Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              12. Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när budgetpropositionen bereddes

2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande

3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931).

Fullmakt

År 2017 får det vid ibruktagandet av nya lönesystem för statliga ämbetsverk som inrättats till följd av strukturomvandlingar föranledas årliga utgifter på högst 4 600 000 euro som tidigast 2022 föranleds av de särskilda kostnaderna för harmoniseringen av löner. Förbindelsen ska ingås på villkor att dessa kostnader ska minskas med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering tills kostnaderna i sin helhet har täckts genom dessa.

Förklaring:Vid sådana strukturomvandlingar inom statsförvaltningen där nya ämbetsverk inrättas tar man i bruk lönesystem för dem. De föranleder merkostnader, eftersom lönerna för den personal som övergår är tryggade och en del av personalen får löneförhöjningar. Hittills har dessa förhöjningar gjorts enligt de ämbetsverkspotter som det avtalats om i statens ramavtal. I en tid av måttliga löneuppgörelser inom statsförvaltningen leder detta till mycket långa övergångsperioder och behovet av en snabbare harmonisering av lönerna ökar. Fullmakten behövs för att förhandlingar om dessa avtal för enskilda verk ska kunna föras också i fråga om harmoniseringen och för att avtal ska kunna ingås för de enskilda verken. Detta är ändamålsenligt i stället för att finansministeriet gör dessa avtal centraliserat och avtalen sedan ska godkännas separat av statsrådet och riksdagens finansutskott, vilket krävs enligt det vanliga förfarandet.

När de ämbetsverksspecifika avtalen ingås ska i avtalen tas in skrivningar om detta som håller sig inom ramen för fullmakten. Finansministeriet ska säkerställa detta när det granskar och godkänner de enskilda avtalen. Samtidigt ska det belopp som via budgeten tillfaller ämbetsverket liksom minskningen av beloppet preciseras separat för varje år på det sätt som anges i beslutsdelen. De ovan avsedda kostnader som föranleds av de avtal som ingåtts med stöd av fullmakten finansieras via budgeten för varje ämbetsverk för de aktuella åren.

Beloppet av fullmakten har dimensionerats enligt de uppgifter man hade om situationen i fyra sådana ämbetsverk (Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Konkurrens- och konsumentverket samt Nationella centret för utbildningsutvärdering) när budgetpropositionen lämnades. Fullmaktens belopp för de enskilda verken bestäms separat.

Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 600 000 euro per år fr.o.m. 2022.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Anställning av extra personal och utgifter till följd av beslut om villkor i tjänsteförhållande 10 000
Löner på indragningsstat 15 000
Sammanlagt 25 000

2017 budget 25 000
2016 budget 25 000
2015 bokslut 26 816

10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen

2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda

3) för utbildning och information om det som anges ovan.

Förklaring:Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.60.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskningen av antalet statsanställda -50
Sammanlagt -50

2017 budget 850 000
2016 budget 900 000
2015 bokslut 920 000

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013).

Förklaring:Av anslaget kan ersättning betalas till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Av anslaget kan ersättning dessutom betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden till det belopp som fonden har betalat till arbetsgivarna i utbildningsersättning. Ordnandet av utbildning och det ekonomiska incitament som är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det utbetalade beloppet av ersättningar 2015 och 2016 och arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning av ersättningar som ska betalas ut 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningar till ämbetsverk och inrättningar för utbildningar utbildningslösningen i ramavtalet 4 000
Sammanlagt 4 000

2017 budget 15 000 000
2016 budget 11 000 000
2015 bokslut 8 000 000

60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 230 000 euro.

Anslaget får användas till statens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

Förklaring:I fråga om personer i statens tjänst betalar staten till Utbildningsfonden de i fondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.


2017 budget 230 000
2016 budget 230 000
2015 bokslut 177 600