Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

Förklaring:Regionutvecklingen och strukturfondspolitiken stöder genomförandet av tillväxtpolitiken. Regionutvecklingsverksamheten styrs förutom av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) även av de prioriteringar i regionutvecklingen som statsrådet fastställt, de regionutvecklingsmål som preciserar utvecklingsmålen och som ministerierna fastställt för sina respektive förvaltningsområden samt av de landskapsprogram inklusive genomförandeprogram som landskapsförbunden har berett och som baserar sig på landskapsöversikterna. Dessa nationella mål stöds av strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020", som har utarbetats för EU:s strukturfondsperiod 2014—2020.

Nationell regionutveckling

Systemet för regionutveckling baserar sig på växelverkan, en klar arbetsfördelning mellan aktörerna och gemensamma mål. Systemet syftar till att skapa förutsättningar för en ekonomisk tillväxt som utgår från regionerna och som baserar sig på hållbar utveckling, eftersom detta bäst främjar sysselsättningen och människornas välfärd.

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns den delegation för förnyelse i regionerna som tillsatts av statsrådet och som ska samordna och dra upp riktlinjer för den strategiska helheten för regionutvecklingen. Delegationens viktigaste uppgifter är att dra upp riktlinjer för innehållet i regionutvecklingsbeslutet och andra betydande program och planer i anslutning till regionutvecklingen och för centrala förfaranden i anslutning till beredningen och genomförandet. Delegationen har också till uppgift att hantera centrala lagstiftningsprojekt i anslutning till regionutvecklingen och både följa upp och förutse regionernas utveckling och olika åtgärders verkningar.

Statsrådets beslut om de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen och den handlingsplan som ska utarbetas för verkställande av det innefattar de strategiska riktlinjerna för regionutvecklingen och de mest konkreta åtgärderna för varje förvaltningsområde, resurserna för utvecklingsarbetet, resultat- och effektivitetsindikatorer samt målen för och ansvarsområdena inom de särskilda programmen. De prioriteringar i regionutvecklingsåtgärderna som fastställts i regionutvecklingsbeslutet för 2016—2019 är tillväxt genom förnyelse, livskraft från nätverksbaserade regioner och välfärd genom partnerskap.

Av landskapsprogrammet och av dess verkställighetsplan som görs upp vartannat år framgår regionutvecklingsmålen och åtgärderna för att nå dessa mål. Dessa dokument bidrar till att knyta samman regionutvecklingsverksamheten inom de olika sektorerna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken. Landskapsprogramprocessen utvecklas som ett samarbete mellan de ministerier som styr regionförvaltningsmyndigheterna, regionförvaltningsmyndigheterna och landskapsförbunden.

Regionutvecklingsåtgärderna kanaliseras huvudsakligen via närings-, trafik- och miljöcentralerna. För varje central och regionförvaltningsverk utarbetas ett resultatavtal för regeringsperioden som årligen ses över. Resultatavtalet baserar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i det gemensamma strategidokument som utarbetats för regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna och på de landskapsprogram jämte genomförandeplaner som har utarbetats för respektive region. Landskapsförbunden deltar i de resultatförhandlingar som förs med närings-, trafik- och miljöcentralernas och till behövliga delar regionförvaltningsverkens centralförvaltning för att de regionala utvecklingsmålen ska bli beaktade.

De nationella särskilda politikprogrammen stads-, landsbygds- och skärgårdspolitik fortgår och de viktigaste åtgärderna inom dem linjeras upp i de riksomfattande prioriteringar i regionutvecklingen som statsrådet har godkänt. Metropolpolitiken fortgår som en specialåtgärd.

Strukturomvandlingar hör till den normala utvecklingen av den regionala ekonomin och förnyelsen av näringsstrukturen. I hanteringen av konsekvenserna av strukturomvandlingar accentueras regionernas egen beredskap och eget ansvar för utvecklandet av näringslivet och att de olika instrumenten inom arbets- och näringsministeriekoncernen används på liknande sätt och så att de stöder varandra. Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för företagande och företagen i regionerna står i centrum för förnyelsen av näringsstrukturen. Prognostisering av strukturomvandlingar och en aktiv näringspolitik upprätthåller en regions livskraft, minskar de olägenheter som förändringen medför och stärker regionernas konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt.

Strukturfondspolitik

Strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" omfattar både åtgärder som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och åtgärder som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). I programmet finns fem insatsområden. Utifrån dem stöds i synnerhet små och medelstora företags konkurrenskraft, framtagande och nyttiggörande av ny information och kunskap, sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande samt social delaktighet och kampen mot fattigdom. Ett genomgående horisontellt specialmål är att främja ett utsläppssnålt samhälle. Av Eruf:s finansiering riktas 25 % till detta mål. Strukturfondsprogrammet genomför och främjar målen för Europa 2020-strategin.

