Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 159 150 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,7 3,7 4,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 2,1 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott (%) 90 93 93
Återtagen vinning av brott (mn euro) 10,7 22 24
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) 19,5 23 23
Skatterest (%) 0,09 0,15 0,15
Produktivitet      
Produktivitetsindex 100 102 103
Personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen) 2 216 2 180 1 9001)
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 11,3 10,5 10,0
Arbetstillfredsställelseindex (skalan 1—20, Arbetshälsoinstitutets undersökning) - 13,3 13,5

1) En minskning på 205 årsverken har gjorts som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförs till Skatteförvaltningen från ingången av 2017.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 171 406 171 109 159 660
Bruttoinkomster 785 510 510
Nettoutgifter 170 621 170 599 159 150
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 230    
— överförts till följande år 9 385    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgiftsfria utrymmen blir avgiftsbelagda 2 930
Effektiviserad tullövervakning vid tullen i Torneå 2016 -500
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen 457
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -5 400
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 11 650
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring till moment 28.10.01) -13 100
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) -238
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 264
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 140
Löneglidningsbesparing -232
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -991
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -792
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -195
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1 773
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -917
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 183
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -27
Sammanlagt -11 449

2017 budget 159 150 000
2016 II tilläggsb. -298 000
2016 budget 170 599 000
2015 bokslut 170 776 000