Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftssäkerhet i samtliga säkerhetssituationer. Den egna tjänsteproduktionen dimensioneras så att den motsvarar behoven i fråga om aktionsberedskap, övrig beredskap och säkerhet. Funktioner som inte är särskilt förknippade med aktionsberedskap, övrig beredskap eller säkerhet genomförs på marknadsmässiga villkor med beaktande av övergripande ändamålsenlighet. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1) -2,2 -2,0 -2,0
Städtjänster      
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2) -3,5 -2,0 -2,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3) 44 40 40
Grad av utlokaliserade städtjänster i förhållande till den yta som ska städas, % 43 45 45
Tekniska tjänster      
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 72 76 78
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, % 89 91 92
Energitjänster      
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym 37,1 37,2 36,9
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym 16,1 16,2 16,1
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym 74,8 76,6 76,2
Miljömål      
Materialåtervinning, %4) 49 32 34
Värmeproduktionens CO2-specifika utsläpp, kg/ MWh 201 196 191
Koldioxidutsläpp i försvarsförvaltningens fastigheter, 1 000 ton CO2 79 72 49
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %      
— värmeproduktion, sammanlagt 40,0 41,5 43,0
— värme, köp 42,3 44,0 46,5
— värme, egen produktion 22,0 21,0 24,0
— elektricitet 55,0 55,0 100,0

1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

4) Det bioavfall som produceras av Leijona Catering Oy följs sedan 2018 inte längre upp.

Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,50 2,50 2,49
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,14 0,14 0,14
Städtjänster      
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,1 1,1 1,1
Städyta (mn städm2), övriga 0,1 0,1 0,1
Tekniska tjänster      
Årsreparationsprojekt (st.) 1 310 1 200 1 200
Särbeställningsprojekt (st.) 744 500 500
Projekt för små investeringar (st.) 121 150 200
Energitjänster      
Levererad värme, väderjusterat (MWh) 304 640 308 000 306 000
Levererad el (MWh) 241 173 246 000 244 000
Levererat vatten (1 000 m3) 801 830 825
Byggentreprenadtjänster      
Färdigställda projektplaner (st.) 11 15 15
Färdigställda projekt (st.) 36 20 20
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,93 3,9 3,9
Beställande kunder (1—5) 3,74 3,8 3,8
Användande kunder (—5) 3,96 3,9 3,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken, nämligen utveckling av serviceförmågan, högklassigt kundsamarbete, kunnig personal och gott ledarskap och chefsarbete.

Nyckeltal 2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,53 3,6 3,6
— kvinnor 3,66 3,7 3,7
— män 3,44 3,6 3,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016 (1199/2016), och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoinkomster 153 923 141 689 139 355
Bruttoutgifter 153 878 141 681 139 347
Nettoinkomster 45 8 8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 153 923 141 689 139 355
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 153 878 141 681 139 347
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 45 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

2019 budget 8 000
2018 budget 8 000
2017 bokslut 45 366

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

   
Bruttoinkomster  
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 3 860 000
Bruttoutgifter  
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 3 842 000
Nettoinkomster 18 000

2019 budget 18 000
2018 budget 18 000
2017 bokslut 18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 600 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2019 budget 2 600 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 4 500 000
2017 bokslut 13 591 465