Inkomsterna från EU för programperioderna 2007—2013 och 2014—2020 budgeteras under moment 12.32.50.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2017 för resultatområdet för regionutveckling och strukturfondspolitik:

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Förbättrande av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft i regionerna      
— Inledda utvecklingsprocesser/innovationsinitiativ, minst (st.) - 45 40
— Den innovationsfrämjande offentliga upphandlingens andel av städernas sammanlagda upphandling, minst (%) - 5 5
Åtgärderna för förutsedd strukturomvandling (ERM) stärker regionernas förmåga att återhämta sig efter en förändring (resiliens)      
Effektivt utnyttjande av strukturfondsprogrammet 2014—2020      
— Bevillningsfullmaktens grad av bundenhet, minst (%) 54 65 70

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök samt för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och utvecklingspolitiken. Utgifter får betalas

1) för utvecklingsprojekt som förutser strukturomvandlingar i regionerna och tar fram korrigerande åtgärder

2) för genomförande av tillväxtavtal mellan staten och städerna

3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

4) för avlöning av den personal motsvarande högst 10 årsverken som behövs för genomförandet av ovannämnda projekt samt till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som detta föranleder

5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Finansieringen inriktas på förutseende och korrigerande åtgärder för att hantera strukturomvandlingar i regionerna. Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder. Med anslaget stöds åtgärder för att snabbt gå vidare med viktiga utvecklingsförslag och utvecklingsprocesser av betydande omfattning inleds.

Genom avtalsförfarandet utvecklas den konkurrenskraft som baserar sig på metropolområdets, städernas, tillväxtkorridorernas och de olika regionernas starka sidor. Anslaget fungerar som en katalysator genom vilken städerna/regionerna sporras att driva en aktiv politik för tillväxt och konkurrenskraft. Centrala åtgärder som stöds med anslaget är ett aktivt förnyande av städernas näringsbas, anknytande av näringslivet till globala värdenätverk, utvecklingsprojekt inom innovationspolitiken och de regionala kompetensklustren samt offentliga upphandlingar som främjar innovationer.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Kimola kanal) -6 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Metropolpolitik, regionala innovationer och försök 2 000
Sammanlagt -4 000

2017 budget 11 000 000
2016 budget 15 000 000

41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 33 600 000 euro.

Anslaget får användas som allmänt understöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016—2020 (1531/2015), för sådana utgifter för Finpros verksamhet som främjar

1) företagens internationalisering

2) turistresor från utlandet till Finland

3) utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland.

Eftersom den service som Finpro tillhandahåller kan jämställas med en kollektiv nyttighet och på grund av de samhälleliga effekterna och goda resultaten från bolagets verksamhet kan Finpro beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Allmänt understöd kan beviljas för funktioner vid Finpro som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, turistresor från utlandet till Finland och utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt för kostnaderna för upprätthållandet av det nätverk av exportcentra som lyder under Finpro. I arbetet för att främja företagens etablering på den internationella marknaden ger Finpro företagen råd om internationalisering, identifierar och sprider information om internationella affärsmöjligheter samt förenar företag i nätverk både inom Finland och i utlandet. I den turistfrämjande verksamheten stärks och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turismprodukter genom gemensam marknadsföring tillsammans med aktörerna samt stöds produktutveckling. I anskaffningen av investeringar och kapitalplaceringar ligger fokus på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde, investeringar i forskning, utveckling och innovationer samt investeringarnas sysselsättningseffekter.

Effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper om internationell affärsverksamhet fördjupas      
— Andelen små och medelstora företag av Finpros alla kunder (%) 75 > 75 > 75
— Antal kunder hos Finpros rådgivningstjänst 3 000 > 3 000 > 3 000
Inkomsterna från turismen ökar      
— Internationella inkomster från turism (turismbalansräkning, mn euro) 2 447 2 600 2 700
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) 5 506 6 000 6 180
Utländska investeringar skapar ekonomisk tillväxt, ökar antalet arbetsplatser och stärker kunskapsunderlaget      
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser) 749 660 700
— Utländska investeringar (mn euro) 554 480 490

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
— Kundtillfredsställelse med Finpros funktion Export Finland 3,62 > 4,10 > 4,10
— Intressentgruppernas tillfredsställelse med Finpros funktion Visit Finland 3,38 3,90 4,00
— Kundtillfredsställelse med Finpros funktion Invest in Finland 4,35 > 4,10 > 4,10

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (funktionen Invest in Finland) -2 000
Sammanlagt -2 000

