Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Valtion ICT-toimintaa uudistetaan valtioneuvoston 26.11.2009 valtion tietoturvallisuuden kehittämisestä ja 12.5.2011 hallinnon turvallisuusverkosta tekemien periaatepäätösten, vuonna 2010 annetun valtionhallinnon tietoturvallisuusasetuksen, vuonna 2011 voimaantulleen julkisen hallinnon tietohallintolain, vuonna 2012 voimaantulleiden valmiuslain ja viranomaisten tietojärjestelmien ja verkkojen tietoturvallisuuden arviointia koskevan lain sekä julkisen hallinnon ICT-strategian ja hallitusohjelman 2011—2015 mukaisesti. Säädöksiä, periaatepäätöksiä ja strategioita toteutetaan valtiovarainministeriön ja sen johtamien yhteistyöelinten konsernimaisella ohjauksella ja kuudella kehittämisalueella:

  • — asiakaslähtöiset sähköiset palvelut
  • — yhteentoimivuus (tietohallinnon arkkitehtuurit ja menetelmät sekä perustietovarantojen hyödyntämisen kehittäminen)
  • — yhteiset tietojärjestelmät
  • — yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut
  • — tietoturvallisuus ja varautuminen
  • — ICT:n konserniohjauksen vahvistaminen.

Valtion ICT-toiminnan uudistamista rahoitetaan mm. seuraavilta kolmelta momentilta: Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (28.70.01) ja Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (28.70.02) ja Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (28.90.20).

ICT:llä tarkoitetaan tässä tieto- ja viestintäteknistä toimintaa laajassa merkityksessä kattaen mm. tietohallinnon, tietojärjestelmät, tietoverkot, tietovarannot, tietotekniikan ja sen hyödyntämisen, tietoturvallisuuden, laitetilat, tieto- ja viestintätekniset palvelut, menetelmät ja ratkaisut sekä tämän toiminnan ohjaamisen, johtamisen, rakenteet, hankehallinnan, säädökset ja varautumisen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Valtion ICT:n ja tietoturvallisuuden kehittämiseen tarkoitetuilla määrärahoilla rahoitetaan kehittämisalueisiin sisältyvien kehittämisohjelmien, hankkeiden ja ICT- ja tietoturvapalvelujen kehittämis- ja investointimenot, käyttöönotot, käyttömenot ja arviointimenot siltä osin, kun niitä ei veloiteta käyttäjiltä. Määrärahoilla voidaan myös rahoittaa henkilöstö- ja toimitilamenoja.

Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan tuottavuusmäärärahalla momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriö asettaa valtionhallinnon kehittämiselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2013:

  • — yhtenäisempi ja yleiskäyttöinen sekä kustannustehokas, käyttäjäystävällinen ja tietoturvallinen valtion ICT-toiminta
  • — suunniteltu ja todennettavissa oleva työn tuottavuuden kasvu julkishallinnossa sekä suunnitelmallinen tuottavuussäästöjen käyttö
  • — tietohallintolain, valmiuslain ja tietoturvallisuusasetuksen sekä valtionhallinnon tietoturvallisuutta ja turvallisuusverkkoa koskevien valtioneuvoston periaatepäätösten tehokas toimeenpano
  • — julkishallinnon ICT-strategian toimeenpanon johtaminen ja ohjaus sekä valtion toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoaminen ja 24/7 tietoturvatoiminnan suunnittelu.

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 10 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallintolain edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen toimialariippumattomien tehtävien kokoamiseen, julkisen hallinnon ICT-strategiaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tietoturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-kustannusten, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) ja sitä käyttävien palvelujen ohjaukseen ja kehittämiseen.

Valtuus

Valtiovarainministeriö saa käyttää ICT-palvelujen kehittämiseen ja hankintaan, julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen, varautumisen ja tietotuvallisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen vuoden 2009 talousarviossa myönnettyä ja vuoden 2011 talousarviossa korotettua 15 000 000 euron valtuutta siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012.

Selvitysosa:Säädöksiä, periaatepäätöksiä ja strategioita toteutetaan kuudella kehittämisalueella. Kehittämiseen sisältyvien hankkeiden kehittämis- ja investointimenot sekä osa henkilöstö- ja käyttömenoista rahoitetaan momentilta.

Valtiovarainministeriö johtaa ja kehittää valtion ICT-toimintaa ja tietoturvallisuutta. Yhteisiä palveluja tuottavat ICT- ja tietoturvapalveluista vastaavat viranomaiset ja niitä tarjoavat kaupalliset toimijat. Valtiovarainministeriö ohjaa eri hallinnonaloilla toimivia viranomaisia ja palvelukeskuksia yhteisten ja toimialariippumattomien ICT- ja tietoturvapalvelujen osalta. Laki julkisen hallinnon tietohallinnosta korostaa valtiovarainministeriön roolia ja vastuuta koko julkisen hallinnon ICT:n ohjaajana.

