Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen pyritään vaikuttamaan siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttämällä päällekkäistä tilastointia sekä yksinkertaistamalla ja karsimalla olemassa olevia tilastosäädöksiä. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Taloudellisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta käytöstä sekä julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutuksista kansantalouden toimintaan. Taloudellisessa tutkimuksessa arvioidaan sekä julkisen talouden että kansantalouden sopeutumistarpeita tuleviin muutoksiin. Tutkimuksessa korostetaan julkisen sektorin palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen, kestävän taloudellisen kasvun sekä talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan edellyttämät tutkimustarpeet.

Väestörekisterikeskus

Tyhjä elementti, POISTA

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2013:

 • — Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus
 • — Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansalaisten tiedonsaannin edellytykset paranevat
 • — Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin
 • — Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti
 • — Julkisten palvelujen vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaamista kehitetään ja esitetään sitä tukevat käytännön ratkaisut
 • — Tuotetaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta tukevaa tutkimustietoa
 • — Julkisen talouden kestävyyttä, talouden kasvua ja työllisyyttä tukevan verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmän sekä muiden rakenteellisten toimien vaikutusta arvioidaan
 • — Toteutetaan ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutusten arviointi
 • — Luodaan tehokkaat tutkimustiedon levittämisen ja hyödyntämisen toimintamallit
 • — Kehitetään tutkimusmenetelmien ja tietokantojen käyttöä ja edistetään niiden hyödyntämistä
 • — Lisätään ja syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa
 • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy ja sekä käytettävyys että hyödyntäminen lisääntyvät
 • — Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa
 • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 5,0 2,0 2,0
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 77,1 74,0 75,0
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 79,9 85,0 84,0
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 103,0 100,0 100,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 624 615 620
Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl 93 100 115
Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % 4,3 3,5 3,0
Julkistusten viiveet, viikkoja      
— vuosijulkistukset 41,4 40,7 40,0
— neljännesvuosijulkistukset 8,7 9,2 9,2
— kuukausijulkistukset 4,7 4,8 4,8

Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Merkittävimmät tilastojen kehittämishankkeet ovat ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon kehittäminen, yritysrekisterin ja eräiden yritystilastojen tietojärjestelmien uudistaminen ja kuntatilastoinnin kehittäminen. Palvelutuotannossa panostetaan tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittämiseen. Toimintaa tehostetaan Tuottavuusohjelma 2015 mukaisesti.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 820 848 840
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,5 10,5
Sisäinen liikkuvuus, kpl 132 90 90

Tilastokeskuksen henkilöstöstrategisten toimintalinjausten 2010—2015 teemana on tavoitteellinen uudistuminen. Strategisia päämääriä ovat osaava henkilöstö, hyvinvoiva työyhteisö ja työn uudistuvat muodot ja toimintatavat.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 56 117 58 878 60 517
Bruttotulot 10 551 10 660 10 020
Nettomenot 45 566 48 218 50 497
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 202    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 066    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 633 8 800 8 250
— muut tuotot 155 50 60
       
Tuotot yhteensä 8 788 8 850 8 310
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 541 8 850 8 310
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 247 - -
Kustannusvastaavuus, % 102,9 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -59
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -149
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -290
Palkkausten tarkistukset 1 773
Tasomuutos 1 004
Yhteensä 2 279

2013 talousarvio 50 497 000
2012 II lisätalousarvio 982 000
2012 talousarvio 48 218 000
2011 tilinpäätös 45 430 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 587 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 90 000 euroa talousarvioesityksen 50 497 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.01.21, josta 70 000 euroa on tarkoitus käyttää mikrosimulaatiomallin laajentamiseen ja 20 000 euroa keskimääräisen verokannan laskennasta aiheutuviin menoihin.


2013 talousarvio 50 587 000
2012 II lisätalousarvio 982 000
2012 talousarvio 48 218 000
2011 tilinpäätös 45 430 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 587 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 136 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -136 000
2013 talousarvio 50 587 000
2012 tilinpäätös 49 200 000
2011 tilinpäätös 45 430 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 136 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 233 000 euroa.

Selvitysosa:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla soveltavan tutkimuksen yksikkönä.

Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen yhteydessä tutkimuskeskukselle vuodelle 2013 seuraavat alustavat tulostavoitteet. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja tutkimuskeskuksen välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Tutkimuksessa korostuvat julkisen talouden tuottavuuden parantamisen, talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan ja kestävän talouskasvun edellyttämät tutkimustarpeet. Tutkimustulokset parantavat päätöksenteon tietoperustaa ja toteutettujen uudistusten seurantaa seuraavilla osa-alueilla:

Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous

Tutkimus keskittyy kuntien rahoitukseen, kunta- ja palvelurakenteeseen sekä hyvinvointipalvelujen tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Näihin aiheisiin liittyen tutkitaan myös julkisten palvelujen kilpailullisuutta.

Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot

Työssä arvioidaan verotuksen ja sosiaaliturvan uudistusten vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon. Lisäksi tutkitaan tulonjaon kehitystä, veropolitiikan kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä näistä seuraavia haasteita järjestelmän kehittämiselle.

Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka

Toiminta painottuu työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden arvioimiseen. Lisäksi tutkitaan maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia ja globalisaation vaikutuksia työmarkkinoihin.

