Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
              40. Införande av regionala innovationer och försök
              41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet
              42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
              43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              44. (32.30.44) Regionalt transportstöd
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
              65. (32.30.64) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 315 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015)

2) för deltagande i världsutställningen i Astana 2017.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: År 2017 beviljas inte längre nya understöd med anslag under momentet. Samprojekt mellan företag genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro, av olika branschförbund och företag eller av sammanslutningar av dem.

Med anslaget genomförs sådana samprojekt mellan företag där deltagarna i huvudsak är små och medelstora företag. Genom att delta i samprojekt strävar företagen efter att inleda export inom nya marknadsområden samt att släppa ut nya produkter på marknaden, öka exporten och bevara befintliga affärsförbindelser samt att se sig om efter nya partnerskap på nya exportmarknader. Deltagande i samprojekt sänker företagens tröskel för internationalisering och påskyndar små och medelstora företags inträde på nya marknader. Deltagare i samprojekten är tillväxtföretag, företag som befinner sig i den kommersialiseringsfas som följer på produktutvecklingsfasen, nya och innovativa företagsnätverk samt andra grupper av företag.

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Företag som deltar i samprojekt (st.)1 270100 45
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt (%)888787
Antalet genomförda enskilda samprojekt, (st.)214156
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag (st.)507030
Deltagande i internationella utställningar9052
Behandlingstider (månader)1—21—21—2

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018Sammanlagt
fr.o.m.
2017
    
Förbindelser som ingåtts före 20175 3151005 415
Utgifter sammanlagt5 3151005 415

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justeringar av utbetalningarna-500
Sparbeslut (regeringsprogr. 2015)-3 873
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.01.01)43
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.10.01)609
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.10.02)238
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.01.21)780
Sammanlagt-2 703

2017 budget5 315 000
2016 II tilläggsb.1 110 000
2016 budget8 018 000
2015 bokslut11 051 000