Valtioneuvoston periaatepäätökset yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2010, valtion tietoturvallisuudesta 2009 ja hallinnon turvallisuusverkosta 2011 määrittelevät valtiovarainministeriön tehtäväksi julkisen hallinnon ICT:n sekä erityisesti tietoturvallisuuden ja ICT-varautumisen ohjauksen.

Uusi vuonna 2012 voimaantullut valmiuslaki määrittää valtiovarainministeriön valtionhallinnon tietohallinnon, sähköisten palvelujen, tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden sitovaksi poikkeusolojen ohjaajaksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittämisen tavoitteena on luoda julkisen hallinnon viranomaisille yhteisiä ja yhtenäisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja sähköisten palvelujen lisäämiseksi ja päällekkäisen kehittämistyön vähentämiseksi. Kansalaisen asiointitilin toiminnallisuutta kehitetään edelleen ja sen käyttöä viranomaistiedotteiden ja -päätösten sähköisenä jakelukanavana laajennetaan. Suomi.fi:n kokonaiskonseptia kehitetään vuonna 2012 valmistuneen suunnitelman mukaisesti. Keskeinen uuden konseptin piirre on Suomi.fi:n hyödyntäminen osana yleisneuvontapalvelua.
Yhteentoimivuuden kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä osana valtionhallinnon toiminnan kehittämistä, muodostaa valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sekä vähentää tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa. Tavoitteena on kehittää yhteentoimivuutta myös laajemmin koko julkisen hallinnon tasolla. Ylläpidetään ja kehitetään julkisen hallinnon ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuureja. Käynnistetään arkkitehtuurin mukaisten yhteisten ratkaisujen toteutuksia. Ohjataan ja tuetaan arkkitehtuurityötä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua julkisen hallinnon organisaatioissa. Laajennetaan valtionhallinnon yhteisen integraatioratkaisun käyttöä. Kehitetään yhteentoimivuusportaalin toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttöä. Kehitetään yhteisiä ratkaisuja julkisen hallinnon yhteisten perustietovarantojen käyttöön ja hyödyntämiseen.
Yhteisten tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on luoda koko valtionhallinnolle yhteisiä tietojärjestelmiä samanlaisiin toimintoihin päällekkäisen kehittämistyön vähentämiseksi ja yhteentoimivuuden lisäämiseksi. Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkoston tuotantokäyttö on alkanut ja palvelujen käyttöönotto koko valtionhallinnossa on aikataulutettu. Yhteisen www-julkaisualustan tarve on selvitetty ja sen mahdollinen kehittäminen ja käyttö perustuvat esiselvitysperusteisiin valtiovarainministeriön päätöksiin.
Perustietotekniikan kehittämisen tavoitteena on luoda yhteisiä ja yhtenäisiä perustietotekniikkapalveluja valtion viranomaisille ja vapauttaa siten resursseja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämiseen. Laajennetaan valtionhallinnon yhteisen tietoliikenneratkaisun ja viestintäratkaisun käyttöönottoa. Aloitetaan valtion yhteisen työasemaratkaisun käyttöönotto. Siirretään yhteisten perustietotekniikkapalveluiden palvelutuotantovastuu perustettavalle toimialariippumattomia ICT-palveluita tarjoavalle palvelukeskukselle.
Parannetaan hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua tietoturvallisuutta ja varautumista kehittämällä sekä integroimalla tietoturvallisuus kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Parannetaan VAHTI-tietoturvaohjeistoa ja sen käytettävyyttä. Viranomaiset ja niiden toiminnot täyttävät valtionhallinnon tietoturvallisuusasetuksen vaatimukset ja sen täytäntöönpanon VAHTI-ohjeiden perustietoturvallisuuden linjaukset. Perustason vaatimusten toteuttamiseksi saatetaan valmiiksi viranomaisten yhteishankkeet. Vahvistetaan viranomaisten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tehostetaan hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti valtion tietoturvallisuuden kehittämisohjelman 2011—2015 hankkeilla ja toimenpiteillä. Huolehditaan VAHTI-ohjeiston ajantasaisuudesta ja kattavuudesta sekä käynnistetään rakenteistamisen ja toimintamallien seuraavan vaiheen kehittäminen. Ohjataan yhteisiä tietoturvapalveluita sekä tietoturvatasojen toteuttamista ja auditointia virastoissa ja laitoksissa. Tehostetaan valtionhallinnon ICT-toiminnan varautumista yhdenmukaisten linjausten ja yhteistyön avulla. Ohjataan hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa strategisella tasolla.
Parannetaan julkisen hallinnon ICT:n yhteentoimivuutta ja vahvistetaan ICT-konserniohjausta tietohallintolain ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tietohallintolain toimeenpanoa ohjataan ja tehostetaan kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton, yhteisten ICT-palvelujen kehittämisen ja käyttöönoton sekä ICT-hankesalkun hallinnan että valtioneuvoston asetuksen annon valmistelun keinoin.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ennen vuotta 2013 käytetyistä valtuuksista aiheutuvat menot 1 500 000
Vuoden 2013 valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot 3 500 000
Muut JulkICT-hankkeet 5 100 000
Yhteensä 10 100 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 1 500 800 900 3 200
Vuoden 2013 sitoumukset 3 500 2 200 1 500 7 200
Menot yhteensä 5 000 3 000 2 400 10 400