Päätöksen teon tuki ja mallintaminen

Kokonaistaloudellisten mallien käyttö tukee politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointia useilla talouspolitiikan alueilla. Mallien avulla tuotetaan myös talouskehityksen ja työvoimatarpeiden pitkän aikavälin arviointia tukevia skenaarioita.

Tyhjä elementti, POISTA

Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, %

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät)      
Julkisten palvelujen vaikuttavuus, % 28 30 30
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot, % 28 30 30
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka, % 30 25 25
Päätöksenteon tuki ja mallintaminen, % 14 15 15
Ydintoiminnot yhteensä, % 100 100 100
Kustannukset yhteensä, 1 000 € 4 978 5 460 5 460

Tuotokset ja laadunhallinta

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 15 17 20
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 29 32 35
— muut kotimaiset julkaisut, kpl 46 50 50

VATT jatkaa julkaisemista omissa sarjoissaan, muissa kotimaisissa sarjoissa ja kansainvälisillä foorumeilla. Tieteellistä tasoa ylläpidetään myös kansainvälisiä tutkimusverkostoja kehittämällä. Julkaisutuotannon ohella muu asiantuntijatoiminta säilyy aktiivisena ja heijastelee tutkimuskeskuksen panosta ajankohtaisissa talouspolitiikan uudistushankkeissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 53 58 58
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 - 3,4 3,35
Koulutustasoindeksi 6,7 6,8 6,8

VATT:ssa jatketaan työyhteisön kehittämistyötä, jossa korostuvat esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvoinnin keskeinen toiminta-alue on kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Tutkijavierailut ja yhteisvirat ovat osa tutkimuskeskuksen strategista toiminnan kehittämistä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 4 952 5 082 5 383
Bruttotulot 1 036 950 1 150
Nettomenot 3 916 4 132 4 233
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 514    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 797    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -22
Palkkausten tarkistukset 140
Tasomuutos -17
Yhteensä 101

2013 talousarvio 4 233 000
2012 II lisätalousarvio 75 000
2012 talousarvio 4 132 000
2011 tilinpäätös 4 199 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 233 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 11 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -11 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000
2011 tilinpäätös 4 199 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 11 000 euroa.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 083 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 658 578 4181)
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 376 370 336
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus: vakinaiset osoitteet, % 99 99 99
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 9,5 9,5 10
Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 99 80 80
Bio-varmenteelliset asiakirjat (myönnetyt), 1 000 kpl 519 809 823
— Passivarmenne   729 743
— Biovarmenne oleskelu- ja oleskelulupakorteille   80 80
Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 10 18 18
Terveydenhuollon varmenteet (myönnetyt) 51 99 50
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,9 99,85 99,9
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,9 99,8 99,9
Muuttoilmoitus internetissä, % 56 57 58
Palvelukuvatutkimus, kokonaisarvosana (asteikko 4—10) 8,3   8,0

1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttuu maksuttomaksi v. 2013.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Johtajuusindeksi (JO), VMBaro 3,23 3,25 3,30
Osaamisen johtamisindeksi (OS), VMBaro 3,42 3,45 3,45
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2 10 9,5
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro kokonaisindeksi) 3,29 3,30 3,35
Työhyvinvointi-indeksi (TY), VMBaro 3,55 3,55 3,60
Henkilötyövuosikehitys 108,6 112 107
Henkilötyövuodet, htv   108 103
Harmaan talouden torjunta, htv   4 4
Henkilötyövuodet yhteensä, htv 109 112 107

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 21 950 25 801 23 253
Bruttotulot 20 507 18 350 16 170
Nettomenot 1 443 7 451 7 083
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 990    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 212    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 754 4 350 1 3501)
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 740 4 350 1 5001)
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 14 - -150
Kustannusvastaavuus, % 100 100 90
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 748 6 800 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 386 3 100 3 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 362 3 700 3 700
Kustannusvastaavuus, % 229 220 212

1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttuu maksuttomaksi v. 2013.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 005 6 300 6 620
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 284 6 300 6 180
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 721 - 440
Kustannusvastaavuus, % 111 100 107
       
Liiketaloudelliset suoritteet1)      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 895 900 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 903 900 1 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

1) Talousarviossa oli mukana terveydenhuollon varmenteita, jotka on siirretty julkisoikeudellisiin varmenteisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (siirto momentilta 28.10.02) 200
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 24.01.01) 12
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.01.01) 1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.01.03) 43
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03) 131
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.04) 56
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.20.01) 171
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.30.01) 23
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.40.01) 11
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.01.03) 153
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.10.01) 298
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.20.01) 15
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02) 41
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.40.01) 24
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01) 36
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.01) 109
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.02) 19
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.20.01) 23
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.01) 59
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01) 8
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20) 1 180
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 29.01.01) 14
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 29.40.50) 51
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.70.01) 226
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.01.21) 170
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) 62
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.03.04) 66
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.10.28) 18
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.30.60) 9
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.40.60) 8
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01) 27
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -38
Palkkausten tarkistukset 52
Tasomuutos -3 145
Yhteensä -368

2013 talousarvio 7 083 000
2012 II lisätalousarvio 26 000
2012 talousarvio 7 451 000
2011 tilinpäätös 2 664 208

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 083 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 740 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 33.10.28 KanTa-varmennepalveluiden ylläpitoon.


2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000
2011 tilinpäätös 2 664 208

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 740 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 4 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -4 000
2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000
2011 tilinpäätös 2 664 208

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 4 000 euroa.