Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 27 763 000 euro.

Under momentet intäktsförs betalningar och ersättningar från Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden till Finland.

Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:De fonder som har en grunddel innefattar också en s.k. rörlig finansieringsdel. Då är det möjligt att ur fonderna utöver grunddelen för nationella program få ett särskilt anslag som en rörlig del av finansieringen. Från asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) kan särskild finansiering erhållas utifrån antalet mottagna, vidarebosatta flyktingar, asylsökande som omplaceras inom EU och syrier som ska vidarebosättas från Turkiet. Det slutliga beloppet av den särskilda finansieringsandel som kan erhållas utöver basfinansieringen är ännu inte fastställt, utan det preciseras utifrån antalet personer som tas emot och som ligger till grund för finansieringen.

Den särskilda finansiering som kan erhållas för mottagande av kvotflyktingar som ska vidarebosättas kan avsevärt öka det totala anslagsbelopp som Finland får från fonden. Maximibeloppet av det särskilda anslaget godkänns som en del av medlemsstatens nationella program med två års mellanrum, och för att medlemsstaten ska få finansieringen ska flyktingarna komma till Finland under de två följande åren efter att programmet godkändes. Engångsersättningen för en kvotflykting som vidarebosätts är 6 000 euro eller, för grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, 10 000 euro per person. Sammanlagt beräknas det att 16,22 miljoner euro intäktsförs till Finland under tidsperioden 2018—2020 utifrån 1 670 personer som vidarebosätts. Av dessa beräknas 1 550 personer höra till grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, varvid ersättningen är 10 000 euro per person.

Beloppet av det tekniska bistånd som allokerats för förvaltning av fonderna kommer utöver grunddelen att bestå av en andel på ca 5 procent av det totala beloppet av särskild finansiering som beviljats medlemsstaten.

Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2019 består av förskottsbetalningarna för fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden samt ersättningarna för vidarebosatta personer och ersättningarna för ansökningar om utbetalning av tekniskt bistånd. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats EU:s särskilda finansiering 2018; havsgående båtar 4,05 miljoner euro och asylsökande som ska vidarebosättas 4,36 miljoner euro.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och från Asyl-, migrations- och integrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden Amif, grunddelen 26 041
Amif anslag för vidarebosättning 42 000
Amif omplaceringar 12 468
Amif nödfinansiering 7 600
Amif syrier som vidarebosätts från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
ISF-B Anskaffning av havsgående båtar3) 8 100
ISF-B MTR-tilläggsfinansiering4) 6 082
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 164 174

1) Amif-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument (0,36 miljoner euro).

3) Finansiering för särskilda åtgärder för anskaffning av tre havsgående båtar som används i Frontex-insatser.

4) Tilläggsfinansiering som allokerats till Finland som ett resultat av halvtidsöversynen av fonderna (Mid-Term Review, MTR).


2019 budget 27 763 000
2018 I tilläggsb. -2 370 000
2018 budget 34 114 000
2017 bokslut 18 536 338

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Ersättningar från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex för avlägsnande ur landet med flyg 1 500 000
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna 350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål 50 000
Övriga inkomster 50 000
Sammanlagt 1 950 000

2019 budget 1 950 000
2018 budget 1 950 000
2017 bokslut 13 524 695