Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
              40. Införande av regionala innovationer och försök
              41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet
              42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
              43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              44. (32.30.44) Regionalt transportstöd
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
              65. (32.30.64) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 078 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och andra utvecklingsprojekt för företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2017. Under momentet finns ingen bevillningsfullmakt för att bevilja nya understöd.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2017201820192020Sammanlagt
fr.o.m.
2017
      
Förbindelser som ingåtts före 201720 0788 1711 178678 30 105
Utgifter sammanlagt20 0788 1711 17867830 105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015)-8 040
Effekter av fullmaktsökningarna av engångsnatur på betalningsanslaget-200
Justeringar av betalningsanslaget2 400
Sparåtgärder-5 400
Utbetalningar för internationalisering av och exportfrämjande åtgärder i små och medelstora företag1 000
Ökning av anslaget för uppfinningsverksamhet100
Sammanlagt-10 140

2017 budget20 078 000
2016 budget30 218 000
2015 bokslut24 427 544