Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

 • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
 • — valtiontalouden hyvästä hoidosta
 • — kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä
 • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

 • — julkisen talouden vakauttaminen
 • — kestävän talouskasvun turvaaminen sekä
 • — julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen.

Valtiovarainministeriön vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

 • — luoda ennustettavuutta ja puitteita taloudelliseen, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon
 • — ohjata valtion varoja ja osaltaan varmistaa valtion toiminnan rahoitus
 • — kehittää julkisen toiminnan ja talouden ohjauksen laadukkaita ja oikeudenmukaisia prosesseja ja ohjausvälineitä
 • — edistää tehokasta ja asiakaslähtöistä palvelujen tuottamista viranomaisissa uudistamalla valtion hallintoa ja sen rakenteita sekä kehittämällä yhteisiä konsernipalveluja
 • — kehittää ja toimeenpanna valtion henkilöstöpolitiikkaa
 • — parantaa valtion ja kuntien tietohallinnon toimivuutta ja yhteistyötä
 • — ohjata ja kehittää valtiovarainministeriön hallinnonalan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Vaikuttavuustavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi antaa vastavakuutta vaatimatta sekä valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen enintään 150 milj. euron valtiontakauksen Hansel Oy:lle valtion yhteishankintana vuosille 2013—2017 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.

Selvitysosa:Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n ja valtion yhteishankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (765/2006) nojalla annetun valtiovarainministeriön päätöksen (766/2006) mukaisesti valtion sähkönhankinta toteutetaan yhteishankintana, jonka Hansel Oy kilpailuttaa vuosille 2013—2017. Pankkitakaus tarvitaan sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseen pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa. Vastaavanlainen järjestely on ollut aikaisemmin voimassa, kun Hansel Oy on kilpailuttanut valtion sähkönhankintaa (EV 340/2010 vp).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi antaa vastavakuutta vaatimatta sekä valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen enintään 150 milj. euron valtiontakauksen Hansel Oy:lle valtion yhteishankintana vuosille 2013—2017 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin Eurenco Vihtavuori Oy:lle enintään 25 milj. euron suuruisen valtiontakuun sellaisten ennen vuotta 1998 syntyneiden kiinteistön hallintaan perustuvien julkisoikeudellisten ympäristövastuiden varalta, jotka

1. kohdistuvat nimenomaisesti Eurenco Vihtavuori Oy:öön, ja

2. perustuvat Eurenco Vihtavuori Oy:n omistamilla Laukaan kunnan Vihtavuoressa sijaitsevilla teollisen toimintakokonaisuuden muodostavilla kiinteistöillä ennen vuotta 1998 harjoitettuun räjähdysaineiden, ruudin ja vastaavien tuotteiden tuotantoon, ja

3. perustuvat valvovan ympäristöviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaiseen päätökseen kiinteistönhaltijan ympäristön kunnostusvelvollisuudesta.

Takuu on voimassa niin kauan kuin Eurenco Vihtavuori Oy harjoittaa ruudin valmistusta tai pitää yllä edellytyksiä huoltovarmuuden kannalta tärkeiden sotilaallisten ruutien valmistukseen alueella, kuitenkin enintään 20 vuoden ajan takuupäätöksen tekemisestä.

Valtiovarainministeriö valtuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä valtiontakuun soveltamisesta sekä tekemään tarvittavat sopimukset Eurenco Vihtavuori Oy:n kanssa.

Selvitysosa: Valtiontakuun tavoitteena on varmistaa huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen kannalta tärkeän ruudintuotannon jatkuminen Suomessa. Vanhoihin pilaantumisiin edelleen sovellettavassa muutoin kumotussa lainsäädännössä, tärkeimpänä vuoden 1978 jätehuoltolaki, ei ole säädetty nykylainsäädännön tapaan aiheuttajan vastuun ensisijaisuudesta, vaan aiheuttajan ja kiinteistön haltijan vastuu on rinnakkaista. Takuu selkeyttää vastuusuhteita Vihtavuoren ruutitehtaan alueella: sillä varmistetaan, ettei uusi toiminnanharjoittaja joudu vastaamaan Vihtavuoren tehdasalueen aiempien toimijoiden aiheuttamasta historiallisesta pilaantumisesta. Alueen ympäristöriskit on kartoitettu. Ennalta arvioiden ympäristöriskien hallinnan mahdollisesti edellyttämät kunnostustoimet voidaan jakaa pitkälle, jopa useiden vuosikymmenien, aikavälille. Kunnostustarvetta arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2016 laitoksen ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä. Valtiontakuulla mahdollistetaan Eurenco Vihtavuori Oy:n siirtyminen uuteen omistukseen, joka turvaa yhtiön harjoittaman teollisen ruudintuotannon jatkamisen Suomessa. Valtiontakuusta ei perittäisi maksua.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin Eurenco Vihtavuori Oy:lle enintään 25 milj. euron suuruisen valtiontakuun sellaisten ennen vuotta 1998 syntyneiden kiinteistön hallintaan perustuvien julkisoikeudellisten ympäristövastuiden varalta, jotka

