Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring:Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient.

Den andra delen av kriterierna består av tilläggsdelar för fjärrorter, på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser samt för kommuner inom samernas hembygdsområde.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Centrala reformer

I enlighet med regeringsprogrammet ska utvecklingen av närstående- och familjevården anvisas tilläggsfinansiering. Dimensioneringen av personalen inom äldreomsorgen ses över i syfte att minska kommunernas kostnader. I äldreomsorgslagen slopas vissa deluppgifter. Utbudet av service inom hemvården för äldre utvidgas. Ordnandet av specialiserad sjukvård effektiviseras bl.a. genom att jourverksamheten inom hälso- och sjukvården reformeras, den brådskande mottagningsverksamheten inom primärvården på kvällar och veckoslut centraliseras, bäddavdelningsvården inom den specialiserade sjukvården minskas och den prehospitala akutsjukvården reformeras.

År 2017 överförs beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till Folkpensionsanstalten.

Beredningen av inrättandet av landskap inleds.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60, som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen garanteras en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Utgångspunkten för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt de allmänna biblioteken och kulturverksamheten är att grundtryggheten i utbildningen samt biblioteks- och kulturtjänsterna ska garanteras och stärkas för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen för finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informations- och kulturtjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Syftet med grundläggande konstundervisning är att ge kommuninvånarna en möjlighet att delta i grundläggande konstundervisning och i sådan undervisning på konstens olika områden som stöder hobbyverksamhet.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna

  2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Kalkylerade kostnader    
0—5-åringar, euro/inv. 8 675,06 8 346,36
6-åringar, euro/inv. 9 196,48 8 867,40
7—12-åringar, euro/inv. 7 543,09 7 430,66
13—15-åringar, euro/inv. 12 946,42 12 756,32
16—18-åringar, euro/inv. 4 129,97 4 066,31
19—64-åringar, euro/inv. 1 063,97 1 046,62
65—74-åringar, euro/inv. 2 183,79 2 117,97
75—84-åringar, euro/inv. 5 905,02 5 735,98
85-åringar och äldre, euro/inv. 19 799,69 19 301,29
Enligt sjukfrekvens 1 167,69 1 159,26
Enligt arbetslöshetsgrad, euro/inv. 90,73 90,09
Enligt tvåspråkighet, euro/inv. 279,77 277,75
Enligt inslag av främmande modersmål, euro/inv. 1 965,15 1 950,95
Enligt befolkningstäthet, euro/inv. 39,54 39,24
Enligt karaktären av skärgård, euro/inv. 385,06 382,29
Enligt utbildningsbakgrund, euro/inv. 425,26 422,20
     
Tilläggsdelar    
Fjärrort, euro/inv. 208,16 206,70
Kommuner inom samernas hembygdsområde, euro/inv. 2 643,84 2 625,33
Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, euro/inv. 63,17 62,73

20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

3) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning, främjande av digitalisering av kommunala uppgifter samt sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationstekniken i samband med landskapsförvaltningen och förvaltnings- och servicestrukturerna

5) till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationsteknik i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna vid beredningen av landskapsförvaltningen

6) för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet av tjänsterna.

Förklaring:Med anslaget stöds beredningen av inrättandet av landskapsförvaltningen och beredningen av IKT-förändringsstöd för den temporära förvaltningen samt stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationstekniken samt införande av elektroniska verksamhetssätt. Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen och standarder som grundar sig på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och den nytta som eftersträvas med det.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Projekt för utveckling av kommunernas informationsteknik 1 000 000
IKT-förändringsstöd i samband med inrättandet av landskap 7 000 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning 2 000 000
Sammanlagt 10 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den temporära förvaltningens resurser för beredning av IKT-förändringen 6 000
Det nationella IKT-utvecklingsprogrammet 1 000
Sammanlagt 7 000

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 10 000 000
2016 II tilläggsb. 4 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 9 465 000

22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för beredningen och verkställigheten av landskapsreformen, till behovsprövade statsunderstöd och till utveckling av förvaltnings- och servicestrukturerna och tillhörande projekt

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst nio årsverken för genomförande av landskapsreformen och för andra styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen; dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget utförs arbete för att utveckla dels de nya landskap som bereds i enlighet med regeringsprogrammet, dels förvaltnings- och servicestrukturerna. Anslaget får även användas för projekt för att reformera förvaltningen och ekonomin när det gäller de uppgifter som kvarstår hos kommunerna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av inrättande av servicecenter 4 000
Inledande beredning av inrättandet av de nya landskapen 1 800
Behovet av anslag för temporära beredningsorgan 8 000
Förändringsstöds- och utvecklingsprojekt 400
Kommunikation och fältarbete i områdena 100
Sammanlagt 14 300

