Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
              01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
              20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
              99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftssäkerhet i samtliga säkerhetssituationer. Den egna tjänsteproduktionen dimensioneras så att den motsvarar behoven i fråga om aktionsberedskap, övrig beredskap och säkerhet. Funktioner som inte är särskilt förknippade med aktionsberedskap, övrig beredskap eller säkerhet genomförs på marknadsmässiga villkor med beaktande av övergripande ändamålsenlighet. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Fastighetsskötsel   
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1)-2,2-2,0-2,0
Städtjänster   
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2)-3,5-2,0-2,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3)444040
Grad av utlokaliserade städtjänster i förhållande till den yta som ska städas, %434545
Tekniska tjänster   
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %727678
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, %899192
Energitjänster   
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym37,137,236,9
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym16,116,216,1
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym74,876,676,2
Miljömål   
Materialåtervinning, %4)493234
Värmeproduktionens CO2-specifika utsläpp, kg/ MWh201196191
Koldioxidutsläpp i försvarsförvaltningens fastigheter, 1 000 ton CO2797249
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %   
— värmeproduktion, sammanlagt40,041,543,0
— värme, köp42,344,046,5
— värme, egen produktion22,021,024,0
— elektricitet55,055,0100,0

1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

4) Det bioavfall som produceras av Leijona Catering Oy följs sedan 2018 inte längre upp.

Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Fastighetsskötsel   
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen2,502,502,49
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga0,140,140,14
Städtjänster   
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen1,11,11,1
Städyta (mn städm2), övriga0,10,10,1
Tekniska tjänster   
Årsreparationsprojekt (st.)1 3101 2001 200
Särbeställningsprojekt (st.)744500500
Projekt för små investeringar (st.)121150200
Energitjänster   
Levererad värme, väderjusterat (MWh)304 640308 000306 000
Levererad el (MWh)241 173246 000244 000
Levererat vatten (1 000 m3)801830825
Byggentreprenadtjänster   
Färdigställda projektplaner (st.)111515
Färdigställda projekt (st.)362020
Kundtillfredsställelse (1—5)3,933,93,9
Beställande kunder (1—5)3,743,83,8
Användande kunder (—5)3,963,93,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken, nämligen utveckling av serviceförmågan, högklassigt kundsamarbete, kunnig personal och gott ledarskap och chefsarbete.

Nyckeltal2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,533,63,6
— kvinnor3,663,73,7
— män3,443,63,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016 (1199/2016), och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoinkomster153 923141 689139 355
Bruttoutgifter153 878141 681139 347
Nettoinkomster4588

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten153 923141 689139 355
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten153 878141 681139 347
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)4588
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

2019 budget8 000
2018 budget8 000
2017 bokslut45 366

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

  
Bruttoinkomster 
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter3 860 000
Bruttoutgifter 
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom3 842 000
Nettoinkomster18 000

2019 budget18 000
2018 budget18 000
2017 bokslut18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 600 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2019 budget2 600 000
2018 I tilläggsb.2 000 000
2018 budget4 500 000
2017 bokslut13 591 465