Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
              40. Införande av regionala innovationer och försök
              41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet
              42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
              43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              44. (32.30.44) Regionalt transportstöd
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
              65. (32.30.64) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök samt för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och utvecklingspolitiken. Utgifter får betalas

1) för utvecklingsprojekt som förutser strukturomvandlingar i regionerna och tar fram korrigerande åtgärder

2) för genomförande av tillväxtavtal mellan staten och städerna

3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

4) för avlöning av den personal motsvarande högst 10 årsverken som behövs för genomförandet av ovannämnda projekt samt till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som detta föranleder

5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Finansieringen inriktas på förutseende och korrigerande åtgärder för att hantera strukturomvandlingar i regionerna. Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder. Med anslaget stöds åtgärder för att snabbt gå vidare med viktiga utvecklingsförslag och utvecklingsprocesser av betydande omfattning inleds.

Genom avtalsförfarandet utvecklas den konkurrenskraft som baserar sig på metropolområdets, städernas, tillväxtkorridorernas och de olika regionernas starka sidor. Anslaget fungerar som en katalysator genom vilken städerna/regionerna sporras att driva en aktiv politik för tillväxt och konkurrenskraft. Centrala åtgärder som stöds med anslaget är ett aktivt förnyande av städernas näringsbas, anknytande av näringslivet till globala värdenätverk, utvecklingsprojekt inom innovationspolitiken och de regionala kompetensklustren samt offentliga upphandlingar som främjar innovationer.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Kimola kanal)-6 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Metropolpolitik, regionala innovationer och försök2 000
Sammanlagt-4 000

2017 budget11 000 000
2016 budget15 000 000