Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 536 733 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 536 883 000 euro. När 150 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till interventionsfonden för jordbruket beräknas 536 733 000 euro inflyta under momentet. I den inkomstpost som gäller systemet med utdelning i skolan har det beaktats att finansieringen av systemet överförs från moment 30.20.41 till moment 30.20.46 från och med skolåret 2019/2020. År 2019 betalas från moment 30.20.41 avgifter som föranletts av systemet skolåren 2017/2018 och 2018/2019.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-marknadsstöd 6,630 30.20.41
— stöd för privat lagring 1,200 30.20.41
— systemet med utdelning i skolan skolåret 2018/2019 3,500 30.20.41
— systemet med utdelning i skolan skolåret 2019/2020 1,430 30.20.46
— åtgärder i anslutning till systemet med utdelning i skolan 0,500 30.20.46
Producentorganisationerna 2,800 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 536,733  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,150 I interventionsfonden
för jordbruket
Alla sammanlagt 536,883  

2019 budget 536 733 000
2018 budget 536 733 000
2017 bokslut 537 265 760

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 420 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna omfattar Europeiska kommissionens löpande betalningar ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Ejflu) med vilka ersätts de utgifter som utgörs av fondens finansieringsandel för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2014—2020 under momenten 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 och 30.20.44 i statsbudgeten.


2019 budget 420 000 000
2018 budget 230 000 000
2017 bokslut 314 308 026

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 10 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Sammanlagt 10 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014—2020.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2019 budget 10 000 000
2018 budget 10 000 000
2017 bokslut 6 537 409

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 558 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under moment 12.30.01 och 12.30.02 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

  Inkomster € Moment
 
Djursjukdomar och skadegörare, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 652/2014, varav 558 000  
— TSE-, AI- och ASF-programmen och programmet för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel 163 000 30.20.01
— Rabiesprogrammet 118 000 30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder 277 000 30.20.01 och 30.20.20

Under momentet intäktsförs i fråga om djursjukdomar inkomsterna från EU för TSE-, AI- och ASF-programmen, programmen för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel och Rabiesprogrammet, vilka medfinansieras av EU. I fråga om växtskadegörare intäktsförs under momentet inkomsterna från EU för kartläggningsprogrammen och bekämpningsåtgärderna.


2019 budget 558 000
2018 budget 495 000
2017 bokslut 431 167

20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 42 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Av Veikkaus Ab:s avkastning ska 4 % användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Av anslaget används en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport (moment 30.10.54). Utöver de användningsändamål som avses i statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport (14/2017) kan av anslaget till en del som motsvarar inkomsterna användas 168 000 euro till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 240 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01).

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 42 000 000
2018 budget 40 500 000
2017 bokslut 39 371 251

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 3 100 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) samt miljöskyddslagen (527/2014) och av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2019 budget 3 100 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 235 664

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna baserar sig på fisketillståndsavgifter enligt lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) samt statsrådets förordningar 195/2017 och 196/2017 som utfärdats med stöd av den. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten 2017 har antecknats under moment 30.40.22 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.40.


2019 budget 500 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 5 375 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften är 120 euro för en fullvuxen älg och 50 euro för en älgkalv. Avgiftsnivån förblir oförändrad. År 2019 beräknas det inflyta 5,0 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för älg och 0,375 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för vitsvanshjort. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.41.


2019 budget 5 375 000
2018 budget 4 575 000
2017 bokslut 4 322 017

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 9 386 000 euro.

Förklaring:År 2019 uppskattas det inflyta 9 386 000 euro i form av fiskevårdsavgifter. Uppskattningen baserar sig på fiskevårdsavgifternas stycketal enligt statsbokslutet för 2017. År 2017 betalades 192 891 st. avgifter för kalenderåret, 36 364 st. avgifter för sju dygn och 26 749 st. dygnsavgifter. År 2019 är fiskevårdsavgiften 45 euro för kalenderåret, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn.


2019 budget 9 386 000
2018 budget 10 100 000
2017 bokslut 8 096 465

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 11 751 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. För personer under 18 år föreslås en nedsatt jaktvårdsavgift. Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 39 euro och 20 euro för personer under 18 år. Det beräknade antalet jägare 2019 är ca 305 500, varav antalet personer under 18 år är ca 8 600. Det beräknas inflyta 11 751 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2019 budget 11 751 000
2018 budget 11 920 000
2017 bokslut 10 021 338

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 800 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster och återkrav för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras eller som inte kan gottskrivas under utgiftsmomentet. Under momentet intäktsförs dessutom inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter för vilka motsvarande utgift har antecknats under moment 30.01.05.


2019 budget 4 800 000
2018 budget 5 500 000
2017 bokslut 4 839 281