Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde42 11738 52738 524-30
20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter950982952-30-3
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde41 16737 54537 572270
25.Justitieministeriets förvaltningsområde151 599146 860147 5506900
10.Domstolarnas inkomster46 92346 11045 800-310-1
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster24 83425 00026 0001 0004
20.Utsökningsavgifter77 28073 00073 0000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 5622 7502 7500
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde32 06136 06429 713-6 351-18
98.Inkomster från EU 18 53634 11427 763-6 351-19
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde13 5251 9501 9500
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde13 6554 5262 626-1 900-42
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster45880
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter1818180
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde13 5914 5002 600-1 900-42
28.Finansministeriets förvaltningsområde2 281 9252 329 0112 382 44753 4362
(10.)Tullens inkomster1 8410
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna129 411129 073125 802-3 271-3
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna24 67024 60624 209-397-2
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna14 28314 24513 834-411-3
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik3 8899 97410 2152412
25.Inkomster av metallmynt5 93350500
50.Överföring från statens pensionsfond1 827 3941 865 8631 903 82137 9582
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar198 970217 200234 38617 1868
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier16 18316 68016 9302501
60.Premie för främjande av arbetarskydd824850800-50-6
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel35 11435 80036 7009003
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 7081 5001 70020013
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde21 70513 17014 0008306
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde581 482592 800586 214-6 586-1
70.Inkomster från studiestödsverksamheten18 20218 30018 4001001
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten554 686570 500563 814-6 686-1
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde8 5954 0004 0000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde928 428853 3231 044 203190 88022
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket537 266536 733536 7330
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling314 308230 000420 000190 00083
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen6 53710 00010 0000
04.Andra inkomster från EU4314955586313
20.Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten39 37140 50042 0001 5004
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 2363 0003 1001003
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv05005000
42.Avgifter för jakt på hjortdjur4 3224 5755 37580017
44.Fiskevårdsavgifter 8 09610 1009 386-714-7
45.Jaktvårdsavgifter10 02111 92011 751-169-1
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde4 8395 5004 800-700-13
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde28 4635 5503 350-2 200-40
10.Trafikledsverkets inkomster27 8214 7002 500-2 200-47
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde6428508500
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde409 015391 779470 96079 18120
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster3 5362 8692 850-19-1
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten21 60021 6000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti30 06131 81031 8100
50.Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken221 201240 000200 000-40 000-17
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde154 217117 100214 70097 60083
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde577 821576 738598 67521 9374
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 8191 6001 6000
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd03003000
90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet466 304476 313494 65018 3374
98.Återbäringar av statsunderstöd109 04497 200101 2004 0004
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde6541 325925-400-30
35.Miljöministeriets förvaltningsområde28 84514 6507 900-6 750-46
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador8561 6501 6500
20.Överföring från statens bostadsfond26 50012 0005 250-6 750-56
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde1 4901 0001 0000
39.Övriga inkomster av blandad natur458 046549 700514 200-35 500-6
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder172 942172 200173 2001 0001
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen74 26475 00084 0009 00012
04.Återtagande av överförda anslag203 162300 000250 000-50 000-17
10.Övriga inkomster av blandad natur7 6772 5007 0004 500180
Sammanlagt5 533 4575 539 5285 826 362286 8345