Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitikPDF-versio

Förklaring:Genom närings- och innovationspolitiken förbättras i syfte att genomföra tillväxtpolitiken förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Det väsentliga är att säkerställa att Finland är en attraktiv verksamhetsmiljö för tillväxtorienterade företag, kompetens på hög nivå och utländska investeringar. Genom åtgärderna stöds också företagens kontinuerliga förnyelse och en mångsidigare näringsstruktur samt de finländska företagens framgång på den globala marknaden. Åtgärderna skapar tillsammans en grund för ekonomisk tillväxt, uppkomsten av nya arbetsplatser och välfärd.

Skapande av en internationellt sett konkurrenskraftig verksamhetsmiljö stöds genom att utveckla kapitalmarknaden, förbättra tillgången på finansiering för tillväxtorienterade företag och locka nya investeringar och ny kompetens.

Genom åtgärderna främjas förnyelse av branscherna och uppkomsten av ny spetskompetens. Företagen sporras till förnyelse med hjälp av nya källor till värdeskapande och digitalisering. Förnyelse och ett mångsidigare näringsliv stöds genom att möjliggöra att det bildas internationellt sett konkurrenskraftiga kunskapskluster och ekosystem i Finland. Förnyelse i regionerna främjas genom föregripande åtgärder i samband med strukturomvandling och genom att sporra till att specialisera sig på åtgärderna och till försök med dem. För att förbättra forskningens och innovationsverksamhetens kvalitet och genomslagskraft stärks samarbetet mellan näringslivet, högskolorna och forskningsinstituten och förbättras förutsättningarna för kommersialisering av forskning och innovationer.

De finländska företagens framgång på den globala marknaden stöds genom att företagen ges hjälp att identifiera globala möjligheter till näringsverksamhet, genom att skapa globala nätverk och genom att sporra företagen att producera sådana lösningar på globala kundbehov som grundar sig på Finlands starka sidor och på så sätt kanalisera mervärde till hemlandet. Målet är att detta ska uppnås genom att skapa konkurrensfördelar som bygger på nya källor till värdeskapande och pionjärmarknader samt att inom strategiskt viktiga tillväxtområden, såsom bioekonomi, digitalisering, cleantech och hälsoområdet, utveckla lösningar på globala kundbehov. Också möjligheterna i fråga om affärsverksamhet i Arktis anses som en källa till ny tillväxt.

Ett viktigt mål i regeringsprogrammet är tillväxtfinansiering och att stärka företagens finansiella ställning och eget kapital. En effektiv marknad för företagsfinansiering är en förutsättning för att flera tillväxtorienterade och internationellt inriktade företag ska etablera sig i Finland. Instrumenten för offentlig företagsfinansiering har en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska hjälpas upp. Den allmänna principen är att detta ska ske på marknadsmässiga villkor och utgöra ett komplement till och en katalysator för den privata finansieringen. Offentlig företagsfinansiering och att staten delar risken behövs särskilt i företag som inleder sin verksamhet och i innovativa tillväxtföretag samt vid exportfinansiering.

Verksamhetssätten och samarbetet inom närings- och innovationspolitiken reformeras genom att utnyttja digitalisering och försök.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2017 för resultatområdet för närings- och innovationspolitik:

  2013
utfall
2014
utfall
2015
uppskattning
2016
uppskattning
2017
mål
           
Finland är en internationellt sett konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för näringsverksamhet          
— Privata riskinvesteringar i nyetablerade företag, mn euro 135 124 116 > 120 > 120
— Ökningen i Finland av antalet anställda vid dotterbolag i utländsk ägo, % -2,2 4,1 4 > 4 > 4
Företagen förnyas och näringsstrukturen diversifieras          
— Utveckling av företagens FoU-utgifter, % -2,0 -4,2 -4 > 0 > 2
— De små och medelstora företagens andel av alla företags anställda, % 65,9 66,3 > 66 > 67 > 67
De finländska företagen klarar sig bra på den globala marknaden          
— Finlands andel av exportmarknaden, årsförändring % 0,14 -2,51 > 0 > 0 > 0

I genomförandet av närings- och innovationspolitiken deltar utöver ministeriet även Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Tekes Venture Capital Ab, Finnvera Abp, Finlands Exportkredit Ab, Finlands Industriinvestering Ab och flera statsbidragssammanslutningar.

