Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
            (60.) Tiede
         70. Opintotuki
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2019

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 197 922 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion kiinteistöihin, valtion käytössä oleviin rakennuksiin ja vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

3) taiteen edistämisestä annetun lain (328/1967) mukaisiin taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien apurahoihin ja avustuksiin sekä alueellisten taidetoimikuntien myöntämiin taiteilija- ja kohdeapurahoihin ja muihin avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

5) enintään 4 700 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä yleisten kirjastojen valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja kirjastojen verkkopalvelu- ja osaamispohjan vahvistamiseen

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 984 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen, josta enintään 3 341 000 euroa teattereille ja enintään 643 000 euroa orkestereille

7) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

8) enintään 35 708 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 10 634 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin

9) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeustoimikunnan ja muiden tekijänoikeusselvitysten kuluihin ja

10) enintään 49 henkilön palkkaamiseen alueellisten taidetoimikuntien määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdassa 2 tarkoitetut taideteoshankinnat sekä kohdassa 3 tarkoitetut avustukset ja apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 10 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Elokuvan tuotantoon ja levitykseen 20 236 000
Elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen 950 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 4 082 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen 1 062 000
Kirjallisuuden edistämiseen 2 195 000
Kuvataiteen edistämiseen 1 580 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 3 611 000
Rakennustaiteen edistämiseen 300 000
Säveltaiteen edistämiseen 3 430 000
Muotoilun edistämiseen 700 000
Tanssitaiteen edistämiseen 1 370 000
Valokuvataiteen edistämiseen 700 000
Sirkustaiteen edistämiseen 250 000
Mediataiteen edistäminen 180 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon 1 000 000
Muu taiteenalojen edistäminen 1 320 000
Apurahat ja palkinnot 1 525 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle 10 634 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 35 708 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille 37 998 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 4 700 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille 18 162 000
Museot ja kulttuuriperintö 8 416 000
Alueellinen taiteen edistäminen 18 073 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen 3 720 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 7 143 000
Kulttuuri tietoyhteiskunnassa 1 960 000
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke 4 000 000
Konsertti joka kouluun -hanke 150 000
Opetusministeriön käytettäväksi 2 767 000
Yhteensä 197 922 000

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohdat yksi ja kaksi korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat yksi ja kaksi.

Valtiovarainvaliokunta:

Harrastajateattereiden tukeminen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että näyttämötaiteen edistämiseen varatusta lisämäärähasta osa ohjataan korotuksena myös harrastajateattereiden tukemiseen. Valiokunta pitää tärkeänä huolehtia, että harrastajateattereiden avustusten jako on tasapuolista ja avustuksen määrä tulee suhteuttaa toiminnan määrän ja harrastajamäärien mukaan.

Konsertti joka kouluun -hanke. Valiokunta viittaa hankkeesta kuluvan vuoden talousarviomietinnössä lausumaansa. Konsertti joka kouluun -hankkeen tavoitteena on pystyä tarjoamaan Suomen jokaiselle noin 600 000 peruskoululaiselle ainakin yksi elävän musiikin koulukonsertti vuonna 2014.

Momentille lisätään 150 000 euroa, mikä on tarkoitettu Konsertti joka kouluun -hankkeen avustukseen. Tämän johdosta kohdasta Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille siirretään 150 000 euroa yleisen budjetin momentille 29.80.31. Konsertti joka kouluun -hankkeella tulisi olla yhteistyötä alueellisten musiikkioppilaitosten ja esim. Taikalamppu-verkoston kanssa.

Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.


2010 talousarvio 197 922 000
2009 I lisätalousarvio 12 834 000
2009 talousarvio 191 886 000
2008 tilinpäätös 189 203 716