Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
              03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning
              30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

70. IntegrationPDF-versio

Förklaring: Verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010) stärks på ett sätt som stöder och främjar invandrarnas integrering, sysselsättning och delaktighet i det finska samhället. Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande som avses i den lagen säkras, och de mål och åtgärder som tilldelats de olika förvaltningsområdena i programmet följs upp.

För att säkerställa en oavbruten integrationsprocess och garantera att invandrarna i rätt tid får tillgång till sådana tjänster som deras servicebehov förutsätter stärks de inledande tjänsterna för invandrare. En central utgångspunkt vid planeringen av serviceprocessen är att säkerställa att processen löper smidigt och ger goda resultat samt att stärka kopplingen till arbetslivet.

Kärnuppgiften för Kompetenscentret för integration av invandrare, som finns i samband med arbets- och näringsministeriet, är att stödja verkställigheten av lagen om främjande av integration och genomförandet av statens program för integrationsfrämjande och förbättra genomslaget för integrationsverksamheten. Kompetenscentrets verksamhet stöder på ett sektorsövergripande sätt de sakkunnigas arbete hos staten, kommunerna och organisationerna.

Placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd främjas genom att man effektiviserar systemet med ersättningar till kommunerna och intensifierar samarbetet mellan statsförvaltningens olika aktörer och kommunerna.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd1 8797 2004 500
— varav ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd1121 500800
Familjeåterföreningar412800800
Kvotflyktingar1 078750750
Flyktingar sammanlagt3 3698 7506 050
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen6 80713 20117 685
Inkvarteringsplatser i familjegrupphem och stödboenden sammanlagt1371 000600

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2017 för resultatområdet för integration:

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Antalet platser anvisade för flyktingar i kommunerna, minst1 3479 8823 500

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 091 000 euro.

Anslaget får användas

1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet

2) till ett belopp av högst 1 430 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration föranleds exempelvis av att utveckla och verkställa bevakningen av integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller och skapa och befästa god praxis samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag

3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration, förebygger och bevakar rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel

4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra åtgärder som främjar människors integration om vilka överenskommits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Serviceprocessen och integrationsutbildningen samt övriga tjänster för invandrare utvecklas i syfte att främja invandrares integration och sysselsättning. Integrationsutbildningens genomslag förbättras genom att man utvecklar sätten på vilka invandrare styrs till utbildning, testningen av språkkunskaper och innehållet i utbildningen, exempelvis integrationsutbildningsmodeller med koppling till arbetslivet.

Kompetenscentret för integration av invandrare har till uppgift att öka genomslaget vid genomförandet av integrationspolitiken. Centrala uppgiftsområden inom Kompetenscentrets verksamhet är att öka kunskapsbasen inom den integrationsfrämjande verksamheten, utveckla bedömningen och uppföljningen av verksamhetens resultat samt att utveckla de lokala aktörernas yrkeskompetens och kunskaper genom att utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller, befästa god praxis och klargöra arbetsprocesserna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Åtgärder som främjar integration och likabehandling och åtgärder som förebygger rasism och etnisk diskriminering661 000
Kompetenscentret för integration av invandrare (högst)1 430 000
Sammanlagt2 091 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finansiering av Koulutusportti-systemet och ALPO-registret (överföring till moment 32.01.02)-155
Sammanlagt-155

2017 budget2 091 000
2016 II tilläggsb.-78 000
2016 budget2 246 000
2015 bokslut2 246 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 220 958 000 euro.

Anslaget under momentet får användas i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011)

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, för kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration

2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration (1386/2010)

7) till ersättning för kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av grundläggande utkomststöd till personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration och till de återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Antalet personer som omfattas av den ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på basis av antalet asylsökande som anlänt till landet under de tre föregående åren och som fått uppehållstillstånd, antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening och uppskattningen för budgetåret. I fråga om kvotflyktingar uppskattas antalet personer som omfattas av ersättningarna på basis av det antal som anlänt till landet under de fyra föregående åren samt uppskattningen för budgetåret. Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning till kommunen för vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet för tre år räknat från det år då hemkommunsuppgiften första gången registrerats. För kvotflyktingar betalas ersättningen för fyra år.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för sådana personer som fallit offer för människohandel och som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansöka om ersättning för tillhandahållande av tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel, när personen i fråga bor i kommunen.

Den inledande kartläggning som görs för invandrare enligt lagen om främjande av integration görs av kommunen eller av arbets- och näringsbyrån. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Det beräknas att inledande kartläggning kommer att utföras för 2 000 personer.

Det grundläggande utkomststödet sköts av Folkpensionsanstalten från och med den 1 januari 2017. Folkpensionsanstalten ersätts för de kostnader som betalningen av grundläggande utkomststöd orsakar. Ersättningen till kommunerna för integrationsstöd och utkomststöd till flyktingar och återflyttare uppgick 2015 till 27 291 542 euro. Uppskattningsvis 89 % av utgifterna för utkomststöd utgörs av utgifterna för grundläggande utkomststöd.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Kostnader för återflyttare4 083 000
— Utkomststöd 6 mån.1 184 000
— Utkomststöd 5 år814 000
— Specialkostnader1 510 000
— Frändeveteraner575 000
Kalkylerade ersättningar för flyktingar (17 685 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €)53 751 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar161 724 000
— Utkomststöd (2 708 €/år/person)44 035 000
— Specialkostnader (2 054 €/år/person)39 062 000
— Tolkservice (987 €/år/person)16 070 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (9 812 €/år/person)62 557 000
Kostnader för inledande kartläggning (kalkylerad ersättning 700 €/år/person)1 400 000
Sammanlagt220 958 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökat antal personer som omfattas av ersättningar 58 733
Sammanlagt58 733

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget220 958 000
2016 budget162 225 000
2015 bokslut96 667 044