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 557 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kompetens och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet vad gäller geodata ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål och spetsområden för tillväxt som fastställs i näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2017:

Effekter
 • — Mineralekonomin skapar en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
 • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
 • — De geologiska samfunden gör hållbart byggande effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av användningen av områden och utbyggnaden av dem samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 57,2 57 56
— energiförsörjning och miljö 22,0 21 22
— markanvändning och byggande 20,8 22 22
Samfinansierad verksamhet      
— kostnadsmotsvarighet, % 55,5 50 50
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten, % 18,7 18 20
— antal projekt, st. 98 95 95
Avgiftsbelagd verksamhet      
— inkomster, mn euro 8,7 6,5 7,8
— överskott, 1 000 euro 842 455 550
— överskott, % av intäkterna 9,7 7 7
— sammanlagda årsverken 46,3 60 60

Produktion och kvalitetsledning

 • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
 • — En totalbedömning av de viktigaste gruvmineralerna i Finland blir färdig och de förnyade slutprodukterna av kartläggningen av mineralreserverna är tillgängliga för kunderna
 • — Materialforskningens infrastruktur och samarbetsmodeller utvecklas aktivt i riktning mot mer omfattande kunskapskluster på internationell nivå och kompetens produktifieras så att den motsvarar utmaningarna inom kretsloppsekonomin
 • — Inom jakten på innovationer intensifieras samarbetet på området cleantech: forskningssamarbetet med företagen ökas i fråga om energilösningar, materialeffektivitet och lösningar för kontroll av industrins produktionsmiljö
 • — Digitalisering av processerna för informationsproduktion, de enhetliga lösningarna i fråga om kartdatabaser, tjänstekoncepten och de på dem baserade användarorienterade tjänsterna förbättrar produktiviteten, utökar kunskapskapitalet och främjar mångsidig användning av geologisk forskningsdata och material
 • — Fastställande av modellen för samverkan och informationsproduktion inom samhällsbyggandet (3D-modeller för planering och byggande) fortskrider mot den enhetliga nationella geomodell som ställts upp som mål. Inom fokusområdena för markanvändning blir information om grundforskning betydligt mer användbar och heltäckande.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 530 472 430
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 3,60 3,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 48 410 41 890 42 557
Bruttoinkomster 12 579 9 000 11 000
Nettoutgifter 35 831 32 890 31 557
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 553    
— överförts till följande år 2 832    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 563 6 500 7 800
— övriga intäkter 95 - -
Intäkter sammanlagt 8 658 6 500 7 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 604 4 600 5 550
— andel av samkostnaderna 2 212 1 445 1 700
Kostnader sammanlagt 7 816 6 045 7 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 842 455 550
Kostnadsmotsvarighet, % 111 108 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneutgifter för gruvresurser (överföring till moment 32.01.01) -40
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -785
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -256
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 20
Löneglidningsbesparing -173
Lönejusteringar 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -168
Sparbeslut 1 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -39
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -392
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -182
Temporär sänkning av StPL-avgiften -245
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Sammanlagt -1 333

2017 budget 31 557 000
2016 II tilläggsb. -225 000
2016 budget 32 890 000
2015 bokslut 36 110 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 557 000 euro.

Anslaget får också användas för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och i aktiveringen samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.

Förklaring:Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av alla storlekar samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2017:

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % 4,1 < 7,0 < 6,5
Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5) 4,3 > 4,3 > 4,3
       
Produktion och kvalitetsledning      
Prestationer      
— Andelen företagsfinansiering till små och medelstora företag, % 70 > 70 > 70

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 285,3 285 280
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 - -
Team Finland-samarbetsorganisationernas gemensamma personalenkät (1—5) - Införs > 3,5

I arbetet med att nå resultatmålen deltar förutom Tekes också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om denna personal har resurser budgeterats under moment 32.01.02. För att nå resultatmålen används utöver omkostnaderna också anslagen och fullmakterna under de övriga moment som Tekes förvaltar (32.20.40, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89) samt moment 32.20.42. Med bevillningsfullmakterna under dessa moment finansierar Tekes riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs åren 2017—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Projekt- och programverksamhet 5 340 000
Omkostnader 31 217 000
Sammanlagt 36 557 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 818 38 548 36 657
Bruttoinkomster 531 100 100
Nettoutgifter 40 287 38 448 36 557
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 18 383    
— överförts till följande år 18 668    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring till moment 32.01.01) (-1 årsverke) -70
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.10.20) 250
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 32.01.21) 250
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -236
Löneglidningsbesparing -85
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 000
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -36
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -360
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -168
Temporär sänkning av StPL-avgiften -226
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt -1 891

2017 budget 36 557 000
2016 II tilläggsb. -296 000
2016 budget 38 448 000
2015 bokslut 40 572 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings-, försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna

3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Materialeffektivitet innebär en sparsam användning av naturresurser, effektiv hantering av sidoströmmar, minskning av mängden avfall, materialåtervinning och minimering av skadlig miljöpåverkan. Anslaget används för projekt i samband med genomförandet av det nationella programmet för materialeffektivitet som syftar till att främja nya lösningar som förbättrar materialeffektiviteten på ett sätt som stärker företagens konkurrenskraft och minskar skadlig miljöpåverkan. Anslaget används också för försök i företagen som gäller kartläggning av materialflöden.

Samhälleliga effektmål

— En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten, stärker konkurrenskraften och främjar övergången till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkning av anslagsnivån -100
Sammanlagt -100

2017 budget 400 000
2016 budget 500 000
2015 bokslut 500 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas274 500 000 euro.

Fullmakt

År 2017 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 240 515 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får 2017 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för nationell medfinansiering och EU-medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av teknologiskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna

7) för medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen

8) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 6 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007)

9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt på de grunder som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande, utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Understöd kan också betalas i form av servicesedlar.

Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Finansiering riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyandet av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av Tekes finansiering på projektets genomförande, projektets genomslagskraft, den eftertraktade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som ska användas, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar i näringslivet och samhället.

Genom incitamentet för audiovisuella produktioner påskyndas tillväxten av de audiovisuella produktionerna, företagsverksamheten i branschen, sysselsättningen, internationaliseringen, inklusive främjande av utländska investeringar, samt att ekosystemen inom denna bransch blir mångsidigare i Finland.

Stöd beviljas särskilt

 • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till att skapa och nyttiggöra ny teknologi och kompetens samt till att utveckla energiekonomin och miljö- och välfärdsteknologi inom industrin och i samband med tjänster
 • — för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag
 • — till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik, kompetens och industriella rättigheter samt innovationstjänster
 • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
 • — för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som betydligt ska förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar
 • — för projekt för utveckling av arbetslivet
 • — för audiovisuella produktioner i Finland.

För att nå Tekes resultatmål används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.06, 32.20.42, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89.

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom oberoende effektivitetsbedömningar samt genom indikativa uppföljningsmätare som publiceras årligen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2017:

Effekt

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
1. Ett näringsliv med global konkurrenskraft: I Finland utvecklas många konkurrenskraftiga och tillväxtorienterade aktörer jämte deras nätverk av samarbetspartner. Nya produkter och tjänster släpps ut på den internationella marknaden och framgångsrika genombrott medför att exporten ökar snabbt.      
Nystartade företag och små och medelstora företag      
Tekes stöder att nystartade företags affärskompetens stärks och sporrar ett stort antal företag till betydande internationell tillväxt med hjälp av innovationer och till att utvecklas till lockande investeringsobjekt för privata investerare.      
— Små och medelstora företags nya export/Tekes finansiering (den bästa kvartilen överstiger målvärdet), koefficient 19,2 > 20 > 22
— Årlig export som genererats av de finansierade projekten/Tekes finansiering, koefficient 17,8 > 10 > 10
2. En lockande innovationsmiljö: Finländsk spetskompetens, försöksplattformar och nätverk erbjuder möjligheter till och sporrar genombrott. Världens resultatrikaste servicehelhet och ett fungerande Team Finland-samarbete möjliggör att innovativa företag har framgång i Finland.      
Stora företag      
Tekes sporrar stora företag till djärva och samhällsekonomiskt betydelsefulla reformer och till samarbete som skapar kompetens och öppnar affärsmöjligheter för de övriga parterna      
— De stora företagens forsknings- och innovationsunderentreprenader hos små och medelstora företag och forskningsorganisationer/Tekes finansiering, % 83 > 90 > 90
Offentliga forskningsorganisationer      
Tekes påskyndar framtagandet av sådana kunskaper, nätverk och forskningsresultat som ger ekonomisk och samhällelig nytta och främjar deras snabba spridning och nyttiggörande inom näringslivet      
— Företagens bedömning av sannolikheten att forskningsresultat och kunskaper utnyttjas kommersiellt, % - > 65 > 70

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet 159 650 161 515
— till nystartade företag   53 000
— till små och medelstora företag   54 015
— till stora företag   53 500
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet 98 050 63 800
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 16 800 16 200
Sammanlagt 274 500 240 515

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m. 2017
             
Förbindelser som ingåtts före 2017 241 640 109 600 37 120 10 750 2 970 402 080
Förbindelser 2017 32 860 107 885 67 950 24 880 7 440 240 515
Utgifter sammanlagt 274 500 217 485 105 070 35 630 10 410 642 595

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.10.20) 500
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 32.20.88) 500
Justeringar av utbetalningarna -11 070
Sparbeslut -45 800
Sammanlagt -55 870

2017 budget 274 500 000
2016 budget 330 370 000
2015 bokslut 367 194 625

41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas för utbyggnad, utveckling och upprätthållande av högkvalitativa infrastrukturer för forskning och pilotverksamhet inom bioekonomin samt till betalning av mervärdesskatt för dessa infrastrukturer.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I investeringar i pilot- och forskningsinfrastruktur av särskilt stor strategisk betydelse är statens understöd 100 %.

I anslaget ingår kompensation till bolaget för anskaffningar och mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017 2 500 1 500 4 000
Utgifter sammanlagt 2 500 1 500 4 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Bioruukki -1 000
Sammanlagt -1 000

2017 budget 2 500 000
2016 II tilläggsb. 972 000
2016 budget 3 500 000
2015 bokslut 1 102 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inklusive åtgärder i anslutning till detta som vidtas av företag, kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar

2) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem

3) till avlöning av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslaget ökas samarbetet mellan de största stadsregionerna och staten i syfte att skapa attraktiva innovationskluster i Finland. Med anslaget skapas även starka, regionala innovationskluster som nätverkar både inom och utom Finland. Samarbetet innebär att de nationella riktlinjerna och de lokala utvecklingsstrategierna blir enhetliga och att resurser riktas till utvalda tematiska fokusområden.

Den viktigaste åtgärden är programmet Innovativa städer (INKA), för vilket man fastställt fem nationellt betydelsefulla tematiska fokusområden: Bioekonomi, Hållbara energilösningar, Cybersäkerhet, Hälsan i framtiden samt Smart stad och industri i förnyelse. Tolv stadsregioner har utsetts att genomföra programmet. I enlighet med målen i regeringsprogrammet avslutas INKA-programmet 2017. På grund av de minskande anslagen omfördelas åtgärderna på de projekt som har det största genomslaget.

Inom INKA-programmet används anslaget för att öka samarbetet mellan de olika aktörerna i regionen, aktivera företagen och bereda omfattande projekthelheter samt för forsknings- och utvecklingsprojekt i företag, högskolor, kommuner, samkommuner och i allmännyttiga samfund och statens ämbetsverk och inrättningar. Genom projekten främjas utvecklings- och testmiljöer som möjliggör samarbete mellan användare, företag och offentliga aktörer och pilotgenomförande av lösningar för att skapa ny affärsverksamhet. Målet är att utnyttja stora framtidsinvesteringar i stadsregionerna som test- och demonstrationsmiljöer för innovationer.

Samhälleliga effekter
 • — I innovationsklustren uppkommer ny kompetensorienterad, internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på samarbete mellan näringslivet och aktörerna inom den offentliga sektorn
 • — Urbana miljöer görs till attraktiva test- och utvecklingsplattformer för innovationer
 • — Integreringen av innovationsaktörerna i nationella och globala innovations- och affärsnätverk stärks.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (sjöfartsindustrin) -2 724
Sparbeslut -2 000
Sammanlagt -4 724

2017 budget 2 300 000
2016 budget 7 024 000
2015 bokslut 9 800 000

43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet

1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer

2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag

3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin

4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar.

Anslaget får också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genomförandet av de strategiska målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram stöds genom spetsprojekt åren 2016—2018. År 2017 anvisas av finansieringen av fokusområdena konkurrenskraft och sysselsättning, kompetens och utbildning samt bioekonomi och ren energi 43 000 000 euro för utveckling, piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt för åtgärder för att öka samarbetet mellan forskningen och näringslivet i syfte att kommersialisera innovationer. Införandet av nya innovationer inom bioekonomi och cleantech påskyndas genom försöksprojekt och genom innovativa offentliga upphandlingar.

Mål
 • — Nya arbetstillfällen uppstår i takt med att den hållbara användningen av naturtillgångarna ökar och cleantechsektorn växer
 • — Små och medelstora förtag som utvecklar bioekonomiska lösningar och cleantech-lösningar ökar sin exportverksamhet
 • — Tekes påskyndar framtagandet av sådana kunskaper, nätverk och forskningsresultat som ger ekonomisk och samhällelig nytta och främjar deras snabba spridning och nyttiggörande inom näringslivet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommersialisering av forskningsresultat 20 000 000
Cleantech-lösningar i tillväxtorienterade små och medelstora företag 8 000 000
Nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomi 12 000 000
Piloter inom cleantech 2 000 000
Demonstreringar av sanering av förorenade markområden 1 000 000
Sammanlagt 43 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Nya produkter, tjänster och affärsmodeller 5 000
Kompetens och utbildning: Kommersialisering av forskningsresultat 6 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Påskyndande av cleantech-lösningar i tillväxtorienterade små och medelstora företag 2 000
Sammanlagt 13 000

2017 budget 43 000 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 30 000 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 64 643 000 euro.

Anslaget får användas för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Statsrådet har med stöd av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten, enligt villkoren i förbindelsen, ersätter Finnvera Abp för kreditförluster som gäller de krediter och borgensförbindelser som bolaget har beviljat från och med den 1 januari 1999. Kredit- och borgensförluster på krediter och borgensförbindelser som Utvecklingsområdesfonden Ab har beviljat före denna tidpunkt ersätts enligt de förbindelser som statsrådet har ingått med stöd av lagen om Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag (65/1971). Statens ersättningsandel i Finnvera Abp:s kreditförluster är enligt de kredit- och borgensförlustförbindelser som staten ingått 35—80 %, beroende på stödområdet, företagstypen och det finansiella instrument som använts.

Finnvera Abp korrigerar de marknadsmisslyckanden som föreligger inom företagsfinansieringen och riktar sin finansiering till etablering av företagsverksamheten och till företagens tillväxt och internationalisering.

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. År 2017 bedöms Finnvera Abp fatta ca 9 000 finansieringsbeslut och bevilja sådana lån och ställa sådan borgen för företagsverksamhet som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelsen till ett belopp av ca 1,1 miljarder euro för integrerade projekt på ca 2,2 miljarder euro, varav Finnvera Abp:s andel är något under 50 % och bankernas och den övriga finansieringens andel något över 50 %. Finnvera Abp har ca 29 000 kunder varav ca 90 % är företag med mindre än tio anställda. Finnvera Abp finansierade 2015 mer än 2 100 växande företag, och volymen förväntas ligga på samma nivå 2017.

Effekter

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antal nyetablerade företag, st. 3 556 3 500 3 500
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat, st. 8 624 8 000 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av utbetalningarna -452
Sparbeslut (räntestöd) -400
Sysselsättning och konkurrenskraft: Programmet för juniorkrediter 3 000
Ökning av utbetalningarna: Höjning av ersättningsprocenten för förluster utanför stödområdena till 55 % 306
Ökning och utvidgning av fullmakter för finansiering 5 454
Sammanlagt 7 908

2017 budget 64 643 000
2016 budget 56 735 000
2015 bokslut 90 497 129

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996)

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter säkerställs det att de finländska exportföretagen förfogar över en motsvarande finansiell mekanism för export och fartygsleveranser som exportörerna i våra viktigaste konkurrentländer. Med hjälp av denna mekanism förbättras de finländska exportföretagens utsikter till framgång i anbudstävlingar som gäller kapitalvaruexport och fartygsleveranser. Samtidigt hjälper man exportörerna, de inhemska skeppsvarven och underleverantörerna att generera arbetstillfällen.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och -beslut till ett kapitalbelopp på högst 13 000 miljoner euro och fatta finansieringsbeslut som gäller krediter med fast ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalbelopp på högst 13 000 miljoner euro.

Vid beräkningen av bevillningsfullmaktens användningsgrad beaktas i fråga om ränteutjämningsavtalen och -besluten det oförfallna kapitalet till dess fulla belopp, och i fråga om anbud 50 % av kapitalbeloppet.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut som gäller nya exportkrediter (mn euro) 684 700 1 000
Antal beviljade ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut i slutet av året (mn euro) 3 700 4 400 5 400

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
           
Räntestöd för exportkrediter 15 800 21 200 20 300 17 800 75 100
Utgifter för skyddsåtgärder 24 500 21 100 20 000 16 400 82 000
Utgifter sammanlagt 40 300 42 300 40 300 34 200 157 100

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten som intäktsförs under moment 12.32.99. År 2015 uppgick de räntegottgörelser som inflöt till staten till sammanlagt 26,3 miljoner euro, och ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 16,4 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten bedöms uppgå till sammanlagt 21,5 miljoner euro 2016 och 27,9 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valutakursändringar, ökning av lånestocken och ändringar i skyddskostnaderna 20 100
Sammanlagt 20 100

2017 budget 40 300 000
2016 budget 20 200 000
2015 bokslut 9 885 589

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 87 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder, vilket innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, samt införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993)

3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften till internationella byrån för mått och vikt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s (VTT) uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och samhället. Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till sin uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. För att sköta sina uppgifter bedriver bolaget tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning), producerar teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder), verkar som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

I forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

Moms-kompensationen justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget för bolaget. Kompensationen betalas i euro och baserar sig på uppgifterna i det senast fastställda bokslutet.

VTT driver sina effektmål både genom sina egna program (spetsprogrammen samt programmet iBet (innovative Business from Emerging Technologies)) och genom att delta i offentliga forskningsprojekt (EU, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finlands Akademi, finansieringsinstrumentet för strategisk forskning samt statsrådets kanslis utrednings- och forskningsverksamhet) där ny kompetens utvecklas. Huvuddelen av statsunderstödet används som självfinansieringsandel i dessa offentliga forskningsprojekt. Det huvudsakliga verktyget för förnyelse vid VTT är iBet-programmet, inom ramen för vilket man skapar nya lösningar som kommer att ha betydande teknologiska, industriella och samhälleliga effekter på 5—10 års sikt. VTT:s forskningsverksamhet bidrar till att främja den finska industrins livskraft och konkurrenskraft genom att ge upphov till tillämpad teknologisk forskning och tillämpade teknologiska innovationer.

Statsunderstödet inriktas på helheter med stort genomslag (%)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Spetsprogram 54 50—60 50—60
Kompetensutveckling 41 35—55 35—55
Förnyelse (programmet Emerging Technologies) 5 5 5

Effekter

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
VTT är en visionär aktör och genom dess forskningsmässiga kunnande av världsklass skapas förutsättningar för näringslivets och samhällets framtida konkurrenskraft och välfärd      
— Företagens finansieringsandel i VTT:s spetsprogram, (%) 21 23—28 23—28
VTT är särskilt framgångsrikt när det gäller att utverka forsknings- och innovationsfinansiering från EU och de finländska företagens nätverksbildare för EU-projekt      
— intäkter av forskningsfinansiering från EU (mn euro) 28 30—32 30—35
VTT:s kundföretag växer och internationaliseras genom att utnyttja och kommersialisera VTT:s forskningsresultat och kompetens inom innovationer      
— Forskningsresultat som har nyttiggjorts/ska nyttiggöras kommersiellt eller inom produktion när det varit målet med projektet, (enkät om kundupplevd effektivitet, % av dem som svarade) 79 85—95 85—95
VTT stöder utnyttjande av ny information och kompetens samt införande av ny teknik i näringslivet inom de spetsområden som valts ut i ett strategiskt samarbete med universiteten och forskningsinrättningarna      
— VTT:s roll inom teknologiutveckling och främjande av införande av ny teknik, (enkät om kundupplevd effektivitet 1—5), medelvärde 3,8 3,8—4,0 3,8—4,0

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 70 768
Mervärdesskattekompensation 16 300
Allmänt understöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 87 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett avdrag av engångsnatur 2 000
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -6 467
Sammanlagt -4 467

2017 budget 87 303 000
2016 budget 91 770 000
2015 bokslut 130 188 000

(50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget 1 000 000
2015 bokslut

51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 110 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Innovationspriset för kvinnor är ett pris på 110 000 euro som ges som erkänsla och beviljas åren 2017—2019. Priset har inrättats för att hedra den allmänna och lika rösträttens 110-åriga historia.

Avsikten är att priset ska tilldelas en kvinna eller en grupp av kvinnor för en vetenskapligt viktig innovation på området teknik eller ekonomi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ett nytt innovationspris för kvinnor 110
Sammanlagt 110

2017 budget 110 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 82 462 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana kostnader som föranleds Statskontoret för skyddsåtgärder mot ränte- och valutarisker i fråga om refinansieringslån som beviljats åren 2009—2015.

Förklaring:Modellen för refinansiering av exporten tillämpades åren 2009—2015 och därefter föranleds staten inkomster av/utgifter för skyddsåtgärder tills krediterna har amorterats, alltså uppskattningsvis till 2026.

Finlands Exportkredit Ab refinansierade inom ramen för refinansieringsmodellen för exportprojekt och på OECD-villkor köparkrediter som finländska eller utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomfördes med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Återbetalningen av lånet till kreditinstitutet följer samma tidsplan som återbetalningen av refinansieringen till Finlands Exportkredit Ab. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljats på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp har ställt full garanti för den kredit som Finlands Exportkredit Ab beviljat. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljats refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Det tillfälliga systemet för refinansiering av exporten har ersatts genom ett kreditbaserat finansieringssystem för export.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Uttagna lån, mn euro 385,3 - -

Statens utgifter för refinansieringsverksamheten (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
           
Utgifter för skyddsåtgärder 82 462 73 217 67 332 60 094 283 105
Sammanlagt 82 462 73 217 67 332 60 094 283 105

Av de köparkrediter som finansieras genom refinansieringsverksamheten får staten inkomster i form av återbetalat kapital och räntor. Refinansieringsverksamheten kan ge staten inkomster av skyddsåtgärder eller föranleda utgifter för skyddsåtgärder. Det sammanlagda nettobeloppet av inkomster av eller utgifter för skyddsåtgärder under budgetåret antecknas vid årets slut antingen under moment 12.32.99 som en inkomst av skyddsåtgärder eller under moment 32.20.80 som en utgift för skyddsåtgärder. År 2015 antecknades inkomster av skyddsåtgärder för 892 202 euro under moment 12.32.99.

Amorteringarna på lån för refinansieringsverksamhet samt kursdifferenserna för lån och derivat intäktsförs under moment 15.01.04 medan ränteintäkterna för lån och derivat intäktsförs under moment 13.01.05. År 2015 var amorteringarna på lånen 402,2 miljoner euro och ränteintäkterna 76,3 miljoner euro.

De beräknade amorteringarna, ränteintäkterna och intäkterna av skyddsåtgärder i fråga om lån för refinansieringen uppgår till sammanlagt 406,7 miljoner euro 2016 och 383,9 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringar i kostnaderna för skyddsåtgärder -8 188
Ändringar i valutakurs och räntenivå -15 754
Sammanlagt -23 942

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 82 462 000
2016 budget 106 404 000
2015 bokslut 505 067 841

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 500 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna på finansmarknaden ställer hinder för sådan medelsanskaffning på rimliga villkor till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas får vara högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta.

Förklaring:Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa lån och låneprogram avsedda för medelsanskaffningen, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten är att lånen ska beviljas utan krav på säkerhet.

Syftet med de export- och fartygskrediter som Finlands Exportkredit Ab beviljar är att säkerställa att de finländska bolagen förfogar över en motsvarande, internationellt konkurrenskraftig finansiell mekanism för export och fartygsleveranser som exportörerna i våra viktigaste konkurrentländer. Med hjälp av denna mekanism förbättras de finländska exportörernas utsikter till framgång i anbudstävlingar som gäller kapitalvaruexport och fartygsleveranser. Samtidigt hjälper man exportföretagen, de inhemska skeppsvarven och underleverantörerna att generera arbetstillfällen.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 10 000
2016 budget 10 000
2015 bokslut

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 139 900 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som samlar in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska utnyttjandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom statsrådets förordning.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2017 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får 2017 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:Med lånen sporras företag och andra sammanslutningar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

 • — till företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster
 • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknik och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster
 • — för startande av affärsverksamheter vid nystartade innovativa företag samt nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag och för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat
 • — för marknadsnära, riskfyllda utvecklings-, pilot- och demonstrationsprojekt
 • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
 • — till små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffning av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
             
