Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
              11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
              12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
              13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
              20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              25. Inkomster av metallmynt
              50. Överföring från statens pensionsfond
              51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
              52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier
              60. Premie för främjande av arbetarskydd
              92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
              93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
              99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 125 802 000 euro.


2019 budget125 802 000
2018 budget129 073 000
2017 bokslut129 410 733

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 24 209 000 euro.


2019 budget24 209 000
2018 budget24 606 000
2017 bokslut24 670 274

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 13 834 000 euro.


2019 budget13 834 000
2018 budget14 245 000
2017 bokslut14 282 790

20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik

Under momentet beräknas inflyta 10 215 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på intäktsföring periodiserad över flera år som motsvarar användningen av anslag anvisade för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar i Statens center för informations- och kommunikationsteknik.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.20.10.


2019 budget10 215 000
2018 budget9 974 000
2017 bokslut3 889 075

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt.

Utgifterna för design av jubileums- och specialmynt får uppgå till högst 150 000 euro.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

  
Inkomster av verksamheten4 500 000
Särskilda utgifter för verksamheten4 450 000
Nettoinkomster50 000

2019 budget50 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget50 000
2017 bokslut5 933 398

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 903 821 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Det föreskrivs om överföringen i 6 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond (1297/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2019 (2582).


2019 budget1 903 821 000
2018 budget1 865 863 000
2017 bokslut1 827 394 016

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 234 386 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster som utgör ersättning som andra pensionsanstalter har betalat till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2019 (2582).


2019 budget234 386 000
2018 budget217 200 000
2017 bokslut198 969 920

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 16 930 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

  
Olycksfall (olycksfallsavgifter)14 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring1 100 000
Gamla affärsverk30 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän600 000
Trafikskador1 200 000
Sammanlagt16 930 000

2019 budget16 930 000
2018 budget16 680 000
2017 bokslut16 182 719

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.


2019 budget800 000
2018 budget850 000
2017 bokslut824 052

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 36 700 000 euro.

Förklaring: Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2014/335/EU) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 20 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem under finansieringsperioden 2014—2020.


2019 budget36 700 000
2018 budget35 800 000
2017 bokslut35 114 212

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 1 700 000 euro.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.


2019 budget1 700 000
2018 budget1 500 000
2017 bokslut1 707 663

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016)

5) ersättning för vissa intjänade pensionsrätter: lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003)

6) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Beräknade inkomster (euro)

  
Försäkringsersättningsregresser3 000 000
Arv som tillfallit staten4 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser3 500 000
Återbetalda pensioner500 000
Ersättning för vissa intjänade pensionsrätter600 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång100 000
Övriga inkomster1 800 000
Sammanlagt14 000 000

2019 budget14 000 000
2018 budget13 170 000
2017 bokslut21 704 671