Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

Fullmakt

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 procent. Nya skyddsupplagringslån får 2017 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2017 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring: Med tanke på Finlands ekonomiska framgång och de finländska företagens tillväxtförutsättningar är det viktigt att se till att företagen har en fungerande och konkurrenskraftig författningsmiljö. För att den inre marknaden ska fungera krävs det en högkvalitativ lagstiftning för den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av lagstiftningen. För att internationaliseringen ska få stöd är det viktigt att de informations- och problemlösningstjänster som stöder medborgarnas, företagens och myndigheternas verksamhet på den inre marknaden utvecklas så att företagen och medborgarna bättre än tidigare kan dra nytta av EU:s inre marknad. En högklassig teknisk säkerhet och förtroende både i samhället och i företagen är viktiga med tanke på medborgarnas säkerhet samt som en hörnsten för företagens konkurrenskraft. Likaså är det viktigt att främja företagens samhällsansvar för att företagens konkurrenskraft ska få stöd.

Företagens tillväxtförutsättningar stärks genom att reglering som begränsar eller bromsar dem avvecklas. Konkurrensen inom ekonomin ökas och förutsättningarna för affärsverksamhet på marknadsvillkor förbättras. Konkurrenslagstiftningen ses över så att ställningen för dem som lidit skada på grund av konkurrensförseelse förbättras. I enlighet med EU:s reviderade direktiv sätts sådana bestämmelser i kraft som förtydligar och förenklar ansökningen av ersättning för en skada som förorsakats av konkurrensförseelse. Ett projekt för revidering av konkurrenslagen är också under beredning och inom det klargörs bestämmelserna om jordbruksproduktionen och utvärderas lagstiftningen om konkurrensmyndigheternas rätt att få information.

Det nya förfarandet för förhandsbedömning som gäller statligt stöd tillämpas fullt ut 2017. Dessutom tillämpas den nya lagstiftningen om skyldighet att offentliggöra statliga stöd.

På grund av att den gränsöverskridande marknadsföringen på nätet och näthandeln ökat accentueras betydelsen av ett välfungerande transeuropeiskt system för konsumentskydd. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten hålls på en hög nivå.

Heltäckande och tillförlitlig ekonomisk information från företagen ger olika intressentgrupper tillräcklig kunskap om företagens ekonomiska situation. För att säkerställa detta genomförs de förändringar i revisionsbestämmelserna som EU-lagstiftningen förutsätter och utreds möjligheterna att ytterligare lätta på företagens revisionsskyldighet.

Handelsregistret och den lagstiftning som gäller det ses över så att de bättre svarar mot företagens, de övriga myndigheternas och informationssamhällets behov.

Innovationer och ett välfungerande system för skydd av immateriell egendom är väsentliga med tanke på de finländska företagens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Ett välfungerande och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och används och att rättigheterna verkställs effektivt i Finland och internationellt. Tillgången till Patent- och registerstyrelsens tjänster i anslutning till beviljande och utnyttjande av industriella rättigheter i Finland säkerställs i enlighet med tidigare beslut genom budgetfinansiering. En totalreform av varumärkeslagen och det nationella genomförandet av direktivet om affärshemligheter samt en totalreform av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet inleds.

En välfungerande arbetsmarknad, en tidsenlig arbetslagstiftning som beaktar arbetsgivarnas, arbetstagarnas och företagens behov samt en god arbetslivskvalitet hör till företagens konkurrensfördelar. Lika konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen. Genom att förbättra förutsättningarna för lokala avtal samt främja företagens verksamhetsförutsättningar och tillväxtvilja stöder man målet att höja sysselsättningsgraden. Genom att gallra bland tillstånds- och anmälningsförfarandena försöker man lätta på arbetsgivarnas administrativa börda.

Riktlinjer för beredskapen för undantagsförhållanden dras upp i statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (857/2013). I verkställigheten av beslutet betonas vikten av att säkerställa kontinuiteten i verksamheten vid de organisationer och nätverk som är centrala för försörjningsberedskapen. Centrala hot som äventyrar samhällets ekonomiska funktionsförmåga är störningar i de elektroniska data- och kommunikationssystemen, avbrott i energitillförseln, allvarliga störningar i befolkningens hälsa och funktionsförmåga samt natur- och miljöolyckor.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för tillväxtpolitiken preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2017 för resultatområdet för företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet:

  • — Alla aktörer har likvärdiga villkor på marknaden och konkurrensmöjligheterna förbättras
  • — Den ekonomiska försörjningsberedskapen ligger på en hög nivå
  • — Konsumenternas ställning är trygg och både konsumenter och företagare litar på att marknaden fungerar
  • — Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå
  • — Företagens regleringsbörda slutar öka och man strävar aktivt efter att minska bördan En ökning av den ekonomiska belastningen inklusive regelbördan på industrin undviks
  • — Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och en kommersialisering av varor och tjänster.

