Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 315 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015)

2) för deltagande i världsutställningen i Astana 2017.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:År 2017 beviljas inte längre nya understöd med anslag under momentet. Samprojekt mellan företag genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro, av olika branschförbund och företag eller av sammanslutningar av dem.

Med anslaget genomförs sådana samprojekt mellan företag där deltagarna i huvudsak är små och medelstora företag. Genom att delta i samprojekt strävar företagen efter att inleda export inom nya marknadsområden samt att släppa ut nya produkter på marknaden, öka exporten och bevara befintliga affärsförbindelser samt att se sig om efter nya partnerskap på nya exportmarknader. Deltagande i samprojekt sänker företagens tröskel för internationalisering och påskyndar små och medelstora företags inträde på nya marknader. Deltagare i samprojekten är tillväxtföretag, företag som befinner sig i den kommersialiseringsfas som följer på produktutvecklingsfasen, nya och innovativa företagsnätverk samt andra grupper av företag.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Företag som deltar i samprojekt (st.) 1 270 100 45
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt (%) 88 87 87
Antalet genomförda enskilda samprojekt, (st.) 214 15 6
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag (st.) 50 70 30
Deltagande i internationella utställningar 90 5 2
Behandlingstider (månader) 1—2 1—2 1—2

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017 5 315 100 5 415
Utgifter sammanlagt 5 315 100 5 415

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av utbetalningarna -500
Sparbeslut (regeringsprogr. 2015) -3 873
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.01.01) 43
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.10.01) 609
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.10.02) 238
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.01.21) 780
Sammanlagt -2 703

2017 budget 5 315 000
2016 II tilläggsb. 1 110 000
2016 budget 8 018 000
2015 bokslut 11 051 000