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -1 000
Tasomuutos -793
Yhteensä -1 793

2013 talousarvio 10 100 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 11 893 000
2011 tilinpäätös 7 343 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 11 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

8) toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen perustamista valmisteleviin toimenpiteisiin ja tähän liittyvien palvelujen ostamiseen nykyisiltä ICT-palvelukeskuksilta

9) ICT:n ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohdat 8) ja 9) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdiksi 8) ja 9).

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 10 100 000 euroon nähden on kertaluonteista siirtoa momentilta 28.01.21 ja aiheutuu toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI) palvelukeskuksen perustamista valmistelevista toimenpiteistä.


2013 talousarvio 11 100 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 11 893 000
2011 tilinpäätös 7 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 11 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallintolain edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen toimialariippumattomien tehtävien kokoamiseen, julkisen hallinnon ICT-strategiaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tietoturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-kustannusten, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) ja sitä käyttävien palvelujen ohjaukseen ja kehittämiseen

8) toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen perustamista valmisteleviin toimenpiteisiin ja tähän liittyvien palvelujen ostamiseen nykyisiltä ICT-palvelukeskuksilta

9) ICT:n ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Valtuus

Valtiovarainministeriö saa käyttää ICT-palvelujen kehittämiseen ja hankintaan, julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen, varautumisen ja tietotuvallisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen vuoden 2009 talousarviossa myönnettyä ja vuoden 2011 talousarviossa korotettua 15 000 000 euron valtuutta siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja palvelutuotannon edellytysten luomiseen sekä tässä tarkoituksessa enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen vuoden 2013 loppuun asti.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 250 000 euroa aiheutuu koko valtionhallintoa koskevan turvaviestinnän perustelluimman kehittämisvaihtoehdon selvittämisestä, 2 000 000 euroa toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen (TORI) perustamisen valmistelusta aiheutuvista kuluista sekä 950 000 euron osalta GovCERT- ja GovHAVARO-palveluista.

GovCERT-toiminnalla tarkoitetaan tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisyyn, havainnointiin ja ratkaisuun tähtääviä toimia sekä tietoturvatiedottamista. GovCERT-toiminta keskittyy erityisesti julkisesta verkosta (Internet) tulevan tietoturvallisuuden sekä kyberturvallisuuden hallintaan. GovCERT-palvelua täydentää GovHAVARO-palvelu. Se on valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun (VY-verkko) reunalle asennettava Viestintäviraston ylläpitämä tekninen haavoittuvuuksien havainnointi- sekä varoitusjärjestely.

GovCERT seuraa ulkoverkon haavoittuvuuksia ja kyberuhkia ja tiedottaa niistä eteenpäin. Tuotantovaiheen kustannukset vuodesta 2015 lähtien katetaan asiakasrahoitteisesti käyttömaksuilla. GovCERT-palvelu tuotetaan kaikille valtion virastoille ja laitoksille. Viestintävirasto laatii sopimuksen Valtion IT-palvelukeskuksen kanssa. Nykyisellä asiakasorganisaatiomäärällä (n. 200) laskettuna asiakaskohtainen hinta on n. 3 000 euroa/v., millä katetaan tuotantokustannukset.

GovHAVARO-palvelu on tekninen palvelu, joka seuraa ulkoverkon haavoittuvuuksia ja kyberuhkia sekä reagoi hälytyksiin. Tuotantovaiheen kustannukset vuodesta 2015 lähtien katetaan asiakasrahoitteisesti käyttömaksuilla. Nykyisen arvion mukaan palvelua käyttäviä virastoja ja laitoksia olisi 20, jolloin asiakaskohtainen hinta on n. 40 000 euroa/v.

Näiden palveluiden käynnistämiseen vuonna 2013 tarvitaan 950 000 euroa, mikä muodostuu GovCERT-palvelusta 302 000 euroa ja GovHAVARO-palvelusta 648 000 euroa, josta Viestintäviraston osuus on 268 000 euroa, laitehankinnat Valtion IT-palvelukeskukseen 120 000 euroa ja palvelun käynnistysvaiheen asiantuntijapalvelut 260 000 euroa. Tarkoituksena on viimeistään vuonna 2015 siirtää ko. palvelut osaksi toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen (TORI) palveluja.


