Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
              90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
              98. Återbäringar av statsunderstöd
              99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i tobakslagen (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som tas ut enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som tas ut enligt de grunder som statsrådet har fastställt.


2019 budget1 600 000
2018 budget1 600 000
2017 bokslut1 819 213

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 300 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.


2019 budget300 000
2018 budget300 000
2017 bokslut

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet

Under momentet beräknas inflyta 494 650 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 361 850 000 euro i understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 99 900 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. Med anslag under moment 33.01.01 täcks 2 900 000 euro i administrativa utgifter för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Av inkomstposten består 440,2 miljoner euro av Veikkaus Ab:s uppskattade intäkter för 2019 och 54,5 miljoner euro av en outdelad andel av den indragna Penningautomatföreningens medel i social- och hälsovårdsministeriets balansräkning som frigörs.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget494 650 000
2018 budget476 313 000
2017 bokslut466 304 041

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 101 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som har betalats enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2019 budget101 200 000
2018 budget97 200 000
2017 bokslut109 043 856

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 925 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948)400 000
Regresser gällande ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948)350 000
Övriga inkomster175 000
Sammanlagt925 000

2019 budget925 000
2018 budget1 325 000
2017 bokslut653 655