Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring:Regionförvaltningverken tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utvecklande av magistraterna.

Magistraterna har till uppgift att säkerställa att samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata och förmyndarärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar och registreringar av partnerskap, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
  • — Hälso- och välfärdsskillnaderna minskar och människor tar mer ansvar för den egna hälsan och de egna levnadsvanorna
  • — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
  • — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
  • — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
  • — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 300 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
Klagomål 8,3 8 8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten 1,5 2,5 2,5
Alkoholtillstånd 0,8 1 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 2,1 2 2
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, medeltal 13,31) 10 10
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, median 11,7 10 10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5      
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan 3,9 4 4
Kvaliteten på försvarskurserna 4,3 4 4
       
Funktionell effektivitet      
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %      
Styrnings- och utvärderingsbesök samt regionala evenemang som följer av prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (andelen besök och evenemang, % av det totala antalet enligt resultatavtalen) - 100 100
Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % - 20 20
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor 96,7 100 100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter 95,0 100 100
Kostnadsmotsvarighet, %      
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 87,0 100 100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % 43,0 50 50
       
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, sammanlagt 1 265 1 216 1 195
varav regionförvaltningsverkets omkostnader 772 767 753
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07 453 429 422
Övriga moment 40 20 20
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,7 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Tillståndsärenden och andra ärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 67 984 68 741 67 160
Bruttoinkomster 13 090 12 380 13 860
Nettoutgifter 54 894 56 361 53 300
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 135    
— överförts till följande år 10 740    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 12 666 12 000 13 405
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 22 618 20 100 22 340
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -9 952 -8 100 -8 935
Kostnadsmotsvarighet, % 56 60 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 31 30 30
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 30 30 30
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 103 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing till följd av överföring av konsumentsäkerhetstillsynen -8
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen 200
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring till moment 32.40.05) -42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -38
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -452
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 75
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -954
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -285
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -682
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -320
Temporär sänkning av StPL-avgiften -418
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -49
Nivåförändring -20
Sammanlagt -3 061

2017 budget 53 300 000
2016 II tilläggsb. -339 000
2016 budget 56 361 000
2015 bokslut 58 499 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 346 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,2 mån. 4 mån. 3 mån.
Intressebevakning-revision      
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt 3,9 mån. - 3,8 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,4 mån. 2 mån. 1,2 mån.
Konsumentrådgivning      
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst 86 % 80 % 90 %
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
692 - 730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
7 688 8 375 8 070
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 977 2 320 2 080
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
10 336 - 10 850
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 758 7 200 7 100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken ämbetsverk, magistraternas omkostnadsmoment 658 624 624
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 46 946 45 738 42 766
Bruttoinkomster 16 211 14 650 14 420
Nettoutgifter 30 735 31 088 28 346
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 868    
— överförts till följande år 6 625    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 791 14 400 14 050
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 112 18 600 18 010
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 321 -4 200 -3 960
Kostnadsmotsvarighet, % 75 77 78
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 325 250 289
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 139 225 260
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 186 25 29
Kostnadsmotsvarighet, % 234 111 111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande 127
Informationssystem för ledningen -160
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA -450
Teknologisk reform av datasystemen -150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) -200
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -345
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 62
Löneglidningsbesparing -124
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -128
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -52
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -525
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -244
Temporär sänkning av StPL-avgiften -336
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring -36
Sammanlagt -2 742

2017 budget 28 346 000
2016 II tilläggsb. 23 000
2016 budget 31 088 000
2015 bokslut 32 492 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 352 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken

5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

Förklaring:Verksamheten för de servicepunkter som testats inom projektet för den gemensamma kundservicen inom den offentliga förvaltningen har fortsatt 2016. Reformen av de IKT-system som är avsedda för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice genomförs 2016—2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansieringen av projektet Kundservice 2014 upphör -328
Pilotprojekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice 58
Sammanlagt -270

2017 budget 352 000
2016 budget 622 000
2015 bokslut 1 782 000