2017 budget 33 600 000
2016 budget 35 600 000
2015 bokslut 52 095 000

42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 078 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och andra utvecklingsprojekt för företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2017. Under momentet finns ingen bevillningsfullmakt för att bevilja nya understöd.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
           
Förbindelser som ingåtts före 2017 20 078 8 171 1 178 678 30 105
Utgifter sammanlagt 20 078 8 171 1 178 678 30 105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -8 040
Effekter av fullmaktsökningarna av engångsnatur på betalningsanslaget -200
Justeringar av betalningsanslaget 2 400
Sparåtgärder -5 400
Utbetalningar för internationalisering av och exportfrämjande åtgärder i små och medelstora företag 1 000
Ökning av anslaget för uppfinningsverksamhet 100
Sammanlagt -10 140

2017 budget 20 078 000
2016 budget 30 218 000
2015 bokslut 24 427 544

43. (32.20.43) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 315 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015)

2) för deltagande i världsutställningen i Astana 2017.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:År 2017 beviljas inte längre nya understöd med anslag under momentet. Samprojekt mellan företag genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro, av olika branschförbund och företag eller av sammanslutningar av dem.

Med anslaget genomförs sådana samprojekt mellan företag där deltagarna i huvudsak är små och medelstora företag. Genom att delta i samprojekt strävar företagen efter att inleda export inom nya marknadsområden samt att släppa ut nya produkter på marknaden, öka exporten och bevara befintliga affärsförbindelser samt att se sig om efter nya partnerskap på nya exportmarknader. Deltagande i samprojekt sänker företagens tröskel för internationalisering och påskyndar små och medelstora företags inträde på nya marknader. Deltagare i samprojekten är tillväxtföretag, företag som befinner sig i den kommersialiseringsfas som följer på produktutvecklingsfasen, nya och innovativa företagsnätverk samt andra grupper av företag.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Företag som deltar i samprojekt (st.) 1 270 100 45
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt (%) 88 87 87
Antalet genomförda enskilda samprojekt, (st.) 214 15 6
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag (st.) 50 70 30
Deltagande i internationella utställningar 90 5 2
Behandlingstider (månader) 1—2 1—2 1—2

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Förbindelser som ingåtts före 2017 5 315 100 5 415
Utgifter sammanlagt 5 315 100 5 415

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av utbetalningarna -500
Sparbeslut (regeringsprogr. 2015) -3 873
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.01.01) 43
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.10.01) 609
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 28.10.02) 238
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.01.21) 780
Sammanlagt -2 703

2017 budget 5 315 000
2016 II tilläggsb. 1 110 000
2016 budget 8 018 000
2015 bokslut 11 051 000

44. (32.30.44) Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014—2017 (1248/2014) som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Transportstöd betalas till små och medelstora företag med verksamhet i glest bebyggda områden, dvs. NUTS 2-regionerna i östra och norra Finland samt den ekonomiska regionen Saarijärvi—Viitasaari, för långa varutransporter. Målet med transportstödsystemet är att minska de extra kostnader som företagsverksamheten i avlägsna och glest befolkade områden förorsakas av långa transportsträckor och på så sätt upprätthålla och öka företagsverksamheten inom dessa regioner.

Transportstöd betalas till ca 200 små och medelstora företag.


2017 budget 5 000 000
2016 budget 5 000 000
2015 bokslut 5 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 357 458 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden

3) till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) under EU:s programperiod 2007—2013 och delområdet gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC)

4) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

5) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 under EU:s programperiod 2000—2006 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

8) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

9) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

10) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2017 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 378 684 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2017.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 203 570 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 175 114 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 193 631 000 euro avsett att användas för utbetalning för EU:s strukturfonders medfinansiering och 163 827 000 euro för den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som uppkommer ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för betalningen av förskotten och de arbetskraftspolitiska kostnaderna för överföringsutgifternas del.

De lönesubventioner enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som medfinansieras av Europeiska socialfonden kan betalas i enlighet med de i 2—4 punkten i beslutsdelen under moment 32.30.51 angivna begränsningarna av beloppet av lönekostnader som ska ersättas.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i EU:s strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020". Den totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU:s medfinansiering utgör ca 1,3 miljarder euro och den nationella offentliga medfinansieringen ca 2,6 miljarder euro. Av den offentliga finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den andra offentliga finansieringens andel till 25 %.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt till att främja den sociala integrationen. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bland annat konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med SMF-företagsinitiativprogrammet är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i begynnelsefasen, kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt genomförande av nya projekt eller utvecklande av nytt på initiativ av existerande företag eller sådana företags tillträde till marknaden.

