Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Inom statistikproduktionen är målet att så väl som möjligt koppla samman det inhemska informationsbehovet och de internationella förpliktelserna. Det europeiska statistiksystemet ska påverkas så att man när statistiken ses över undviker överlappande statistik och så att kraven i statistikbestämmelserna blir färre och enklare. Inom det internationella statistiksamarbetet främjas spridningen och förankringen av god praxis.

Till stöd för beslutsfattandet utövar statens ekonomiska forskningscentral tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de ekonomiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statistik, informationsmaterial, undersökningar och tjänster är tillförlitliga och relevanta
  • — Forskningsverksamheten stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i den finländska samhällsekonomin
  • — Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna är fortsatt tillförlitliga och deras tillgänglighet och användning ökar
  • — Genom den nationella servicearkitekturen möjliggörs fortsatt digitalisering i Finland genom att man effektiviserar och stöder kundernas verksamhet
  • — Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 138 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 556 550 545
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) 848 800 800
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 95 99 99,5
Andel felfria offentliggöranden, % 93 97 97
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 185 235 260
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % 5,0 0,5 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 76 82 72
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 98 100 100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 115 100 100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, % 88 91 92
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid centralen sammanlagt 736 754 730
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,5 9,7 8,9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 969 58 446 56 138
Bruttoinkomster 9 697 7 900 9 000
Nettoutgifter 47 272 50 546 47 138
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 621    
— överförts till följande år 6 705    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 386 7 000 7 500
— övriga intäkter 576 - -
Intäkter sammanlagt 7 962 7 000 7 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 919 7 000 7 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 043 - -
Kostnadstäckning, % 115 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalningsbalansstatistik -1 022
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring till moment 32.01.01) -60
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -352
Löneglidningsbesparing -258
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -436
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -247
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -534
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -274
Temporär sänkning av StPL-avgiften -367
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Nivåförändring 209
Sammanlagt -3 408

2017 budget 47 138 000
2016 II tilläggsb. -367 000
2016 budget 50 546 000
2015 bokslut 50 356 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 382 000 euro.

Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Produktion och kvalitetsledning samt funktionell effektivitet

Statens ekonomiska forskningscentrals verksamhet är inriktad på högklassig och betydande forskning som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Statens ekonomiska forskningscentral publicerar sina egna publikationsserier och dessutom internationella artiklar och andra publikationer. Det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar. Statens ekonomiska forskningscentral sörjer för villkoren för forskning genom att öka det internationella forskningssamarbetet och genom att som en del av forskarsamhället delta i utvecklingen av den finländska ekonomiska forskningen.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Årsverken, årsv. 50 53 55
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,7 4,6 4,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 275 5 490 5 442
Bruttoinkomster 1 539 1 750 2 060
Nettoutgifter 3 736 3 740 3 382
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 511    
— överförts till följande år 1 919    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken 110
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -277
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -27
Löneglidningsbesparing -18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -19
Temporär sänkning av StPL-avgiften -26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Nivåförändring -7
Sammanlagt -358

2017 budget 3 382 000
2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 3 740 000
2015 bokslut 4 144 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 348 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % - 1 1
       
Produktion och kvalitetsledning      
Riktigheten i elektronisk identitet, % 100 100 100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. 17,7 14,5 19,2
Möjlighet att använda direktåtkomst i
befolkningsdatasystemet, %
99,90 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 99,99 99,95 99,95
Flyttningsanmälan på internet, % 69 72 75
Identifieringstjänstens och befogenhetstjänstens tillgänglighet, %     99,90
Informationsledens, tjänstevyernas och servicedatalagrets tillgänglighet, %     99,50
Andel kommuner som beskrivit sina tjänster i servicedatalagret, %     100
Vetuma- och Tunnistus.fi-kunder som inkluderats i identifieringstjänsten, %     100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, ämbetsverket sammanlagt1) 116,6 125 140
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Inbegriper inte visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 22 299 24 528 27 273
Bruttoinkomster 18 379 16 880 17 925
Nettoutgifter 3 920 7 648 9 348
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 346    
— överförts till följande år 5 410    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 6 759 8 368 7 675
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 621 8 368 7 675
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 138 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 102 100 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 733 1 350 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 596 1 315 1 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 137 35 -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 103 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.01) 563
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 28.10.01) 300
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 32.30.01) 228
Suomi.fi-tjänsten (överföring från moment 28.20.01) 1 075
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -32
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -1
Löneglidningsbesparing -11
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -179
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -48
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Temporär sänkning av StPL-avgiften -24
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring -103
Sammanlagt 1 700

2017 budget 9 348 000
2016 II tilläggsb. -25 000
2016 budget 7 648 000
2015 bokslut 7 984 000