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behovet av anslag för temporära beredningsorgan 8 000
Beredning av inrättande av servicecenter 4 000
Förändringsstöds- och utvecklingsprojekt 100
Inledande beredning av inrättandet av de nya landskapen 1 400
Sammanlagt 13 500

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 14 300 000
2016 budget 800 000
2015 bokslut 600 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 542 914 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 25 300 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2017 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2017 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 26 373 170
— åldersstruktur 18 465 595
— sjukfrekvens 6 314 874
— arbetslöshet 494 014
— tvåspråkighet 98 953
— inslag av främmande modersmål 613 118
— befolkningstäthet 194 523
— karaktär av skärgård 14 620
— utbildningsbakgrund 177 473
   
Kommunernas finansieringsandel 19 719 236
Statsandel 6 653 934
   
Tilläggsdelar 308 010
   
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 700 925
   
Utjämning av systemförändringar 2015 10 970
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 382
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 5 666
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 382
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 857 646
Sammanlagt 8 542 914

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,23. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 458 325 vid årsskiftet 2015/2016.

Regeringspropositioner och andra åtgärder som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,61 % till 25,23 % år 2017. I ändringen av statsandelsprocenten har som avdrag beaktats 0,47 procentenheter i anslutning till en nedskärning i statsandelarna på 50 000 000 euro och en nedskärning på 74 800 000 euro till följd av besparingen i de indexbundna utgifterna, samt 0,06 procentenheter i anslutning till minskningen av kommunernas administrativa utgifter när beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten. I ändringen har som tillägg beaktats 0,13 procentenheter med anledning av den i regeringsprogrammet föreslagna ökningen för utvecklingen av närstående- och familjevården och för utvecklingen av service för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner så att statsandelsprocenten är 100, samt 0,02 procentenheter med anledning av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Justeringen av kostnadsfördelningen enligt de preciserade uppgifterna för 2014 ökar statsandelen för kommunal basservice med 34 007 000 euro.

Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen trädde i kraft den 1 juli 2016. Genom ändringen säkerställs närståendevårdares rätt till tre lediga dagar per kalendermånad och åläggs kommunen att vid behov förbereda närståendevårdare för vårduppdraget och ordna undersökningar av deras välmående och hälsa. Kommunen ska ordna avlösarservice under närståendevårdarens ledighet. Ändringarna av familjevårdslagen trädde i kraft den 1 juli 2016. Genom ändringen höjdes minimibeloppet av vårdarvodet till familjevårdare i uppdragsavtal till 775 euro per månad och deras rätt till ledighet utökades. För utvecklingen av närstående- och familjevården ökas statsandelarna med 90 000 000 euro år 2017. Åtgärderna medför samtidigt besparingar för kommunerna i och med att behovet av institutionsvård, som är dyrare, minskar. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettotillägg beaktats 59 609 000 euro på grund av ändringarna.

Till hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för krigsveteraner anvisas i enlighet med regeringsprogrammet ett tillägg på sammanlagt 10 000 000 euro, av vilken summa man vid dimensioneringen av detta anslag som tillägg har beaktat 4 800 000 euro. Tillägget riktas till statsandelen för kommunal basservice till hemvård av äldre. Med anslaget utvecklas serviceutbudet inom hemvården för äldre i kommunerna med stöd av social- och hälsovårdsministeriet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012), så att vissa deluppgifter slopas i lagen. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 916 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen och av förordningar som anknyter till dem så att jourverksamheten inom hälso- och socialvården liksom den specialiserade sjukvården koncentreras till fem universitetssjukhus och till sju andra sjukhus med jour. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 19 153 000 euro på grund av ändringen.

En översyn av social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen inleds den 1 januari 2017. Minimiantalet vårdare är i fortsättningen 0,40—0,50 vårdare per klient i stället för tidigare 0,50 vid vård på åldringshem och i serviceboende med heldygnsomsorg. Kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen reformeras i sin helhet hösten 2016. Vid den fortsatta beredningen preciseras bl.a. grunderna för beräkningen och dimensioneringen av personal. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 310 000 euro på grund av ändringen.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