Fördelningen av strukturfondsprogrammet för Finland enligt insatsområde (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC))

  Andel under hela programperioden (%) Fullmakt 2017 (mn euro)
     
VL 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 24,9 87,146
VL 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 33,2 116,195
VL 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,3 64,047
VL 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,8 44,798
VL 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,8 27,300
VL 6. Tekniskt bistånd (Eruf) 1,8 6,738
VL 7. Tekniskt bistånd (ESF) 1,2 4,392
Sammanlagt 100,0 350,616

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioden 2014—2020 (mn euro)

    2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
     
Förbindelser 2014   184,993 78,355 - - 263,348
Förbindelser 2015   114,489 130,356 130,356 - 375,201
Förbindelser 2016   57,976 75,737 132,540 132,539 398,792
Sammanlagt   357,458 284,448 262,896 132,539 1 037,341

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2016
budget
Bevillningsfullmakt
2017
Budgeterat
anslag
2016
Anslag
2017
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,303 3,369 2,289 3,205
Nationella teman 26,700 6,130 7,216 4,247 6,863
Regiondelar sammanlagt 716,473 94,066 110,720 65,176 105,314
— Östra och Norra Finland 526,967 68,061 81,435 47,158 77,459
— Södra och Västra Finland 189,506 26,005 29,285 18,018 27,855
Sammanlagt 766,777 103,499 121,305 71,712 115,382
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,152 2,196 1,491 2,089
Nationella teman 124,326 16,321 19,213 11,309 18,275
Regiondelar sammanlagt 372,977 48,970 57,638 33,929 54,824
— Östra och Norra Finland 245,771 32,268 37,980 22,357 36,126
— Södra och Västra Finland 127,206 16,702 19,658 11,572 18,698
Sammanlagt 512,684 67,443 79,047 46,729 75,188
           
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 22,541 3,154 3,218 2,185 3,061
SMF-företagsinitiativprogrammet 20,000 20,000 - 20,000 -
           
Totalt 1 322,002 194,096 203,570 140,626 193,631

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2016
budget
Bevillningsfullmakt
2017
Budgeterat
anslag
2016
Anslag
2017
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,303 3,369 2,197 3,152
Nationella teman 15,025 4,598 5,417 3,059 5,067
Regiondelar sammanlagt 531,454 69,184 82,193 46,026 76,896
— Östra och Norra Finland 390,885 51,046 60,453 33,959 56,557
— Södra och Västra Finland 140,569 18,138 21,740 12,067 20,339
Sammanlagt 570,083 77,085 90,979 51,282 85,115
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,152 2,196 1,432 2,054
Nationella teman 93,245 12,241 14,421 8,143 13,492
Regiondelar sammanlagt 275,887 36,728 42,668 24,434 39,918
— Östra och Norra Finland 181,794 24,201 28,116 16,100 26,304
— Södra och Västra Finland 94,093 12,527 14,552 8,334 13,614
Sammanlagt 384,513 51,121 59,285 34,009 55,464
           
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 51,000 9,000 7,000 5,987 6,549
Delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 69,975 15,106 17,282 10,050 16,168
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 3,978 0,557 0,568 0,370 0,531
SMF-företagsinitiativprogrammet 20,000 20,000 - 20,000 -
           
Totalt 1 099,549 172,869 175,114 121,698 163,827

Kärnindikatorer för strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020"

  Mål
(2023)
   
Nya företag 1 170
Nya arbetstillfällen 12 310
Nya FoUI-arbetstillfällen 1 330
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 7 900
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet 2 065
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 26 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 11 250

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i reserveringen för utbetalningar för programperioden (från 7 % till 6 %) 1 679
Justering av fördelningen av finansieringen på ETS- och ENI CBC-program 1 100
Prisförändring (finansiering enligt gängse priser) 10 664
Prognostisering av reserveringen för utbetalningar för programperioden 2014-2020 11 835
Senareläggning av utbetalningar under programperioden 2014-2020 8 000
Tekniska förändringar 56
Utbetalningar under programperioden 2007-2013 -20 000
Ökning av utbetalningar under programperioden 2014-2020 101 800
Sammanlagt 115 134

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget 357 458 000
2016 II tilläggsb. 40 000 000
2016 budget 242 324 000
2015 bokslut 344 969 639

65. (32.30.64) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som avses i statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under mervärdesskattemomentet 32.01.29 under ministeriets förvaltningsområde.

Med anslag under momentet får också betalas investeringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2017.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
           
Förbindelser som ingåtts före 2017 5 000 1 700 1 000 1 000 8 700
Utgifter sammanlagt 5 000 1 700 1 000 1 000 8 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av utbetalningarna av fullmakten -1 000
Sammanlagt -1 000

2017 budget 5 000 000
2016 budget 6 000 000
2015 bokslut 5 715 826