Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja muu sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö, varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä, vesikulkuneuvorekisteristä sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2013:

— Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.

— Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.

— Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee.

— Yhteiskunnan perustietovarantojen tiedon luotettavuus ja käytettävyys lisääntyy yhteiskunnan toiminnan tukena.

— Asiakkaiden oikeudet toteutuvat ja asiakkaat voivat maistraattien palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 481 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
tavoite
   
Tuotokset ja laadunhallinta  
Käsittelyajat keskimäärin, kk  
Kantelut 8
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot 3
Alkoholiluvat 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat 10
Valvontakäynnit % toimintayksiköistä  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10
Toteutetut arvioinnit, tarkastukset/toteutumisaste, %  
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) 100
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset 100
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma 100
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5  
Maanpuolustuskurssien laatu 4

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 1 1921) 1 2181) 749
Vakinaisia/määräaikaisia, % 91 91 91
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,4 3,3 3,4
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,6 9,5 9,5

1) Luvut sisältävät myös työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot -momentilta (33.70.01) palkatun henkilöstön (vuoden 2012 tavoite 457 htv). Vuoden 2013 henkilöstömäärässä esitetään vain aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) palkatun henkilöstön määrä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 61 928 59 348 62 531
Bruttotulot 9 095 8 050 8 050
Nettomenot 52 833 51 298 54 481
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 184    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 101    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 8 820 7 900 8 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 490 11 800 14 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 669 -3 900 -5 700
Kustannusvastaavuus, % 57 67 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 412 150 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 388 145 90
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 24 5 10
Kustannusvastaavuus, % 106 103 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 28.01.21 Patio-kehittämishankkeeseen 395
Siirto momentilta 28.40.02 (2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) 170
Siirto momentilta 28.40.02 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) 225
Terveyden edistäminen ja alkoholiohjelman koordinointi (siirto momentilta 33.70.50) 420
Toimintaedellytysten turvaaminen 1 725
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -8
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -14
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -338
Palkkausten tarkistukset 2 316
Tasomuutos -1 708
Yhteensä 3 183

2013 talousarvio 54 481 000
2012 II lisätalousarvio 1 459 000
2012 talousarvio 51 298 000
2011 tilinpäätös 54 750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 481 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 589 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu hätäkeskusuudistuksen myötä muuttuneesta Lapin aluehallintoviraston suojatilatarpeesta ja sen perusteella tehtävästä vuokrasopimuksen päättämisestä.


2013 I lisätalousarvio 1 589 000
2013 talousarvio 54 481 000
2012 tilinpäätös 54 257 000
2011 tilinpäätös 54 750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 589 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 144 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -144 000
2013 I lisätalousarvio 1 589 000
2013 talousarvio 54 481 000
2012 tilinpäätös 54 257 000
2011 tilinpäätös 54 750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 144 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Tuotokset ja laadunhallinta

  2013 tavoite
   
Edunvalvontaan määrääminen  
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk 4
— hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk 4
Edunvalvonta-tilintarkastus  
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin 6 kk kuluessa
— päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin 2 kk kuluessa
Lupa-asiat  
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk 2
Julkinen notaari  
— palvelujen saanti, enintään pv. 2
Muuttoilmoituspalvelu  
— palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. 1
Kaupparekisteri  
— asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kunnossa oleville ilmoituksille kk 0,5
Kuluttajaneuvonta  
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään 50 %
— vastausaika asiakkaiden sähköisiin yhteydenottoihin 5 pv kuluessa

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 765 757 744
Vakinaisia/määräaikaisia (%) 85,2/14,8 83/17 87/13
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,2 3,3 3,3
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,0 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 47 123 48 505 47 836
Bruttotulot 15 153 14 000 15 000
Nettomenot 31 970 34 505 32 836
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 815    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 497    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 081 11 500 11 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 749 16 000 16 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 668 -4 500 -4 500
Kustannusvastaavuus, % 64 72 72
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 368 510 510
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 454 480 480
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -86 30 30
Kustannusvastaavuus, % 81 106 106

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 28.40.01 (-2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) -170
Siirto momentille 28.40.01 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) -225
Siirto momentilta 28.70.20 1 000
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -30
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -244
Palkkausten tarkistukset 1 146
Tasomuutos -3 146
Yhteensä -1 669

2013 talousarvio 32 836 000
2012 II lisätalousarvio 631 000
2012 talousarvio 34 505 000
2011 tilinpäätös 30 652 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 87 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -87 000
2013 talousarvio 32 836 000
2012 tilinpäätös 33 636 000
2011 tilinpäätös 30 652 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 87 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 224 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin.


2013 talousarvio 224 000
2012 talousarvio 224 000
2011 tilinpäätös 1 666 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 224 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 224 000
2012 tilinpäätös 224 000
2011 tilinpäätös 1 666 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen toimeenpanon käynnistämisen kuluista.


2013 IV lisätalousarvio 550 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 224 000
2012 tilinpäätös 224 000
2011 tilinpäätös 1 666 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen.