Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. (32.01, delvis) FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns handlingsramar för entreprenörskap och innovationsverksamhet i Finland och ansvarar för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för utvecklandet av regionerna. Ministeriet leder och styr tillväxtpolitiken samt närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Förvaltningen tjänar tillväxtmålet genom att se till att företagens omvärld fungerar väl och är internationellt sett konkurrenskraftig.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. I fråga om lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom samtliga av följande tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 650 000 euro.

Anslaget får också användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2017:

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Arbets- och näringsministeriet   
Regeringspropositioner (st.)142025
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)62> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)0,400
Statsrådsförordningar (st.)413035
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)0,3< 1,0< 1,0

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken463443440
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,50> 3,50> 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter49 18941 84541 850
Bruttoinkomster8 6258 2008 200
Nettoutgifter40 56433 64533 650
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 192  
— överförts till följande år7 216  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avlöning av en specialsakkunnig (överföring från moment 24.01.01)52
Efsi-rådgivningstjänster (överföring från moment 32.01.21)400
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring från moment 32.20.06) (1 årsverke)70
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.20.01)40
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring från moment 28.30.01)60
Precisering av överföringarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet, hyror för Bulevarden 6 och stöd till personalmatsalar (överföring från moment 23.01.01)125
Totalrenovering av ANM:s lokaler vid Alexandersgatan 4-10 (överföring från moment 23.01.01)350
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)352
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-247
Löneglidningsbesparing-88
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-244
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-37
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-376
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-175
Temporär sänkning av StPL-avgiften-254
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt5

2017 budget33 650 000
2016 II tilläggsb.-86 000
2016 budget33 645 000
2015 bokslut40 588 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 179 626 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes, inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av sådana fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2017:

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Människorna och miljön   
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., %48< 35< 35
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, %37< 25< 25
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)2,9> 3,0> 3,1
   
Företagen och näringarna   
Nya företag (antal)7 3019 30010 000
Nya företag med internationell inriktning (antal)-1 6501 750
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)2,62,62,7
Värdet av livsmedelsexporten (mn euro)1 390> 1 600> 1 600
    
Miljön och naturresurserna   
Inrättade naturskyddsområden (ha)8 7675 2005 020
Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen)646464
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha)3,85< 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha)4746< 46

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5)-4,0-
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,6-> 3,6
Miljöskyddsinspektioner (st.)1 5871 8001 850
Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%)100100100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken3 2853 2792 944
— årsverken under omkostnadsmomentet2 8832 6792 544
— årsverken under övriga moment402600400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,3> 3,4> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter237 356223 120209 626
Bruttoinkomster33 88830 00030 000
Nettoutgifter203 468193 120179 626
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år19 010  
— överförts till följande år29 977  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer10 31912 00010 000
— övriga intäkter-18--
Intäkter sammanlagt10 30112 00010 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader8 1909 3008 200
— andel av samkostnaderna 2 8654 0002 800
Kostnader sammanlagt 11 05513 30011 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-754-1 300-1 000
Kostnadsmotsvarighet, %939091

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk4 82025 0006 000
— finansiering från EU---
— annan finansiering utanför statsförvaltningen---
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten2 8381 0001 500
Intäkter sammanlagt7 65826 0007 500
    
Totala kostnader för projekten9 20930 0009 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-1 551-4 000-1 500
Självfinansieringsandel, %171317

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 30.10.51, 30.10.64, 30.20.43, 30.40.20, 30.40.31, 30.40.51 och 30.40.62, 31.10.20, 31.10.50 och 31.10.76, 31.30.63 och 31.30.64, 32.30.51, 32.50.42, 32.50.43, 32.50.64 och 32.50.65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 33.20.52, 35.10.21, 35.10.22, 35.10.61 och 35.10.63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finansiering för Koulutusportti-systemet och ALPO-registret (överföring från moment 32.70.03)155
Stödtillsyn inom jordbruket (17 årsverken) (engångsutgift)1 000
Uppgifter i anslutning till kommunplaceringen av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-8 årsverken)-600
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-130
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 445
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror67
Löneglidningsbesparing-521
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-925
Sparbeslut-6 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-219
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-2 215
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 029
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-260
Sammanlagt-13 494

2017 budget179 626 000
2016 II tilläggsb.-190 000
2016 budget193 120 000
2015 bokslut214 435 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007)

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader som föranleds av civiltjänstpliktiga som blivit utan civiltjänstgöringsplats.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom att främja en ökning av antalet erbjudna civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser försöker man minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga blir utan tjänstgöringsplats. Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade efter utbildningsperioden civiltjänstscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges inom 12 månader från det ansökan om civiltjänst godkändes. Det beräknas att ett stort antal personer söker till kompletterande tjänstgöring också i fortsättningen och att antalet uppgår till ca 800 personer per år.