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 619 000 euro.

Förklaring: Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar samt att störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr ekonomin mot förnyelse och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna bekämpas den grå ekonomin.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om ett upphandlingsförfarande.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2017:

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar   
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden/Finlands positionering i förhållande till andra länder89/14070/14060/140
Finländarna får ökat förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad   
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad- 55 %57 %

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller    
— Intressentgruppernas bedömning (1—5)3,8> 4,0> 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på koncentration   
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5)3,6> 3,7> 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen   
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.)291130130

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Främjande av marknadernas funktion28,925,532,5
Konkurrensövervakning53,152,052,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd33,932,532,5
Förvaltningstjänster20,417,017,0
Sammanlagt136,3127134

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken 136127134
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,3> 3,4> 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter11 56410 72811 254
Bruttoinkomster648670635
Nettoutgifter10 91610 05810 619
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 260  
— överförts till följande år1 164  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tillsyns- och utvärderingsuppgifter (offentlig upphandling)1 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-87
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-51
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-62
Temporär sänkning av StPL-avgiften-89
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt561

2017 budget10 619 000
2016 II tilläggsb.-89 000
2016 budget10 058 000
2015 bokslut10 820 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 055 000 euro.

Anslaget får också användas för medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet 2017.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2017:

Effekter
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
     
Funktionell effektivitet   
ArbetsproduktivitetProduktivitetsförändring, %+2,1+1,0+1,0
ResurshushållningFörändring av enhetskostnaderna, %+6,2+2,0+2,0
     
Produktion och kvalitetsledning   
KundtillfredsställelseKundbedömning (1—5)3,94,04,0
Elektronisk kommunikation Patentansökningar, %92,19292
 Varumärkesansökningar, %84,18085
 Anmälningar till handelsregistret, %62,75565
 Anmälningar till föreningsregistret, %74,26770
Handläggningstid i genomsnittNationella patentansökningar (år)2,82,42,2
 PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid, %91,59090
 Nationella varumärkesansökningar (mån.)4,33,83,2
 Anmälningar till handelsregistret (dagar)7,465
 Anmälningar till föreningsregistret (dagar)6105

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken384,4418411
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,83,73,7

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer49 22547 230 44 594
— övriga intäkter171--
Intäkter sammanlagt49 39647 23044 594
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader42 66543 30641 149
— andel av samkostnaderna9 8839 5009 500
Kostnader sammanlagt52 54852 80650 649
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 152-5 576-6 055
Kostnadsmotsvarighet, %948988

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter46 59351 77150 649
Bruttoinkomster49 39647 23044 594
Nettoutgifter-2 8034 5416 055
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 348  
— överförts till följande år4 033  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ikraftträdande av det europeiska enhetliga patentskyddet (kompensation för PRS:s inkomstbortfall)1 400
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring från moment 29.01.22)60
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring från moment 32.01.21)60
Tillsynen över ombuden för industriellt rättsskydd25
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-7
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-14
Sammanlagt1 514

2017 budget6 055 000
2016 budget4 541 000
2015 bokslut-2 118 331

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 482 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter och tjänster och vid gruvor och andra produktionsanläggningar, och övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Tukes främjar mineralhantering och tillhandahåller ackrediteringstjänster som påvisar kompetensen och tillförlitligheten hos den ackrediterade verksamheten. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön, säkerställa att varor och tjänster som släpps ut på marknaden överensstämmer med föreskrivna krav och att dra tillbaka produkter och tjänster som är farliga eller i övrigt strider mot föreskrifterna. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier dessutom de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2017:

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Företagens riskhantering ligger på en godtagbar nivå   
— Anläggningar som producerar kemikalier och sprängämnen där riskhanteringen ligger på en godtagbar nivå, andelen av tillsynsobjekten (%)616060
Allvarligt bristfälliga produkter på marknaden    
— Medelvärde under fem år av den procentuella andel produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (%)18,8< 19< 19

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Tillsynen är riskbaserad och effektiv   
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök40 28643 74142 150
— Företagen upplever att produkttillsynen är effektiv (%)1)909090
— Graden av digitalisering av tillstånds- och anmälningsprocesserna (%)354570