2013 I lisätalousarvio 3 200 000
2013 talousarvio 11 100 000
2012 tilinpäätös 11 893 000
2011 tilinpäätös 7 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja palvelutuotannon edellytysten luomiseen sekä tässä tarkoituksessa enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen vuoden 2013 loppuun asti.

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 27 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus

1) Valtiokonttori saa käyttää valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän ja siihen liittyvän integraatioratkaisun ensimmäiseen vaiheeseen myönnettyä valtuutta vuonna 2013 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012. Valtuudesta saa aiheutua menoja yhteensä 41 579 000 euroa.

2) Valtiokonttori saa käyttää valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöjärjestelmän toisen vaiheen järjestelmälisenssien hankintaan ja palvelujen ostoon myönnettyä valtuutta vuonna 2013 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012. Valtuudesta saa aiheutua menoja yhteensä 30 821 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankinnan ensimmäisen ja toisen vaiheen toimeenpanoon ja järjestelmän käyttöönottojen ja alkuvaiheen käytön tukemiseen virastoissa ja laitoksissa sekä välttämättömien integraatioiden ja tietojen siirron aikaansaamiseen virastojen ja laitosten muihin tietojärjestelmiin. Virastojen ja laitosten aikataulun mukaisen käyttöönoton varmistamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on tarkoituksena rahoittaa keskitetysti virastojen ja laitosten keskeisten tietojärjestelmien integraatioita ja tietojen siirtoja talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmään.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisen ja hankinnan valtuudesta aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaisia ylläpitomenoja maksetaan momentilta 28.01.01. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisen rekrytointijärjestelmän uudistamiseen aiempaa kustannustehokkaammaksi.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmän sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 26 000 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 1 200 000
Yhteensä 27 200 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 4 300 - - 4 300
Vuoden 2013 sitoumukset 10 000 12 000 5 500 27 500
Menot yhteensä 14 300 12 000 5 500 31 800

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kieku-järjestelmä ja integraatiot 290
Yhteensä 290

2013 talousarvio 27 200 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 26 910 000
2011 tilinpäätös 21 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 27 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus

1) Valtiokonttori saa käyttää valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän ja siihen liittyvän integraatioratkaisun ensimmäiseen vaiheeseen myönnettyä valtuutta vuonna 2013 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012. Valtuudesta saa aiheutua menoja yhteensä 41 579 000 euroa.

2) Valtiokonttori saa käyttää valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöjärjestelmän toisen vaiheen järjestelmälisenssien hankintaan ja palvelujen ostoon myönnettyä valtuutta vuonna 2013 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012. Valtuudesta saa aiheutua menoja yhteensä 30 821 000 euroa.

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 42 825 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tietojärjestelmähankkeet 37 825 000
Muut tuottavuushankkeet 5 000 000
Yhteensä 42 825 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 25.10.03 (Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki) -6 400
Siirto momentille 26.10.01 (Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen) -875
Siirto momentille 28.10.01 (Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus) -25 400
Siirto momentille 28.10.01 (Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön) -500
Siirto momentille 28.40.02 (Maistraattien perhelehtien digitointi) -1 000
Siirto momentille 30.01.03 (Maaseutuviraston sähköinen hallinto) -1 300
Siirto momentille 30.50.20 (Vesihuoltotiedon hallinnan kehittäminen) -700
Tasomuutos 7 400
Yhteensä -28 775

2013 talousarvio 42 825 000
2012 II lisätalousarvio -2 180 000
2012 talousarvio 71 600 000
2011 tilinpäätös 13 200 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 41 825 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 42 825 000 euroon nähden on siirtoa momentille 26.10.21 viranomaisten kenttäjärjestelmän (KEJO) hankinnan, rakentamisen ja käyttöönoton hanketta varten. Hankkeessa toteutetaan poliisin, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja Tullin yhteinen kenttäjärjestelmä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Poliisihallitus.


2013 talousarvio 41 825 000
2012 II lisätalousarvio -2 180 000
2012 talousarvio 71 600 000
2011 tilinpäätös 13 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 41 825 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 1 120 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.20.01, mistä 350 000 euroa Valtiokonttorin luottojen hallinnoinnin digitalisointihankkeen, 580 000 euroa vahingonkorvaustoiminnan digitalisointihankkeen ja 190 000 euroa keskitetyn valuuttakaupan hankkeen menoja varten.


2013 IV lisätalousarvio -1 120 000
2013 talousarvio 41 825 000
2012 tilinpäätös 69 420 000
2011 tilinpäätös 13 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 1 120 000 euroa.