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Personer som ansökt om civiltjänstgöring2 0452 2002 200
Personer som utbildats under grundutbildningsperioden1 6011 4501 450
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden300200200
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring202525
Personer som sökt till kompletterande tjänstgöring985800800
— personer som utbildats441780780

2017 budget4 939 000
2016 budget4 939 000
2015 bokslut4 191 670

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 526 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget under momentet ska användas för att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Efsi-rådgivningstjänster (överföring till moment 32.01.01)-400
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.06)-250
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring till moment 32.40.03)-60
Nivåförhöjning2 500
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43)-780
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 100
Sammanlagt-90

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2017 budget526 000
2016 II tilläggsb.1 700 000
2016 budget616 000
2015 bokslut538 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 854 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under moment 32.20.40, 32.20.42 och 32.20.43.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring från moment 28.01.29)232
Sammanlagt232

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget30 854 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget30 622 000
2015 bokslut92 388 027

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 251 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av lagen, användas som allmänt understöd

1) för sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd

1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt

2) för finansiering av Finlands verksamhet inom nätverket Enterprise Europe Network

3) till betalning av utgifter som föranleds av Team Finland-tillväxtprojekt som främjar företagens internationalisering samt utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland.

Anslaget får dessutom användas som specialunderstöd för genomförande och betalning av Finlands deltagande i internationella världsutställningar i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1734/2015).

För utveckling och piloter av tjänster som små och medelstora företag erbjuder och som är avsedda att främja företagens förnyelse och immateriell produktion kan, på grund av att servicen i fråga kan jämställas med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan man också i Team Finland-tillväxtprojekt på grund av deras samhälleliga effekter och goda resultat bevilja statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Det allmänna understödet får användas för att utveckla och producera tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, för standardiseringsverksamhet, för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet samt för att främja finsk formgivning både i och utanför Finland. Det allmänna understödet för främjande av internationalisering inom de kreativa branscherna inriktas på verksamhet som främjar att finländsk musik, den finländska filmbranschen och den finländska audiovisuella branschen blir känd och efterfrågad i utlandet. Den främsta uppgiften för de sammanslutningar som främjar internationalisering är att som en del av nätverket Team Finland tillhandahålla tjänster för finländska företag och finländskt näringsliv både i och utanför Finland.

Specialunderstödet får användas för projekt som drivs av statsbidragssammanslutningar, offentliga sammanslutningar och andra sammanslutningar och som främjar näringspolitik och företagens förnyelse och internationalisering. Dessutom får specialunderstödet användas som Finlands nationella medfinansiering i verksamheten inom Europeiska kommissionens nätverk Enterprise Europe Network.

De allmänna understöden och specialunderstöden får också användas för att i synnerhet inom sektorerna för ren energi (cleantech) och digitalisering finansiera sådana Team Finland-tillväxtprogram för att främja företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland som ingår i de spetsprojekt genom vilka regeringens strategiska mål ska genomföras. Dessutom får anslaget användas för i synnerhet små och medelstora företags deltagande i internationella världsutställningar, vilket också ingår i de spetsprojekt som anknyter till regeringens strategiska mål.

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Företagen förnyar sin affärsverksamhet, bildar nätverk och deras kunskaper om internationell affärsverksamhet fördjupas  
— Små och medelstora företags vetskap om metoder för förnyelse --ökar
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av ny teknik och nya marknader   
— Antal arbetsobjekt på nya områden1 1861 2001 250
Inriktning av konsumtionen på miljösparande produkter och tjänster och antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla --ökar

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Företagens förnyelse och globala internationaliseringstjänster3 421 000
Standardiseringsverksamhet1 330 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Team Finland8 500 000
Sammanlagt13 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Finnish Business HuB, Viexpo)-320
Sammanlagt-320

2017 budget13 251 000
2016 II tilläggsb.-200 000
2016 budget13 571 000

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2017 budget20 000
2016 budget20 000
2015 bokslut

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet350 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)1 340 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet797 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andel av pensionsavgifterna och kostnaderna för det nya huvudkontoret2 829 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)2 000 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)120 000
Inspektioner av kärnkraftverk226 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD401 000
Sammanlagt8 507 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Återföring av en besparing av engångsnatur 500
Sammanlagt500

2017 budget8 507 000
2016 budget8 007 000
2015 bokslut9 507 000