1) Consumer Conditions Scoreboard (CCS), andelen minutförsäljare som anser att myndigheterna aktivt övervakar att lagstiftningen om produktsäkerhet iakttas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken 239268268
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,43,53,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 6966 2256 180
Intäkter sammanlagt6 6966 2256 180
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet2 9622 6402 600
Intäkter sammanlagt6 6966 2256 180
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 3644 3554 300
— andel av samkostnaderna1 7521 8701 880
Kostnader sammanlagt6 1166 2256 180
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)580--
Kostnadsmotsvarighet, %109100100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter21 11023 58623 137
Bruttoinkomster3 8773 8053 655
Nettoutgifter17 23319 78119 482
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år973  
— överförts till följande år2 417  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring från moment 28.40.01)42
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring från moment 28.90.30)433
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-139
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-40
Löneglidningsbesparing-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-201
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-98
Temporär sänkning av StPL-avgiften-127
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Sammanlagt-299

2017 budget19 482 000
2016 II tilläggsb.-134 000
2016 budget19 781 000
2015 bokslut18 677 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 731 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket

3) för utveckling och utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen syftar till att underlätta gäldenärernas ställning vid kreditarrangemang samt stödja större livskompetens hos gäldenärerna och förebygga utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av tjänsterna bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som har ingått ett avtal med regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning ska regionförvaltningsverket ordna rådgivning på något annat sätt, t.ex. som en köpt tjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konkurrens- och konsumentverket och utbetalningen av ersättningen till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av resurserna

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Anställda inom den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen (årsv.)149143143
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, %675555

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2017:

  • — Den genomsnittliga kötiden för nya kunder är högst 60 dagar (utfall 2015: 81 % av enheterna uppnådde målet för väntetiden).

2017 budget4 731 000
2016 budget4 731 000
2015 bokslut5 731 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 822 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. I den egenskapen ger förbundet konsumenterna råd samt delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Effektmål
  • — Hushållens möjlighet att fungera bättre och effektivare samt konsumenternas egna verksamhetsförutsättningar förbättras i och med organisationens medverkan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-70
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt-75

2017 budget822 000
2016 budget897 000
2015 bokslut873 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 572 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd

2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013), till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Sjömansservicebyråns verksamhet finansieras genom de serviceavgifter för sjömän som tas ut hos arbetstagare som arbetar på finska fartyg och hos deras arbetsgivare. Också staten deltar i finansieringen av byråns verksamhet.

Sjömansservicebyrån har till uppgift att främja studie- och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän, ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän, främja inrättandet av sjömansservicecentraler i hemlandet och utomlands, tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän, förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsterna för sjömän samt att utveckla sjömansserviceverksamheten så att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

De kostnader som rederierna föranleds av hemresorna för arbetstagare som arbetar på finska fartyg ersätts med statens medel. Kostnader som ersätts är de omedelbara resekostnaderna, kostnaderna för arbetstagarens uppehälle under resan och kostnaderna för researrangemangen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter1 072 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän1 500 000
Sammanlagt2 572 000

2017 budget2 572 000
2016 budget2 572 000
2015 bokslut2 524 310

52. Lönegaranti (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring: Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Lönegaranti31 865 000
Återbetalning av fordringar som återkrävts och räntor på dem25 000
Myndighetsavgifter, rättegångskostnader och konkurskostnader110 000
Sammanlagt32 000 000

De inkomster på 31 865 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantierna har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegaranti har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro)27 38143 000 32 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro)7 1076 900 6 900
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin6 7639 6007 000
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut- 2 600 2 000
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar)-6565
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%)-6565

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av antalet konkurser-11 000
Sammanlagt-11 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget32 000 000
2016 budget43 000 000
2015 bokslut27 501 431

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011)

3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000).

Förklaring: Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutses på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning till marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att staten blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.

Energimyndighetens uppgift är att övervaka efterlevnaden av el- och naturgasmarknadslagarna och av EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas. Det förutsätts att Energimyndigheten med stöd av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden vidtar åtgärder för att bestraffa verksamhet som står i strid med den lagen och med EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift, när förutsättningar enligt lagen föreligger. Behandlingen av Energimyndighetens beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att staten blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Energimyndigheten förlorar målet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring30
Sammanlagt30

2017 budget50 000
2016 II tilläggsb.300 000
2016 budget20 000
2015 bokslut40 000