1. kohdistuvat nimenomaisesti Eurenco Vihtavuori Oy:öön, ja

2. perustuvat Eurenco Vihtavuori Oy:n omistamilla Laukaan kunnan Vihtavuoressa sijaitsevilla teollisen toimintakokonaisuuden muodostavilla kiinteistöillä ennen vuotta 1998 harjoitettuun räjähdysaineiden, ruudin ja vastaavien tuotteiden tuotantoon, ja

3. perustuvat valvovan ympäristöviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaiseen päätökseen kiinteistönhaltijan ympäristön kunnostusvelvollisuudesta.

Takuu on voimassa niin kauan kuin Eurenco Vihtavuori Oy harjoittaa ruudin valmistusta tai pitää yllä edellytyksiä huoltovarmuuden kannalta tärkeiden sotilaallisten ruutien valmistukseen alueella, kuitenkin enintään 20 vuoden ajan takuupäätöksen tekemisestä.

Valtiovarainministeriö valtuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä valtiontakuun soveltamisesta sekä tekemään tarvittavat sopimukset Eurenco Vihtavuori Oy:n kanssa.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa. Julkisen talouden tilaa sekä rakennepolitiikan vaikutuksia analysoivien välineiden kehittäminen.
Julkisen talouden kestävän rahoituksen turvaaminen Valtion ja kuntien toimintojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä edistävien ohjelmien valmistelu. Valtion ja kuntien välisten rahoitussuhteiden uudelleenjärjestely.
Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa.
Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelussa, tulostavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.
Hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden edistäminen ja menokehityksen hillitseminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sisällyttäminen strategisiin tulostavoiteasiakirjoihin ja toiminnallisiin tulossopimuksiin.
Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu Ministeriön sisäisten ohjausvastuiden selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin sekä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen.
VM on hyvä paikka työskennellä Henkilöstöryhmien osaamisen vahvistaminen. Johtamisvalmiuksien ja -koulutuksen kehittäminen. Tietoturvallisten, ajanmukaisten ja yhteisöllisten sähköisten toimintatapojen ja työvälineiden käyttäminen. Toimitilaratkaisun hyödyntäminen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

 • — rekrytointi ja perehdyttäminen
 • — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
 • — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
 • — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
 • — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa. Toteutetaan yhden henkilötyövuoden ja tätä vastaavien määrärahojen siirto momentilta 26.01.03 (Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta) julkisen hallinnon ICT-asioiden hoitamiseen.

Henkilötyövuosien kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
  375 378 370

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 36 650 37 776 39 148
Bruttotulot 1 560 328 328
Nettomenot 35 090 37 448 38 820
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 792    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurokriisin hoitamisesta aiheutuvat kulut 650
Kuntauudistuksen valmistelu- ja selvityskulut (HO) 300
Siirto momentilta 26.01.03 (1 htv) 113
Vatu-hanke 50
Virkamieslautakunnan määrärahojen v. 2012 tehdystä siirrosta johtuva palautus momentilta 25.10.03 10
Vuokrarahoituksen siirto momentille 23.01.01 -40
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -17
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -104
Palkkausten tarkistukset 1 063
Tasomuutos -653
Yhteensä 1 372

2013 talousarvio 38 820 000
2012 II lisätalousarvio 1 295 000
2012 talousarvio 37 448 000
2011 tilinpäätös 35 385 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 185 000 euroa turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksen, ylläpidon ja jatkokehittämisen tehtäviin ja turvallisuusverkkotoiminnan tieto- ja viestintäteknisen varautumisen tehtäviin sekä vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 28.90.22 kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen.


2013 I lisätalousarvio 85 000
2013 talousarvio 38 820 000
2012 tilinpäätös 39 493 000
2011 tilinpäätös 35 385 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 82 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutumäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -82 000
2013 I lisätalousarvio 85 000
2013 talousarvio 38 820 000
2012 tilinpäätös 39 493 000
2011 tilinpäätös 35 385 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 82 000 euroa.

13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 649 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin määrärahaa käytetään Valtion IT-palvelukeskuksessa yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista virastoille aiheutuvien kulujen alentamiseen. Käyttöönotot sovitaan asiakaskohtaisesti. Määrärahaa käytetään seuraaviin kärkihankkeisiin:

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen työasemaratkaisu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA).