Förbindelser som ingåtts före 2017 81 350 24 925 8 020 1 900 475 116 670
Förbindelser 2017 58 550 52 760 19 980 11 133 4 400 146 823
Utgifter sammanlagt 139 900 77 685 28 000 13 033 4 875 263 493

Innovationsfinansieringsverket Tekes lånestock

  2013 2014 2015
       
Den lånestock som sköts av Statskontoret i slutet av året, mn euro 683,5 721,7 751,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av betalningsanslagen -1 800
Sammanlagt -1 800

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 139 900 000
2016 budget 141 700 000
2015 bokslut 132 219 373

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för rekapitalisering av fonden Aloitusrahasto Vera Oy. Om den finansiella verksamheten i det bolag som ska rekapitaliseras uppvisar förlust, kan lånet avskrivas.

Förklaring: Avsikten är att återbetalningstiden på kapitallånet är högst 15 år. Aloitusrahasto Vera Oy är en kapitalinvesterare som kompletterar den finansiella marknaden. Genom fondens verksamhet kompletteras den finansiella marknaden mellan finansiering av produktutvecklingsverksamhet och privat kapitalplaceringsverksamhet särskilt för företag i begynnelse- och inledningsfasen. Fonden gör uppföljningsinvesteringar i nyetablerade teknologiföretag samt i teknikintensiva eller innovativa serviceföretag. Målföretagen ska ha potential att utvecklas till tillväxtföretag och internationaliseras.

För fondens förvaltning ansvarar Finnveras dotterbolag Veraventure Ab. Avsikten med anslaget är att förebygga sådana brister på marknaden för riskkapitalplaceringar som gör det svårt särskilt för snabbväxande företag och för nystartade och expanderande företag att få riskkapital.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 5 000 000
2016 budget 5 000 000
2015 bokslut 5 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 29 500 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för att utveckla och diversifiera den finska kapitalinvesteringsmarknaden genom marknadsbaserade investeringar i sådana kapitalinvesteringsfonder som investerar i finländska tillväxtföretag.

Finlands Industriinvestering Ab:s placeringsverksamhet riktas särskilt till finansiering av venture-fasen med tyngdpunkten på den tidiga tillväxtfasen (senare venture). De viktigaste tyngdpunkterna i placeringsverksamheten är att öka storleken på de venture-fonder som finns i Finland och venture-fonder som upprättats av nya förvaltningsbolag och förvaltningsteam. Dessutom får medel riktas till tillväxtfonder (exempelvis mezzaninfonder och små buyout-fonder för små och medelstora företag) samt fonder eller investeringsprogram som syftar till att kanalisera den EU-finansiering som främjar tillväxten i Finland (särskilt Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska investeringsfonden). Investeringsverksamheten syftar till att vara ekonomiskt lönsam och de medel som anvisats för verksamheten kan när de återförs från investeringarna användas för nya investeringar i tillväxtföretag.

Avsikten är att anslaget ska fördelas på 3—6 fondplaceringar åren 2017—2019. Investeringsverksamhetens effektivitet följs upp årligen bl.a. när det gäller målbolagens tillväxt och antalet arbetstillfällen.

Samhälleliga effekter

— Det bedöms att målfonderna med hjälp av anslaget utöver den offentliga finansieringen kommer att ta in sammanlagt minst 100—200 miljoner euro i privat och globalt kapital. Detta innebär att nytt riskkapital kan kanaliseras till finländska tillväxtföretag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40) -500
Sammanlagt -500

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 29 500 000
2016 budget 30 000 000
2015 bokslut 105 000 000

89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier samt av annat kapital i Tekes Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare.

Förklaring:Tekes Venture Capital Ab gör investeringar i kapitalfonder där tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska företag i startfasen. Investeringar kan göras i kapitalfonder som direkt eller via en tillämplig fondstruktur investerar i nyetablerade företag.

Syftet med investeringsverksamheten är en mångsidig kapitalinvesteringsmarknad för nyetablerade företag och att en större andel av den totala finansieringen av nyetablerade företag ska komma från privata investeringar.

Samhälleliga effekter

— 2—4 nya fondinvesteringar där andelen privat kapital i regel är minst 50 %. Andelen privat kapital kan också genomföras i anslutning till fondens investeringsobjekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sysselsättning och konkurrenskraft: Kommersialisering av forskning -10 000
Sammanlagt -10 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 20 000 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 30 000 000
2015 bokslut 20 000 000