Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 233 000 euroa.

Selvitysosa:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla soveltavan tutkimuksen yksikkönä.

Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen yhteydessä tutkimuskeskukselle vuodelle 2013 seuraavat alustavat tulostavoitteet. Tulostavoitteet täsmennetään ministeriön ja tutkimuskeskuksen välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Tutkimuksessa korostuvat julkisen talouden tuottavuuden parantamisen, talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan ja kestävän talouskasvun edellyttämät tutkimustarpeet. Tutkimustulokset parantavat päätöksenteon tietoperustaa ja toteutettujen uudistusten seurantaa seuraavilla osa-alueilla:

Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous

Tutkimus keskittyy kuntien rahoitukseen, kunta- ja palvelurakenteeseen sekä hyvinvointipalvelujen tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Näihin aiheisiin liittyen tutkitaan myös julkisten palvelujen kilpailullisuutta.

Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot

Työssä arvioidaan verotuksen ja sosiaaliturvan uudistusten vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon. Lisäksi tutkitaan tulonjaon kehitystä, veropolitiikan kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä näistä seuraavia haasteita järjestelmän kehittämiselle.

Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka

Toiminta painottuu työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden arvioimiseen. Lisäksi tutkitaan maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia ja globalisaation vaikutuksia työmarkkinoihin.

Päätöksen teon tuki ja mallintaminen

Kokonaistaloudellisten mallien käyttö tukee politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointia useilla talouspolitiikan alueilla. Mallien avulla tuotetaan myös talouskehityksen ja työvoimatarpeiden pitkän aikavälin arviointia tukevia skenaarioita.

Tyhjä elementti, POISTA

Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, %

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät)      
Julkisten palvelujen vaikuttavuus, % 28 30 30
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot, % 28 30 30
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka, % 30 25 25
Päätöksenteon tuki ja mallintaminen, % 14 15 15
Ydintoiminnot yhteensä, % 100 100 100
Kustannukset yhteensä, 1 000 € 4 978 5 460 5 460

Tuotokset ja laadunhallinta

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 15 17 20
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 29 32 35
— muut kotimaiset julkaisut, kpl 46 50 50

VATT jatkaa julkaisemista omissa sarjoissaan, muissa kotimaisissa sarjoissa ja kansainvälisillä foorumeilla. Tieteellistä tasoa ylläpidetään myös kansainvälisiä tutkimusverkostoja kehittämällä. Julkaisutuotannon ohella muu asiantuntijatoiminta säilyy aktiivisena ja heijastelee tutkimuskeskuksen panosta ajankohtaisissa talouspolitiikan uudistushankkeissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 53 58 58
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 - 3,4 3,35
Koulutustasoindeksi 6,7 6,8 6,8

VATT:ssa jatketaan työyhteisön kehittämistyötä, jossa korostuvat esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvoinnin keskeinen toiminta-alue on kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Tutkijavierailut ja yhteisvirat ovat osa tutkimuskeskuksen strategista toiminnan kehittämistä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 4 952 5 082 5 383
Bruttotulot 1 036 950 1 150
Nettomenot 3 916 4 132 4 233
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 514    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 797    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -22
Palkkausten tarkistukset 140
Tasomuutos -17
Yhteensä 101

2013 talousarvio 4 233 000
2012 II lisätalousarvio 75 000
2012 talousarvio 4 132 000
2011 tilinpäätös 4 199 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 233 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 11 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -11 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000
2011 tilinpäätös 4 199 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 11 000 euroa.