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet Toimenpiteet
   
Palveluiden laajennukset uusien palveluiden osalta onnistuvat hallinnonaloittain suunnitellun aikataulun mukaisesti kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palveluiden käyttöönottojen myötä päällekkäinen toiminta vähenee IT-palvelutuotannossa sekä valtionhallinnon kokonaiskustannukset alenevat. — Päivitetään palveluiden toteutussuunnitelmat valtiotasoisesti ja asiakaskohtaisesti huomioiden JulkICT-strategia.
— Sovitaan Valtion yhteisten strategisten järjestelmien (VIP V5-palvelut poislukien työasemapalvelut ja Valda) käyttöönotoista virastoissa ja laitoksissa: Virtuun uusia asiakkaita kahdeksalta hallinnonalalta, VyVin käyttöönottoja yhdeksällä hallinnonalalla ja VY-verkko on laajassa käytössä. VIA:an uusia liittymiä 55 kappaletta.
—Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -466
Työasemaratkaisun viivästyminen -1 151
Valdan lakkauttaminen -1 526
Yhteensä -3 143

2013 talousarvio 1 649 000
2012 talousarvio 4 792 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 649 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 935 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottoihin ja alkuvaiheen kustannuksiin sekä asiakasvirastojen ja -laitosten yhteisten järjestelmien ja palveluiden kanssa päällekkäisten ratkaisujen poistamiseen.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 792 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 935 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Momentin perusteluja laajennetaan yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton lisäksi yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden alkuvaiheen hintatukeen sekä päällekkäisistä tietojärjestelmistä ja palveluista luopumisen kustannuksiin. Tällä hetkellä tälläisia järjestelmiä ovat muun muassa

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen päätelaite- ja käyttäjätukipalvelu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA)

— julkisen hallinnon verkkotunnistamis- ja maksamispalvelu (VETUMA)

— kansalaisen asiointitili

Valtiovarainministeriö päättää määrärahan käyttämisestä myös muihin julkisen hallinnon tai valtionhallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin ja palveluihin.

Määrärahan uudelleenbudjetointi aiheutuu perustelujen laajentamisesta ja käytön ulottamisesta tulevan valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen tarjoamien järjestelmien käyttöönotoissa. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 I lisätalousarvio 3 935 000
2013 talousarvio 1 649 000
2012 tilinpäätös 4 792 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 935 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottoihin ja alkuvaiheen kustannuksiin sekä asiakasvirastojen ja -laitosten yhteisten järjestelmien ja palveluiden kanssa päällekkäisten ratkaisujen poistamiseen.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 792 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 935 000 euroa.

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot.


2013 talousarvio 215 000
2012 talousarvio 215 000
2011 tilinpäätös 215 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvista kuluista, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on nykyisin Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.


2013 I lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 215 000
2012 tilinpäätös 215 000
2011 tilinpäätös 215 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 4 606 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 28.10.02 EU:n sähköisen tullauksen kehittämiseen -210
Siirto momentille 28.40.01 Patio-kehittämishankkeeseen -395
Tasomuutos 4 645
Yhteensä 4 040

2013 talousarvio 4 606 000
2012 talousarvio 566 000
2011 tilinpäätös 1 159 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 3 516 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 4 606 000 euroon nähden on 1 090 000 euroa, josta 90 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 28.30.01 ja 1 000 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta momentille 28.70.01.


2013 talousarvio 3 516 000
2012 talousarvio 566 000
2011 tilinpäätös 1 159 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 516 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 2 900 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.20.01.


2013 I lisätalousarvio -2 900 000
2013 talousarvio 3 516 000
2012 tilinpäätös 566 000
2011 tilinpäätös 1 159 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 2 900 000 euroa.

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 80 154 000 euroa.


2013 talousarvio 80 154 000
2012 talousarvio 71 360 000
2011 tilinpäätös 71 718 921

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 80 154 000 euroa.

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa:Valtioneuvoston tiedonannossa 1/2012 vp todetun mukaisesti euroryhmä päätti 21.2.2012 osana Kreikan valtion rahoitustukipakettia, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien eräistä Kreikan valtionvelkakirjoihin tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on 0,4 milj. euroa vuonna 2013.


2013 talousarvio 400 000
2012 II lisätalousarvio 1 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 41 880 000 euroa.

Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 27.11.2012 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on 41,88 milj. euroa.

Vastaava tulo on merkitty momentille 13.04.01.


2013 I lisätalousarvio 41 880 000
2013 talousarvio 400 000
2012 tilinpäätös 1 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 41 880 000 euroa.

89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Erillisverkot Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiön Suomen Turvallisverkko Oy:n käyttöpääoman ja investointien rahoittamiseksi.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta.


2013 I lisätalousarvio 8 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Erillisverkot Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.