   
Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 364,36 euro/inv.) 2 969 323
— 6-åringar (8 867,40 euro/inv.) 547 961
— 7—12-åringar (7 430,66 euro/inv.) 2 670 980
— 13—15-åringar (12 756,32 euro/inv.) 2 213 949
— 16—18-åringar (4 066,31 euro/inv.) 726 076
— 19—64-åringar (1 046,62 euro/inv.) 3 362 668
— 65—74-åringar (2 117,97 euro/inv.) 1 353 232
— 75—84-åringar (5 735,98 euro/inv.) 1 948 254
— 85-åringar och äldre (19 301,29 euro/inv.) 2 673 151
Enligt sjukfrekvens (1 159,26 euro/inv.) 6 314 874
Enligt arbetslöshet (90,09 euro/inv.) 494 014
Enligt tvåspråkighet (277,75 euro/inv.) 98 953
Enligt inslag av främmande modersmål (1 950,95 euro/inv.) 613 118
Enligt boendetäthet (39,24 euro/inv.) 194 523
Enligt karaktär av skärgård (382,29 euro/inv.) 14 620
Enligt utbildningsbakgrund (422,20 euro/inv.) 177 473
Sammanlagt 26 373 170

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 458 325
Finansieringsandel, euro/inv. 3 612,69
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 719 236

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (206,70 euro/inv.) 110 138
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (62,73 euro/inv.) 194 395
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 625,33 euro/inv.) 3 536
Sammanlagt 308 010

Tillägg Avdrag Netto
     
1 303 632 -602 707 700 925

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
21 375 -10 405 10 970
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   382

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskningar av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 301
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning -17 180
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt -569
— överföring till moment 29.01.02 -1 701
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -10 971
— frysning av indexhöjningen, 2016 -34 394
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet -330 847
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -382
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -356 110
— finansiering av läkar- och ambulanshelikopterverksamheten -22 233
— minskning i anslutning till pensionsstödet -33 000
Minskningar sammanlagt -808 688
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2015 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2016 262 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2017 390 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 488
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 25 300
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek 3 500
Ökningar sammanlagt 1 666 334

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 5 666
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 382

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anläggningsprojekt som gäller läroanstalter -4 900
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 174
Besparing i tandvården för vuxna -1 280
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -30 391
Den effekt pensionsstödet till långtidsarbetslösa har på utgifterna för arbetsmarknadsstödet -33 000
Effektivisering av ordandet av specialiserad sjukvård -19 153
Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 37 653
Hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner 4 800
Joursystemet reformeras -1 984
Justerad dimensionering av personalen inom äldreomsorgen -6 310
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 34 007
Kommunernas betalningsandel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet -330 847
Kompensation för ändringarna i skattegrunderna 390 000
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen -356 110
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring till moment 32.40.05) -433
Minskning av kommunernas förvaltningskostnader till följd av överföringen av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA -30 700
Nedskärning i statsandelen som det fattades beslut om under den föregående regeringsperioden -50 000
Nedskärning till följd av en besparing i indexbundna utgifter -74 800
Slopandet av vissa uppgifter i äldreomsorgslagen -6 916
Sänkt statsandelsindex -50 134
Utveckling av familjevården 15 000
Utveckling av närståendevården 75 000
Återföring av SADe-finansieringen 2 378
Ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet fostrare -9 389
Ändring i den subjektiva rätten till småbarnspedagogisk verksamhet -9 238
Ändring i skatteinkomstutjämningen 16 271
Ändring i stödet för privat vård av barn i anslutning till ändringen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik -147
Övriga ändringar -3 440
Sammanlagt -443 889

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget 8 542 914 000
2016 II tilläggsb. 40 848 000
2016 budget 8 986 803 000
2015 bokslut 8 485 448 061

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 125 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt för kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring:Kommunerna betalas sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Genom ersättningen för minskning av statsandelar strävar man däremot efter att kompensera kommunerna för de statsandelar de förlorar vid sammanslagningen, så det är inte fråga om ett extra stöd till kommunerna, utan motsvarande summa kommer staten till godo i form av minskade statsandelar.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd  
— kommunsammanslagningar 2017, 2 st. 2 400
— kommunsammanslagningar 2016, 4 st. 3 900
— kommunsammanslagningar 2015, 3 st. 3 174
Sammanlagt, 9 st. 9 474
Kompensation för förlorade statsandelar  
— sammanslagningarna 2017 1 051
— sammanslagningarna 2016 -
— sammanslagningarna 2015 839
— sammanslagningarna 2014 -
— sammanslagningarna 2013 15 361
Sammanlagt 17 251
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst) 400
Totalt 27 125
  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
       
Kommunsammanslagningar 3 4 2
Minskning av antalet kommuner 3 4 2
Anslag, mn € 34,2 25,6 27,1
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn € 5,7 5,2 3,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompensation för ändrade statsandelar 1 051
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen -600
Ändring av sammanslagningsunderstödet 1 100
Sammanlagt 1 551

2017 budget 27 125 000
2016 budget 25 574 000
2015 bokslut 34 164 743

(34.) Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget 520 000
2015 bokslut 520 000