Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 850 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1579/2015), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), miljöskyddslagen (527/2014), gruvlagen (646/2011) samt avfallslagen (646/2011).


2019 budget 2 850 000
2018 budget 2 869 000
2017 bokslut 3 535 884

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten

Till momentet överförs 21 600 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden.

Förklaring:Intäktsföringen följer av förfarandet enligt 12 a § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), enligt vilket statsrådet på framställning av Försörjningsberedskapscentralen kan besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till försörjningsberedskapsfonden. Intäktsföringen följer av finansministeriets och Försörjningsberedskapscentralens avtal om byte av aktier i Fingrid Abp och Gasum Oy.


2019 budget 21 600 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 31 810 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 32 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.40.52.


2019 budget 31 810 000
2018 budget 31 810 000
2017 bokslut 30 060 701

50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken

Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:I inkomstposten ingår betalningarna från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) som betalas av Europeiska kommissionen för strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under programperioden 2014—2020 och för åtgärdsprogram för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013 samt för ESF-programmet för Fastlandsfinland.

I inkomstposten ingår dessutom betalningarna från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) som betalas av Europeiska kommissionen för det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014—2020 samt betalningarna till Finlands garantiprogram för att förbättra tillgången till finansiering för tillväxtföretag.

Inkomsterna består av de initiala och löpande betalningar samt slutbetalningar som Europeiska kommissionen betalar till EU-program.

Beräknade inkomster (euro)

   
Eruf 113 000 000
ESF 82 000 000
Övriga 5 000 000
Sammanlagt 200 000 000

2019 budget 200 000 000
2018 budget 240 000 000
2017 bokslut 221 200 738

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 214 700 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Business Finland-verkets inkomster 1 000 000
Royaltyinkomster 4 500 000
Räntor på återbäring av lönegaranti 1 000 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder 43 700 000
Inkomster av auktionering av utsläppsrätter 164 000 000
Övriga inkomster 500 000
Sammanlagt 214 700 000

Under momentet inflyter inkomster till följd av att Business Finland-verket deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940).

Räntorna på återbäring av lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som har betalats som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) eller enligt 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1996).

Inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter grundar sig på lagen om utsläppshandel (311/2011) och kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010.


2019 budget 214 700 000
2018 I tilläggsb. 90 000 000
2018 budget 117 100 000
2017 bokslut 154 217 200