 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, %-11
    
Produktion och kvalitetsledning   
Riktigheten i elektronisk identitet, %100100100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.17,714,519,2
Möjlighet att använda direktåtkomst i
befolkningsdatasystemet, %
99,9099,9599,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %99,9999,9599,95
Flyttningsanmälan på internet, %697275
Identifieringstjänstens och befogenhetstjänstens tillgänglighet, %  99,90
Informationsledens, tjänstevyernas och servicedatalagrets tillgänglighet, %  99,50
Andel kommuner som beskrivit sina tjänster i servicedatalagret, %  100
Vetuma- och Tunnistus.fi-kunder som inkluderats i identifieringstjänsten, %  100
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, ämbetsverket sammanlagt1)116,6125140
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.8,999
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,53,43,4

1) Inbegriper inte visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter22 29924 52827 273
Bruttoinkomster18 37916 88017 925
Nettoutgifter3 9207 6489 348
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 346  
— överförts till följande år5 410  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer6 7598 3687 675
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 6218 3687 675
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)138--
Kostnadsmotsvarighet, %102100100
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 7331 3501 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 5961 3151 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)13735-
Kostnadsmotsvarighet, %109103100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.01)563
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 28.10.01)300
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 32.30.01)228
Suomi.fi-tjänsten (överföring från moment 28.20.01)1 075
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-32
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-1
Löneglidningsbesparing-11
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-179
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-48
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-22
Temporär sänkning av StPL-avgiften-24
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring-103
Sammanlagt1 700

2017 budget9 348 000
2016 II tilläggsb.-25 000
2016 budget7 648 000
2015 bokslut7 984 000