Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
              40. Införande av regionala innovationer och försök
              41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet
              42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
              43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              44. (32.30.44) Regionalt transportstöd
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
              65. (32.30.64) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 33 600 000 euro.

Anslaget får användas som allmänt understöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016—2020 (1531/2015), för sådana utgifter för Finpros verksamhet som främjar

1) företagens internationalisering

2) turistresor från utlandet till Finland

3) utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland.

Eftersom den service som Finpro tillhandahåller kan jämställas med en kollektiv nyttighet och på grund av de samhälleliga effekterna och goda resultaten från bolagets verksamhet kan Finpro beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Allmänt understöd kan beviljas för funktioner vid Finpro som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, turistresor från utlandet till Finland och utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt för kostnaderna för upprätthållandet av det nätverk av exportcentra som lyder under Finpro. I arbetet för att främja företagens etablering på den internationella marknaden ger Finpro företagen råd om internationalisering, identifierar och sprider information om internationella affärsmöjligheter samt förenar företag i nätverk både inom Finland och i utlandet. I den turistfrämjande verksamheten stärks och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turismprodukter genom gemensam marknadsföring tillsammans med aktörerna samt stöds produktutveckling. I anskaffningen av investeringar och kapitalplaceringar ligger fokus på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde, investeringar i forskning, utveckling och innovationer samt investeringarnas sysselsättningseffekter.

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper om internationell affärsverksamhet fördjupas   
— Andelen små och medelstora företag av Finpros alla kunder (%) 75> 75> 75
— Antal kunder hos Finpros rådgivningstjänst 3 000> 3 000> 3 000
Inkomsterna från turismen ökar   
— Internationella inkomster från turism (turismbalansräkning, mn euro)2 4472 6002 700
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn)5 5066 0006 180
Utländska investeringar skapar ekonomisk tillväxt, ökar antalet arbetsplatser och stärker kunskapsunderlaget   
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser) 749660700
— Utländska investeringar (mn euro)554480490

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
— Kundtillfredsställelse med Finpros funktion Export Finland 3,62> 4,10> 4,10
— Intressentgruppernas tillfredsställelse med Finpros funktion Visit Finland 3,383,904,00
— Kundtillfredsställelse med Finpros funktion Invest in Finland 4,35> 4,10> 4,10

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (funktionen Invest in Finland)-2 000
Sammanlagt-2 000

2017 budget33 600 000
2016 budget35 600 000
2015 bokslut52 095 000